เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลร่วมงานประชุมนานาชาติ 23rd Asia Pacific Pharmaceutical Symposium (APPS) Thailand 2024 พร้อมคว้ารางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ

อ่านแล้ว 135 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2567  

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ประธานศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 23rd Asia Pacific Pharmaceutical Symposium (APPS) Thailand 2024 และงานเลี้ยง APPS 2024 Gala Night ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในปีนี้ ภายใต้การดูแลของ International Pharmaceutical Students’ Federation Asia Pacific Regional Office (IPSF APRO) และการสนับสนุนของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ถึง 7 กรกฎาคม 2567 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

กิจกรรมประกอบด้วย การสัมมนาทางวิชาการ (Symposium) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รวมทั้งกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ได้แก่ 1. การแข่งขัน Patient Counseling Event (PCE) 2. การแข่งขัน Clinical Skill Event (CSE) และ 3. การแข่งขัน Industrial Skill Event (ISE) โดยในการแข่งขันทางวิชาการดังกล่าว มีนักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัล ดังนี้
1. นางสาวณัฏฐณิชา ใจดี และ นางสาวสุพิชฌาย์ นิลรัต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1st runner up) จากการแข่งขัน Compounding Event (CE) 
2. นางสาวมนัสนันท์ บุญแจ้ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (2nd runner up) จากการแข่งขัน Science Communication และเข้ารอบ final ในการแข่งขัน Patient Counseling Event (PCE)

โดยในพิธีมอบรางวัล มีผู้บริหารระดับสูงของ International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF) นำโดย Mr. Flynn Swift (President) Ms. Sue In Lee (Secretary General) และ Ms. Dorian Joghataie (Chairperson of Student Exchange) เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งนางสาวณัฏฐณิชา ใจดี ได้รับมอบรางวัลจาก  Ms. Sue In Lee ด้วย

การประชุมนานาชาติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ ได้พบปะนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อนร่วมวิชาชีพจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอบทบาทวิชาชีพ ความก้าวหน้าและศักยภาพทางเภสัชกรรม นโยบายสุขภาพ และระบบสาธารณสุขของประเทศไทยและนานาประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนบทบาททางวิชาชีพ เสริมสร้างความตระหนักถึงบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และยังเป็นโอกาสอันดีในการยกระดับบทบาทของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทยตลอดจนวิชาชีพเภสัชกรรมของประเทศไทยขึ้นไปสู่ระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะเภสัชศาสตร์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั่วโลกมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในการประชุมนานาชาติดังกล่าวยังสนับสนุนวิสัยทัศน์ของคณะฯ ในการเป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน และสนับสนุนพันธกิจในการสร้างบัณฑิต ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในเอเชีย มีคุณธรรม และตอบสนองความต้องการของสังคม อีกทั้งยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goals) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 10 คือ ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


10 วินาทีที่แล้ว
ยาคุมกำเนิดชนิดฉีด 38 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้