เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 56 ปี และพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2567

อ่านแล้ว 307 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2567  

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 56 ปี และพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารราชรัตน์ ซึ่งมีบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาคณะฯ ครบรอบ 56 ปี ประกอบด้วย พิธีไหว้พระพุทธมหามงคลเภสัช ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรและศิษย์เก่า ประจำปี 2567 และพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่บุคลากร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของวันดังกล่าว และเป็นการสร้างจิตสำนึกรักและผูกพันต่อองค์กร อีกทั้งยังส่งเสริมพฤติกรรมตามวัฒนธรรมมหิดลและการดำรงตนอย่างเหมาะสม ควรค่าแก่การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังได้มีกิจกรรมเชิดชูเกียรติคณาจารย์และศิษย์เก่าของคณะฯ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “เภสัชกรแห่งชาติ” ในปี 2567 จำนวน 10 ท่าน (จากจำนวนทั้งหมด 30 ท่าน) ดังมีรายนามต่อไปนี้

คณาจารย์
1. อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร
2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ภญ.ฉวี บุนนาค
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภก.สมพล ประคองพันธ์
4. รองศาสตราจารย์ ภญ.ธิดา นิงสานนท์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
ศิษย์เก่า
1. รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ (เภสัชมหิดลรุ่น 6)
2. ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช (เภสัชมหิดลรุ่น 7)
3. ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร (เภสัชมหิดลรุ่น 10)
4. ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ (เภสัชมหิดลรุ่น 20)

ทั้งนี้ เภสัชกรแห่งชาติที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ ยังได้ให้โอวาทและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะอีกด้วย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัล โดยมีรายนาม ดังนี้

รางวัล “บุคลากรดีเด่น” ระดับคณะฯ ประเภทบุคลากรสายวิชาการ และประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้

ประเภทบุคลากรสายวิชาการ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการเรียนการสอน 
1.1 ประเภทเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับ 2 ขึ้นไป จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร
1.1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พุ่มทุ่ม
1.1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ศยามล สุขขา
1.1.4 อาจารย์ ดร.ชัยวัฑฒน์ อ่อนศรี

1.2 ประเภทเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.2.1 รองศาสตราจารย์ ภก.ปรีชา มนทกานติกุล
1.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์
1.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรวรรณ กิจผาติ

2. ด้านการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 ผลงานตีพิมพ์ ระดับ Q1 (Top 10%) จำนวน 11 ราย ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ.วันวิสาข์ อุดมสินประเสริฐ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ วิชัยโย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นันทนา นุชถาวร
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ธฤตา กิติศรีปัญญา
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวรีย์ ถิละเวช
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิตาพร ยังคง
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อมราพร วงศ์รักษ์พานิช

2.2  ได้รับรางวัลเกี่ยวกับงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ
2. ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ลีณา สุนทรสุข
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ 

ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่
1.ด้านการสร้างสรรค์ผลงาน การวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 ราย ดังนี้
1.1 นางสาวสุกัญญา สุวรรณานุรักษ์
1.2 นางทศวรรณ เอี่ยมวิมังสา

รางวัล “บุคคลต้นแบบพฤติกรรมดีงาม ตามวัฒนธรรมเภสัชมหิดล” (MAHIDOL-PY) จำนวน 9 รางวัล ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ภก.ปรีชา มนทกานติกุล (ด้าน M - Mastery)
2. นายสุคเน ทรรภลักษณ์ (ด้าน A - Altruism)
3. นายสุคเน ทรรภลักษณ์ (ด้าน H - Harmony)
4. นางสาวสิริมา วูดเด่น (ด้าน I - Integrity)
5. นายอิทธิพล อิทธิอำนวยพันธุ์ (ด้าน D - Determination)
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ (ด้าน O - Originality)
7. รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ (ด้าน L - Leadership)
8. นางสาวจุติมา เสมอ (ด้าน P - Professionalism)
9. ดร.อัมพร สงคศิริ (ด้าน Y - Responsibility)

รางวัล “ขวัญใจนักศึกษาและบุคลากร (Popular Vote)” แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ขวัญใจนักศึกษา ได้แก่
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์

2. ขวัญใจบุคลากร ได้แก่
2.1 นายสุคเน ทรรภลักษณ์
2.2 นายพรชัย นามวัง

Photo Galleryดูรูปภาพทั้งหมดที่นี่ : อัลบัมที่ 1  อัลบัมที่ 2  | แสดงในรูปแบบ PDF

งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้