เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลร่วมงานมหกรรมคุณภาพ Mahidol Quality Fair ประจำปี 2566

อ่านแล้ว 155 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566  

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ Mahidol Quality Fair ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

สำหรับงานมหกรรมคุณภาพ Mahidol Quality Fair ประจำปี 2566 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดพื้นที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานจากบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานไปพร้อมๆ กับการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี อีกทั้งยังเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ได้รับรางวัลและผู้นำเสนอผลงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน เพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางานนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีเปิดมหกรรมคุณภาพ และการมอบรางวัล Team Good Practice Award, Innovative Teaching Award และ Public Policy Advocacy Award โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล” โดย คุณกลอยตา ณ กลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กร และกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และการเสวนา หัวข้อเรื่อง “Sustainable University Showcase” โดยวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีด้านการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์แผนการงบประมาณ และสุขภาวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี (ระบบกายภาพ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ และการออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 3) รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้ มีผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ได้ร่วมนำเสนอประเภท Poster presentation จำนวน 5 ผลงาน ดังนี้ 1) การพัฒนา Dashboard กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.อัมพร สงคศิริ 2) การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง Osmotic Properties of Erythocytes โดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 โดย คุณนฤมล ศักดิ์บุญญารัตน์ และ คุณจุติมา เสมอ 3) ผลการประเมินกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะเภสัชศาสตร์ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2566 โดย คุณปุณรดา มงคลชู และ คุณอัครพล ยีมะลี 4) ผลงานเรื่อง “การบริหารการจัดการรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบ App Sheet” โดย คุณสุคเน ทรรภลักษณ์ และ 5) การพัฒนาระบบนิเวศเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล (Digitalized Information Technology Ecosystem Development) โดย คุณสิริธร พูลเอี่ยม

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality Education) อีกด้วย

Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ท้องผูกจากยา 26 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้