เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลร่วมงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2566

อ่านแล้ว 324 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2566  

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมใน "งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2566" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 โดย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้แนวคิด "IGNITE THE FUTURE" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ให้เกียรติเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ได้ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตร "เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)" และเกณฑ์การรับสมัคร ประจำปีการศึกษษ 2567 ในงานดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้ร่วมออกบูทและจัดกิจกรรม "MUPY OPENHOUSE 2023 : เปิดประตูยุทธภพเภสัชกร" ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์อีกด้วย โดยประกอบด้วยกิจกรรม 4 ฐานกิจกรรม ได้แก่
ฐานที่ 1 การสอบเข้า หลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมภายในคณะที่น่าสนใจ
ฐานที่ 2 บทบาทหน้าที่เภสัชกรในประเทศไทย ทั้งด้านอุตสาหการและบริบาล
ฐานที่ 3 กิจกรรมตัวอย่าง เภสัชกรอุตสาหการ
ฐานที่ 4 กิจกรรมตัวอย่าง เภสัชบริบาล

งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ทำความรู้จักกับหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 10 คือ ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้