เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ภาควิชาเภสัชกรรมจัดพิธีปิดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปี 2566 (รอบการอบรมที่ 2)

อ่านแล้ว 422 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2566  

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 10.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาเภสัชกรรม จัดพิธีปิดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบการอบรมที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และมอบประกาศนียบัตรให้แก่เภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.พิชญา ดิลกพัฒนมงคล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.เจนนิษฐ์ มีนวัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารราชรัตน์

ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม มีเภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) ภญ.นภสร โกมุตตานนท์ สาขาผู้ป่วยโรควิกฤติ 2) ภญ.นภสิริ ประสมศรี สาขาผู้ป่วยโรควิกฤติ 3) ภญ.เกษชรี นวมครุฑ สาขาผู้สูงอายุ 4) ภญ.พิชญา หวังมีสรี สาขาผู้สูงอายุ และ 5) ภญ.ศุภรัตน์ หน่อแดง สาขาโรคมะเร็งชนิดก้อน  ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 พฤษภาคม 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมของเภสัชกรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประเมินและตัดสินใจในการรักษาด้วยยาและติดตามอาการของผู้ป่วยเฉพาะรายได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะในการให้คำแนะนำผู้ป่วยด้านยาและการเสริมสร้างสุขภาพในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยทางยาได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สามารถระบุปัญหาระหว่างยา การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา และสามารถป้องกันหรือติดตามดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goals) ในเป้าหมายที่ 3 คือ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 10 คือ ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้