เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลร่วมพิธีเปิดโครงการศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ รุ่นที่ 23-24

อ่านแล้ว 173 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 23-24 (ค.ศ. 2021-2022) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในพิธีเปิด และ พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติแนะนำกิจกรรมการศึกษาดูงานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายหลังจากพิธีเปิดดังกล่าว จึงเป็นการนำเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางาน รวมจำนวน 14 ผลงาน ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฯ รุ่นที่ 23 และ 24 และปิดท้ายด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดีโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับโครงการวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ คือเรื่อง ‘ความรู้และพฤติกรรมในการใช้ยาต้านเชื้อ (Antibiotics) ด้วยตนเองในการรักษาอาการป่วยของประชาชนในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงเซียงขวาง และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว’ นำเสนอโดย นายจันสุก วงสานสุวัน รุ่นที่ 23

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. จึงเป็นการปฐมนิเทศกิจกรรมการศึกษาดูงานของหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 309 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล โดยมี อาจารย์ ดร.ภก.กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี และ ดร.อัมพร สงคศิริ เข้าร่วมให้การต้อนรับและแนะนำกิจกรรมการศึกษาดูงานให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 คน ดังนี้
- รุ่นที่ 23 จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายจันสุก วงสานสุวัน สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นครหลวงเวียงจันทน์ และ 2) นางลัดดาพอน พูมะนีวง สังกัดแผนกสาธารณสุข แขวงเซียงขวาง
- รุ่นที่ 24 จำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นางสีไกปู ทุงไซ สังกัดแผนกสาธารณสุขแขวงเซกอง 2) นางหัดสะดี จันทะสีดา สังกัดโรงพยาบาลแขวงสาละวัน และ 3) นายซายคำ ไซสุคำ สังกัดโรงพยาบาลแขวงพงสาลี

ทั้งนี้ โครงการศึกษาดูงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงาน 3 แห่ง ได้แก่ 1) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง 2) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ 3) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและกิจกรรมการศึกษาดูงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวิชาชีพต่างๆ รวมจำนวน 47 คน ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานในส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมจำนวน 11 หลักสูตรใน 7 ส่วนงาน ประกอบด้วย 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 3) คณะทันตแพทยศาสตร์ 4) คณะเภสัชศาสตร์ 5) คณะกายภาพบำบัด 6) คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ 7) สถาบันโภชนาการ

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ในการเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการด้านยา สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และยังตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goals) ในเป้าหมายที่ 3 คือ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 8 คือ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ 10 คือ ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ และเป้าหมายที่ 17 คือ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/activities/2862
- https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/activities/2862

ขอขอบคุณภาพกิจกรรมบางส่วนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สัตว์เลี้ยงกับยา 1 วินาทีที่แล้ว
ยาไอซ์ (Ice) 1 วินาทีที่แล้ว
หอมดอกปีบ 17 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้