เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2565

อ่านแล้ว 249 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565  
เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.30-13.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะกรรมการสวัสดิการคณะเภสัชศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวแสดงมุทิตาจิตเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรเกษียณอายุราชการ/อายุงาน รวมทั้งมอบเงินสวัสดิสงเคราะห์และของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณฯ ในปีนี้

หลังจากนั้นจึงเป็นการแสดงจากภาควิชา/หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การร้องเพลงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปิยนุช โรจน์สง่า และ ภญ.ชนิกานต์ เจิดเมธาวุฒิ รวมทั้งการแสดงจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ หน่วยทรัพยากรบุคคล ภาควิชาสรีรวิทยา และภาควิชาพฤกษศาสตร์ ปิดท้ายด้วยการมอบของที่ระลึกโดยผู้แทนจากภาควิชา/หน่วยงานต่างๆ ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่น และเป็นที่ประทับใจแก่บุคลากรทุกคน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ อีกด้วย ซึ่งผู้ที่ได้รับการแสดงมุทิตาจิต เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรทั่วไป นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังมีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย ครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพและสวัสดิภาพที่สำคัญ

สำหรับรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 มีดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญโฉม พึ่งวิชา สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พจวรรณ ลาวัณย์ประเสริฐ สังกัดภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม
3. นางอุบลวรรณ บุญเปล่ง สังกัดภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
4. นายอำพล บุญเปล่ง สังกัดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
5. นางกรชนก พึ่งทอง สังกัดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
6. นายนิวัติ ประสพสม สังกัดสำนักงานข้อมูลสมุนไพร
7. นางสาวชุติภา คชกาญจน์ สังกัดหน่วยทรัพยากรบุคคล
8. นายศราวุธ ศรพรหมฉาย สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา
9. นายมานะ ทาบโลหะ หน่วยบริการสัตว์ทดลอง
10. นางกมลลักษณ์ รดาโพธิ์เผือก สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี
11. นายเชาว์ อินทร สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้