เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดโครงการอบรมเรื่องระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางเคมี

อ่านแล้ว 168 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565  
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรม เรื่อง “ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางเคมี” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม ณ ห้อง 202 อาคารเทพรัตน์

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปิยนุช โรจน์สง่า หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับทีมวิทยากรจาก ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมาร่วมเป็นวิทยากรภาคบรรยายและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีและของเสียจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการประเมินความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจัดการสารเคมี ระบบการจัดการของเสีย ระบบป้องกัน และสามารถแก้ไขภัยอันตรายในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เนื่องจาก คณะฯ เป็นหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากสารเคมีในขณะปฏิบัติงาน การฝึกอบรมดังกล่าวจึงช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและความปลอดภัยทั้งแก่ตนเองและแก่ส่วนรวม

นอกจากนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม และเป้าหมายที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้