เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


หน่วยทรัพยากรบุคคลจัดบรรยายพิเศษเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

อ่านแล้ว 98 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565  
เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องบรรยาย 202 อาคารเทพรัตน์ และถ่ายทอดผ่านระบบ Cisco Webex

กิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. เป็นการบรรยายสำหรับบุคลากรสายวิชาการในหัวข้อ ’หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมเอกสารขอตำแหน่งทางวิชาการ’ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.มหิดล และหัวข้อ ’ความสำคัญ และวิธีการขอจริยธรรมการวิจัยในคน และในสัตว์ทดลอง’ โดย คุณพรพิมล อดัมส์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม.มหิดล และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. เป็นการบรรยายสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในหัวข้อ ’หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน’ โดย คุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ม.มหิดล และ คุณสแกวรรณ พูลเพิ่ม นักทรัพยากรบุคคล งานก้าวหน้าในสายวิชาการและสายสนับสนุน กองทรัพยากรบุคคล ม.มหิดล

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจในข้อบังคับ สามารถเตรียมเอกสาร และผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ และเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน สามารถจัดทำผลงานเพื่อใช้เสนอขอเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นได้

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน


Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 28 วินาทีที่แล้ว
โรครองช้ำ 44 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้