เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


หลักสูตร HTA รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านแล้ว 528 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 05 พฤษภาคม 2565  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 - 15.30 น. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology Assessment, HTA) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessment) ในรูปแบบ Tier 3 โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒน เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งจัดในรูปแบบ Online MU AUN-QA Assessment ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings ทั้งกระบวนการ   ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดการตรวจประเมินฯ และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ และประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลภาพรวมของหลักสูตรฯ ให้แก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้รับทราบ หลังจากนั้น จึงเริ่มกระบวนการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ณ ห้องประชุม V401 อาคารวิจัยฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล   นอกจากนี้ ในกระบวนการตรวจประเมินฯ ยังประกอบด้วย การสัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งการเยี่ยมชม (Site Visit) คณะฯ ผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย สำหรับการนำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจาได้ถูกจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 18 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้