เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลลงนามความร่วมมือกับบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี เฮลท์ คอนเนคซ์ จำกัด

อ่านแล้ว 107 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565  
เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00-15.00 น. ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับผู้บริหารของ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี เฮลท์ คอนเนคซ์ จำกัด โดยมี ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เภสัชกรหญิงมุยะรี องค์เจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโซลูชั่นทางการแพทย์ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี เฮลท์ คอนเนคซ์ จำกัด เป็นผู้แทนร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องประชุม 606 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารและการจัดการทางด้านการแพทย์ โดยคณะฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนในด้านวิชาการทั้งในเชิงองค์ความรู้ และวิธีการวิจัยที่เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการสนทนากลุ่ม และบริษัทฯ จะนำเสนอโซลูชั่นทางการแพทย์ เพื่อร่วมจัดทำแนวทางให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถนำแนวทางไปปรับใช้ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมความร่วมมือ ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Upskills) เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตในด้าน Healthcare Supply Chain and Logistics การใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลยาและสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเพื่อพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบการจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งขยายขอบเขตฐานข้อมูลเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยบริการด้านเภสัชกรรมในด้านอื่นๆ รวมทั้งการศึกษาและวิจัยในประเด็นที่เป็นความต้องการทางสังคมเพื่อพัฒนาต้นแบบการบริการด้านสุขภาพ (Healthcare Service Model) ที่จะเป็นต้นแบบการดูแล (Model of Care) ในลักษณะใหม่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศในมิติของการให้การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานยังตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน และเป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สมุนไพรแก้ไอ 1 วินาทีที่แล้ว
ออกกำลังกายอย่างไรดี ? 1 วินาทีที่แล้ว
แกงเลียง อาหารเป็นยา 5 วินาทีที่แล้ว
โรคติดเกม 10 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020