เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณาจารย์เภสัชมหิดลจัดประชุมบริหารการจัดการงานที่มอบหมายให้แก่นักศึกษา (assignment)

อ่านแล้ว 153 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564  
สืบเนื่องจากการประเมินความเครียดในการเรียนการสอนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และผลการประเมินรายวิชาต่างๆ ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ พบว่า นักศึกษามีความเครียดสูงจากปริมาณงานที่อาจารย์ได้มอบหมายให้แก่นักศึกษา จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ขึ้นในกิจกรรม “เรามาคุยกัน” จำนวน 4 ครั้งในวันที่ 16 และ 20 ตุลาคม 2564 ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขดังกล่าว โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางานที่มอบหมายให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธาน โดยมี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และคุณสุพิน สรรค์วิทยากุล หัวหน้างานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิตเป็นเลขานุการ และนางสาวญาติมา เกตะมะเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ กรรมการพิจารณางานที่มอบหมายแก่นักศึกษาได้จัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง ในวันที่ 23, 24 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2564 เพื่อหารือและพิจารณางานที่มอบหมายให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 และพิจารณาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกระจายของงานที่มอบหมายให้แก่นักศึกษาให้เป็นไปอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งตารางงานที่มอบหมายให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อเตรียมบริหารจัดการเวลาต่อไป

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020