เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานบริหารงานวิจัยฯ จัด KM เรื่อง Do and don’t in scientific publication and ethical issues

อ่านแล้ว 262 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564  
เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2/2565 หัวข้อ ’Do and don’t in scientific publication and ethical issues’ ณ ห้องประชุม 401 อาคารวิจัยฯ และถ่ายทอดผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ลีณา สุนทรสุข สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี ในการเป็นวิทยากรร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นดังกล่าวกับบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยของคณะฯ ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากร นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ด้านการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติได้ นอกจากนี้ กิจกรรม KM ดังกล่าวยังมีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การตรวจปัสสาวะ 1 วินาทีที่แล้ว
การเดินเพื่อสุขภาพ 1 วินาทีที่แล้ว
แก้วมังกร 10 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020