เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดกิจกรรมออนไลน์ ’เรามาคุยกัน ครั้งที่ 2’

อ่านแล้ว 1,687 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  
เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00-16.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมออนไลน์ ’เรามาคุยกัน ครั้งที่ 2’ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะฯ 4 ท่าน ร่วมเสวนาและพูดคุยในประเด็น 1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 2) แนวปฏิบัติของ COVID Team ของคณะฯ และการส่งต่อ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 3) การตรวจโควิดด้วยตนเอง และการปฏิบัติตนอื่นๆ ที่จำเป็น โดย รองศาสตราจารย์ ภก.ปรีชา มนทกานติกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ 4) การช่วยเหลือของคณะฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อัญชลี จินตพัฒนากิจ รองคณบดีฝ่ายการคลัง โดยมีนักศึกษาและบุคลากรมากกว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์โรค COVID-19 วัคซีนสำหรับโรค COVID-19 การใช้ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) การบริหารจัดการและการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ของคณะฯ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรทุกคน นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในเป้าหมายที่ 3 คือ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 10 คือ ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


กาแฟ…ระวังในโรคใด? 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้