เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานการศึกษาฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ Modular Learning ประจำปี 2564

อ่านแล้ว 462 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  
เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ Modular Learning ประจำปี 2564” ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.ปรีชา มนทกานติกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวเปิดโครงการและดำเนินกิจกรรม ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหัวข้อในแต่ละ Module ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นสำหรับกลุ่มวิชาในสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมทั้งหมด 4 วัน ได้แก่ วันที่ 7, 9, 15 และ 16 กรกฎาคม 2564 โดยแบ่งออกเป็น 12 Module อาทิ Cardiovascular diseases module, Neuropsychiatry module, Oncology-hematology module เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของเนื้อหาการเรียนการสอนภายในสาขาวิชาและระหว่างสาขาวิชา รวมถึงสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร (CLO และ PLO) รวมทั้งมุ่งหวังให้บุคลากรสายวิชาการสามารถนำความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในปีการศึกษาถัดไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาไอซ์ (Ice) 2 วินาทีที่แล้ว
ยาแก้หวัดสำหรับเด็ก 4 วินาทีที่แล้ว
ยาคุมกำเนิดชนิดฝัง 17 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้