เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ภาควิชาสรีรวิทยาจัดประชุมออนไลน์ เรื่อง รู้ทัน ’เวียนหัว บ้านหมุน น้ำในหูไม่เท่ากัน’

อ่านแล้ว 2,088 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564  
เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.30-17.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาสรีรวิทยา จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทัน “เวียนหัว บ้านหมุน น้ำในหูไม่เท่ากัน” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Event โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการดังกล่าว ซึ่งมีเภสัชกร แพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุข ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมากกว่า 250 คน โดยในการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยาและภาควิชาเภสัชกรรมในการเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ ผศ.พญ.สุวัจนา อธิภาส จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ Holistic approach for vertigo: Common pitfalls in clinical practice ในการประชุมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอาการเวียนหัว บ้านหมุน การรักษา และการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี ทำให้สามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเองและคนใกล้ชิดได้ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขผู้มีบทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำและดูแลผู้รับบริการเกี่ยวกับยาได้นำองค์ความรู้ที่มีไปใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นสนับสนุนการบริการวิชาการที่ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เภสัชกรวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในเป้าหมายที่ 3 คือ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


1 นาทีที่แล้ว
ว่านชักมดลูก 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้