เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานการศึกษาฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการทวนสอบแบบ Transformative Learning

อ่านแล้ว 1,313 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564  
เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์เภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการทวนสอบแบบ Transformative Learning โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ เข้าร่วมกว่า 40 คน ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมชาย สุริยะไกร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning/Online Learning และการสอบแบบ Essay และการประเมินผลการสอน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.ปรีชา มนทกานติกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ร่วมบรรยายในหัวข้อ การทำ Reflection and Feedback และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร บรรยายในหัวข้อ การออกแบบ Rubric Score ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทักษะของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการทวนสอบ เพื่อนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล โดยสามารถนำเทคนิคการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถให้ Active Reflection และ Feedback แก่นักศึกษา ผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนแบบ Transformative Learning ได้
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้