เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ภาควิชาเภสัชวิทยาจัดประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 19

อ่านแล้ว 1,942 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564  
เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาเภสัชวิทยา จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 19” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Event โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการดังกล่าว ซึ่งมีแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางสาธารณสุข ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมากกว่า 350 คน โดยในการประชุมวิชาการตลอดทั้ง 2 วันนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา ในการเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับวิทยากรภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ พ.ท. นพ. เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งให้เกียรติบรรยายในการประชุมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสทบทวนความรู้ทางเภสัชวิทยาของยาเดิม และได้เพิ่มพูนความรู้ขององค์ความรู้ใหม่ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขผู้มีบทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำและดูแลผู้รับบริการเกี่ยวกับยาได้นำองค์ความรู้ที่มีไปใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นสนับสนุนการบริการวิชาการที่ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เภสัชกรวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในเป้าหมายที่ 3 คือ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สมุนไพรแก้ไอ 15 วินาทีที่แล้ว
ยาคุมกำเนิดชนิดฝัง 20 วินาทีที่แล้ว
แอสไพริน (aspirin) 21 วินาทีที่แล้ว
ยาคุมกำเนิดชนิดฉีด 21 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้