เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


หน่วยพัฒนาคุณภาพเยี่ยมสำรวจภาควิชาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564

อ่านแล้ว 118 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564  
ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาและระบบการบริหารจัดการของคณะฯ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น หน่วยพัฒนาคุณภาพจึงโครงการเยี่ยมสำรวจภาควิชา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564 ให้กับภาควิชาของคณะฯ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2564 ถึง 21 พฤษภาคม 2564 ซึ่งในปี 2564 นี้ ได้จัดโครงการผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings เป็นครั้งแรก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานในการเยี่ยมสำรวจ เพื่อทำความเข้าใจในเกณฑ์พัฒนาคุณภาพฯ และปรับปรุงกระบวนการทำงานของแต่ละภาควิชาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หน่วยพัฒนาคุณภาพได้ทำการเยี่ยมสำรวจทั้ง 10 ภาควิชา ตามกำหนดการดังนี้
- ภาควิชาจุลชีววิทยา วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564
- ภาควิชาสรีรวิทยา และ ภาควิชาเภสัชวิทยา วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


“ยา” กับอันตรายต่อไต 31 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020