เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานการศึกษาฯ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

อ่านแล้ว 96 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564  
เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13:00 – 16:00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน ภายใต้โครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ วิชัยโย และอาจารย์ ดร.ภก.วสุ ศุภรัตนสิทธิ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ก่อนการออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ แหล่งฝึกงานภายนอก ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์เภสัชกรแหล่งฝึก รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักศึกษาให้สามารถประพฤติและปฏิบัติตนระหว่างการฝึกปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020