เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานกิจการนักศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการ “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” ครั้งที่ 1

อ่านแล้ว 1,544 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564  
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการ “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)” ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 131 คน ที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ กล่าวถึงเป้าหมายของโครงการซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ กิจกรรม World Cafe สานเสวนาในประเด็นที่ต้องการองค์ความรู้ร่วม (Collective Knowledge) กิจกรรม Design Thinking Short Course และกิจกรรมสะท้อนคิดเพื่อสรุปการเรียนรู้ของบทเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ ได้รับเกียรติจาก ภก.ณภัทร สัตยุตม์ (ศิษยเก่าเภสัชมหิดล Rx41) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ ภก.ธรรมเศรษฐ์ บุญประชา (ศิษยเก่าเภสัชมหิดล Rx42) ผู้ประสานงานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science Liaison) บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด เข้าร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับโครงการนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา โดยการอาศัยปัญหาที่ตนเองต้องพบเจอเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ นอกจากนี้ โครงการยังต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักศึกษาถึงกระบวนการเรียนรู้สู่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองอีกด้วย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้