เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักสร้างสุขเภสัชมหิดลจัดกิจกรรม Happy Birthday เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2564

อ่านแล้ว 713 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการนักสร้างสุขของคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม Happy Birthday เพื่อส่งมอบความสุขพร้อมของขวัญ และอวยพรวันเกิดให้แก่บุคลากรของคณะฯ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ณ ห้องทำงานของบุคลากร ภายใต้โครงการ Happy Birthday 2021 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก. ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและส่งมอบความสุขให้กับบุคลากรด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและตอกย้ำความสำคัญของบุคลากรให้มากขึ้น สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน สร้างบรรยากาศการทำงานให้มีความสุข ตลอดจนก่อให้เกิดความผูกพันให้แน่นแฟ้นระหว่างองค์กรกับบุคลากรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รายชื่อบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์

1. ผศ.อรสา สุริยาพันธ์ ภาควิชาอาหารเคมี
2. อ.ถาวรีย์ ถิละเวช ภาควิชาอาหารเคมี
3. ผช.อ.ปองพล ทนุผล ภาควิชาอาหารเคมี
4. คุณมณฑิตา อ้นรัตน์ ภาควิชาอาหารเคมี
5. ผศ.จิระพรรณ จิตติคุณ ภาควิชาชีวเคมี
6. ผช.อ.นพดล จันทร์หอม ภาควิชาชีวเคมี
7. คุณสุคเน ทรรภลักษณ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
8. อ.กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี ภาควิชาเภสัชวิทยา
9. คุณชัญญณัท มัณฑนะชาติ ภาควิชาเภสัชวิทยา
10. อ.ชญานิน กีรติไพบูลย์ ภาควิชาสรีรวิทยา
11. อ.เมธี พุ่มทุ่ม ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
12. ผช.อ.วัชระ อาจหาญ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
13. คุณอุบลวรรณ บุญเปล่ง ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
14. ผศ.สมนึก บุญสุภา ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
15. คุณการิน ราชภักดี ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
16. คุณชนิสรา มาสถิตย์ ศูนย์ CAPQ ฝ่ายสมุนไพร
17. คุณฐกัดแก้ว ผิวเหลือง โครงการพัฒนาศักยภาพฯ (HTA)
18. รศ.จิรภรณ์ อังวิทยาธร ภาควิชาเภสัชเคมี
19. รศ.ปิยนุช โรจน์สง่า ภาควิชาเภสัชเคมี
20. ศ.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ ภาควิชาเภสัชกรรม
21. รศ.อาทร ริ้วไพบูลย์ ภาควิชาเภสัชกรรม
22. รศ.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ ภาควิชาเภสัชกรรม
23. รศ.ปรีชา มนทกานติกุล ภาควิชาเภสัชกรรม
24. รศ.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ ภาควิชาเภสัชกรรม
25. ผศ.วิชิต โนสูงเนิน ภาควิชาเภสัชกรรม
26. ผศ.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ภาควิชาเภสัชกรรม
27. อ.เจนนิษฐ์ มีนวัฒนา ภาควิชาเภสัชกรรม
28. ผช.อ.ชิดตะวัน หิรัญสมบูรณ์ ภาควิชาเภสัชกรรม
29. คุณดวงใจ จันทร์ต้น ภาควิชาเภสัชกรรม
30. คุณวงเดือน ศรีสุข ภาควิชาเภสัชกรรม
31. คุณสิริมา นิ่มสุวรรณ ภาควิชาเภสัชกรรม
32. คุณรัชดาพร วรภักดี สถานที่ผลิตยา
33. คุณวารุณีย์ บัวทอง คลังข้อมูลยา
34. คุณนิวัต ประสพสม สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
35. คุณสุวิน กอเจริญทรัพย์ สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
36. รศ.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม
37. ผศ.ณัฐวุฒิ เจริญไทย ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม
38. คุณภารีนุช ไทยปรีชา งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
39. คุณอ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์ งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
40. คุณเพทาย อ่ำเที่ยงตรง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
41. คุณสง่า พุ่มไสว งานคลังและพัสดุ
42. คุณวรรณา บัวทอง งานกิจการนักศึกษา
43. คุณสุพิน สรรค์วิทยากุล งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
44. คุณญาติมา เกตะมะ งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
45. คุณสุชัญญา แซ่เอี๊ยว งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
46. คุณอัครพล ยีมะลี หน่วยพัฒนาคุณภาพ
47. คุณบุญดาว เกตุวิบูลย์ หน่วยทรัพยากรบุคคล
48. คุณชุติภา คชกาญจน์ หน่วยทรัพยากรบุคคล
49. คุณวราพร อินทรสุขศรี หน่วยทรัพยากรบุคคล
50. คุณสวัสดิ์ ทองศรีเมือง หน่วยดูแลทรัพย์สิน
51. คุณวิทย์พงศ์ ชลัชศิริชลภัทร หน่วยดูแลทรัพย์สิน
52. คุณบุษกร ศรีชื่นชม หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
53. คุณนับเงิน คล้ายทอง หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 12 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020