เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


การบรรยาย หัวข้อ การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต

อ่านแล้ว 186 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-14.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ ’การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต (Flexible Education and Credit Bank System)’ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยมีบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.ปรีชา มนทกานติกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว

ทั้งนี้ ระบบการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิตมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเอง และเพิ่มพูนทักษะสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) ที่สำคัญสำหรับการเรียนและการทำงานให้เท่าทันสถานการณ์ในยุคปัจจุบันและอนาคตPhoto Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ดอกคาโมมายล์ 1 นาทีที่แล้ว
ฟักข้าว 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020