เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 1st Pharmaceutical Sciences Asia Conference 2019

อ่านแล้ว 2,138 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2562  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Pharmaceutical Sciences Asia Conference 2019 ในหัวข้อ “Pharmaceutical Sciences toward Health Innovation in the Disruptive Era” ณ โรงแรม Bangkok Midtown กรุงเทพฯ ร่วมกับ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น และ China Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน โดย คณะฯ ได้เชิญคณาจารย์จาก Graduate School and Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chiba University ประเทศญี่ปุ่น และ College of Pharmacy, China Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นวิทยากรร่วมกับคณาจารย์ของคณะฯ ในการบรรยายและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ นอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าวยังได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการทั้งด้านการศึกษาและการวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาของทั้ง 3 มหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการเรียนการสอนในสาขาเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสากล ให้เท่าทันและสอดคล้องกับบริบทของโลกในยุคปัจจุบันซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน (Disruption) นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน สร้างเครือข่ายวิชาการที่เข้มแข็งและแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล และเพื่อส่งเสริมผลงานและภาพลักษณ์ของคณะฯ ในการเป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ชั้นนำแห่งเอเชีย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 1 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้