เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารับรางวัล Best Poster Award

อ่านแล้ว 764 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561  
นางสาวบุญตา ฉัตร์วีระสกุล นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Poster Award จากโปสเตอร์จำนวน 121 เรื่อง ในการประชุม HPLC 2018, Washington DC ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 จากผลงานเรื่อง ’Development of Microfluidic Distance-Based Paper Device Immobilizing Polydiacetylene Sensor for DNA Measurement’ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ลีณา สุนทรสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. นันทนา นุชถาวร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020