เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร HTA เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th HTAsialink Annual Conference 2018

อ่านแล้ว 1,713 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว ประธานหลักสูตรการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (MUHTA) พร้อมด้วย รองศาสตาจารย์ ดร. ภก. อาทร ริ้วไพบูลย์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ อาจารย์ศิตาพร ยังคง ผู้ช่วยอาจารย์เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th HTAsialink Annual Conference 2018 ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว ดังรายนามต่อไปนี้

1) ภญ.กันต์กมล กิจตรงศิริ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง “Economic evaluation of terlipressin plus albumin for hepatorenal syndrome type I in Thailand”

2) ภญ.เสริมสิริ แสงรุ่งเรืองศรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง “Factors associated achievement of treating with anti-vascular endothelial growth factor drugs according to the treatment guideline”

3) Mr. Ong The Due นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง “Sustained Virological Response and Safety of Direct-Acting Antivirals for Hepatitis C Genotype 5 and 6: A Systematic Review And Meta-analysis”

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง โครงการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HITAP) และ หลักสูตรการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (MUHTA) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเกี่ยวกับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้หลักฐานจากงานวิจัยประกอบการกำหนดนโยบายเพื่อการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างสมเหตุสมผลและคุ้มค่า
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 7 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020