เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress

อ่านแล้ว 1,238 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 06 ก.พ. 2557  
รองศาสตราจารย์ ดร. เนติ สุขสมบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ “The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress” ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้การประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจากคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาสู่สาธารณชน และเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้มีเวทีแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศ ASEAN Plus Three ได้แก่ ไทย ลาว บรูไน เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและก่อให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป ในโอกาสนี้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการจำนวนทั้งสิ้น 19 คน โดยแบ่งเป็นการนำเสนอแบบ Oral Presentation จำนวน 1 คน และการนำเสนอแบบ Poster Presentation จำนวน 18 คนอีกด้วย

ในโอกาสนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 คน ที่ได้รับรางวัล Poster Presentation ดังนี้
1. นางสาวนภชา พิริยะชนานุสรณ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ภาควิชาเภสัชกรรม อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
2. Mr. Muhammad Amin สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ภาควิชาเภสัชกรรม อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร. เนติ สุขสมบูรณ์
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ฟักข้าว 7 วินาทีที่แล้ว
การเดินเพื่อสุขภาพ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020