เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (PHARMA INDOCHINA VIII): ASEAN PHARMACY – INTEGRATION FOR DEVELOPMENT

อ่านแล้ว 2,472 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 04 ธ.ค. 2556  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (PHARMA INDOCHINA VIII): ASEAN PHARMACY – INTEGRATION FOR DEVELOPMENT ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2556 ณ Lotte Legend Hotel Saigon เมืองโฮจิมินส์ ประเทศเวียดนาม โดย The University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย Hanoi University of Pharmacy ประเทศเวียตนาม และ Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย

ในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ มีคณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 50 คน และ รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ“Pharmacotherapy of fibromyalgia: current evidence and how to manage a complex syndrome” รองศาสตราจารย์ ดร. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในหัวข้อ “A cost-utility and budget impact analysis of drug treatments in pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart diseases” และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร. ลีณา สุนทรสุข นำเสนอผลงานในหัวข้อ “Future trends of capillary electrophoresis in drug analysis” รองศาสตราจารย์ ดร. อาทร ริ้วไพบูลย์ นำเสนอผลงานในหัวข้อ “Effect of costing methods on unit cost of hospital medical services; a case of capital cost” รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร นำเสนอผลงานในหัวข้อ “Investigation on the processing parameters used to prepare dihydroartemisinin nanocrystals” และ อาจารย์ ดร. จิระพรรณ จิตติคุณ นำเสนอผลงานในหัวข้อ “In vitro cytotoxicity of novel Cc-CATH3 analogues against human cancer cell lines” อีกด้วย

นอกจากนี้ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีโอกาสได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งประเภทปากเปล่าและประเภทโปสเตอร์อีกจำนวนกว่า 36 คน และในการนี้อาจารย์และนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้รับรางวัล “Best Poster Presentation Awards” จำนวน 5 รางวัล จากทั้งหมด 13 รางวัล ในสาขาวิชาดังนี้

1. สาขาวิชา Social & Administrative Pharmacy ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว ภาควิชาเภสัชกรรม

2. สาขาวิชา Clinical Pharmacy ได้แก่ นางสาวเสริมสิริ แสงรุ่งเรืองศรี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Social, Economic and Administrative Pharmacy อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

3. สาขาวิชา Biopharma Science & Pharma Biotechnology ได้แก่ นางสาวธัญรัตน์ เกษสถิตย์ และ นางสาวจันทร์จิรา ต้องไม้ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร. วีณา จิรัจฉริยากูล และคณะ

4. สาขาวิชา Analytical Chemistry and Drug Quality Control ได้แก่ นางสาวนรกมล สุขเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์

5. สาขาวิชา Natural Products ได้แก่ นางสาวจุฑารัตน์ วัฒนคู นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry อาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ ดร. ณัฏฐินี อนันตโชค

นอกจากนี้ อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้ร่วมแสดงดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยอีก 3 ชุด สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับการจัดประชุมในครั้งต่อไปนั้น ที่ประชุมมีมติให้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในปี พ.ศ. 2558 และกำหนดให้เปลี่ยนชื่อการประชุมวิชาการเป็น “ASEAN Pharmacy Conference in 2015” เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเภสัชศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 3 วินาทีที่แล้ว
ต้นคริสมาส 11 วินาทีที่แล้ว
หญ้าปักกิ่ง 12 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020