บริจาคเพื่อคณะฯของเรา

กว่า 50 ปี เภสัชฯมหิดล
สู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน

รายชื่อผู้บริจาค

โครงการ 
สำหรับผู้ที่บริจาคผ่านช่องทาง QR Payment รายชื่อจะแสดงในหน้านี้ภายใน 5 วันทำการ โดยที่ท่านไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินใดๆ

ผู้บริจาคที่รอตรวจสอบหลักฐานโอนเงิน

หมายเหตุ: แสดงผลเรียงลำดับตามตัวอักษร ก-ฮ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล วันที่ส่งหลักฐาน
ไม่มีรายชื่อ
ทางคณะฯจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 3-5 วัน หากเลย 5 วันแล้วชื่อของท่านยังคงปรากฏในตารางด้านบน โปรดติดต่อคุณจรรยา janya.jan@mahidol.ac.th หากท่านทำการโอนแล้วแต่ยังไม่มีชื่อแสดง โปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน Online การส่งหลักฐานการโอนในช่องทางอื่นๆ จะไม่ปรากฏในช่องด้านบนนี้ โปรดตรวจสอบรายชื่อในตารางด้านล่าง ชื่อของท่านจะปรากฏภายใน 1 สัปดาห์


ผู้บริจาคที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: แสดงผลเรียงลำดับตามตัวอักษร ก-ฮ
รายชื่อผู้บริจาคประเภทบุคคลธรรมดา
  ชื่อ-นามสกุล ยอดบริจาค(บาท)
1 คุณ TANAWAT CHAYSIRIC
Refcode: 20191011143843ATEMB
ไม่ประสงค์แสดง
2 คุณ กชนัฑ จุณณะภาต
Refcode: 20191022071047JUEBC
1,000.00
3 คุณ กชพรรณ ชูลักษณ์
Refcode: 20191009141655MBWMJ
ไม่ประสงค์แสดง
4 คุณ กชพรรณ ชูลักษณ์
Refcode: 20191009145738YYTKM
ไม่ประสงค์แสดง
5 คุณ กนกวรรณ ประสิทธิ์พร
Refcode: 20191011152013TUTMM
ไม่ประสงค์แสดง
6 คุณ กนกวรรณ ประสิทธิ์พร
Refcode: 20191015105453VDHWB
ไม่ประสงค์แสดง
7 คุณ กีรติญา กุลถิรธนาชัย
Refcode: 20191011142836KQKWW
ไม่ประสงค์แสดง
8 คุณ กุลยา วงศ์วัชรไพบูลย์
Refcode: 20191011113015PWKBX
ไม่ประสงค์แสดง
9 คุณ ขวัญใจ รัศมีแสงเพชร
Refcode: 20200323201510FMSMC
5,000.00
10 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20191127092304JDJUA
ไม่ประสงค์แสดง
11 คุณ จรรยา จันทร์เจตนาดี
Refcode: 20191011105659UEQBM
ไม่ประสงค์แสดง
12 คุณ จิราภรณ์ รุ่งเรืองดียิ่ง
Refcode: 20191009144146VUZJU
ไม่ประสงค์แสดง
13 คุณ ชะอรสิน สุขศรีวงศ์
Refcode: 20191107143928UBZTD
ไม่ประสงค์แสดง
14 คุณ ชุติมา อรรคลีพันธ์ุ
Refcode: 20191107144454BTBKJ
ไม่ประสงค์แสดง
15 คุณ ชูศักดิ์ ตั้งจิตยงสิวะ
Refcode: 20191011110417SAAQC
ไม่ประสงค์แสดง
16 คุณ ชูศักดิ์ ตั้งจิตยงสิวะ
Refcode: 20191011110627TNQCD
ไม่ประสงค์แสดง
17 คุณ ณรงค์ชัย อัครเศรณี
Refcode: 20191011144937VRKVS
ไม่ประสงค์แสดง
18 คุณ ทศวรรณ เอี่ยมวิมังสา
Refcode: 20191010115051JPYBJ
ไม่ประสงค์แสดง
19 คุณ ทศวรรณ เอี่ยมวิมังสา
Refcode: 20191010115218AUSMZ
ไม่ประสงค์แสดง
20 คุณ ทองเกลียว รัตนมณีฉัตร
Refcode: 20191011153834WPTUR
ไม่ประสงค์แสดง
21 คุณ ธงชัย อัศวนิเวศน์
Refcode: 20191211100249YPCZV
50,000.00
22 คุณ นงนาฏ เทียนประเสริฐ
Refcode: 20191015110047CFHEB
ไม่ประสงค์แสดง
23 คุณ นพมาศ สุนทรเจริญ
Refcode: 20191009131724HEXKG
ไม่ประสงค์แสดง
24 คุณ นภดล นิงสานนท์
Refcode: 20191011150354MJCYV
ไม่ประสงค์แสดง
25 คุณ นรีนุช ปิยะวรรณสุทธิ์
Refcode: 20191011143114JWBUE
ไม่ประสงค์แสดง
26 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20200107093301SUKSX
ไม่ประสงค์แสดง
27 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20200107101244TGRTU
ไม่ประสงค์แสดง
28 คุณ พงษ์ศักดิ์ กาจณรงค์
Refcode: 20191107145317CBNYN
ไม่ประสงค์แสดง
29 คุณ พชรมน กาวินำ
Refcode: 20191015102855UQGAB
ไม่ประสงค์แสดง
30 คุณ พรลดา สุรทิณฑ์
Refcode: 20191015111356HZYEY
ไม่ประสงค์แสดง
31 คุณ พร้อมจิต ศรลัมพ์
Refcode: 20191011104316DPMXQ
ไม่ประสงค์แสดง
32 คุณ พัฒนพงศ์ จรูญพิพัฒน์กุล
Refcode: 20191011153240YVWSV
ไม่ประสงค์แสดง
33 คุณ พิมลพรรณ พิทยานุกุล
Refcode: 20191011154942ZKGMK
ไม่ประสงค์แสดง
34 คุณ เพ็ญโฉม พึ่งวิชา
Refcode: 20191011105232TSQPU
ไม่ประสงค์แสดง
35 คุณ ภททพร สุขสวัสดิ์
Refcode: 20191015103946QMCMK
ไม่ประสงค์แสดง
36 คุณ ภททพร สุขสวัสดิ์
Refcode: 20191011103936MNXTT
ไม่ประสงค์แสดง
37 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20200325111232CZSBG
ไม่ประสงค์แสดง
38 คุณ ภาณุมาส ลักการ์เวช
Refcode: 20191009144349WWURY
ไม่ประสงค์แสดง
39 คุณ ภูริทัต ว่องพุฒิพงศ์
Refcode: 20191009143125GYGNP
ไม่ประสงค์แสดง
40 คุณ มัทยา พันธุกานนท์
Refcode: 20191009145038GXTJX
ไม่ประสงค์แสดง
41 คุณ มัทยา พันธุกานนท์
Refcode: 20191009132202QKWMF
ไม่ประสงค์แสดง
42 คุณ มานะ ชูบรรจง
Refcode: 20191009143613CRNFX
ไม่ประสงค์แสดง
43 คุณ มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ
Refcode: 20191009140822EAHWH
ไม่ประสงค์แสดง
44 คุณ แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ
Refcode: 20191017095459HBKVS
ไม่ประสงค์แสดง
45 คุณ ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20191107144942VXVRE
ไม่ประสงค์แสดง
46 คุณ ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20191107145057DWQEM
ไม่ประสงค์แสดง
47 คุณ ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20191107145633NZUBK
ไม่ประสงค์แสดง
48 คุณ รัชนี ดังโพนทอง
Refcode: 20191011153600USTTW
ไม่ประสงค์แสดง
49 คุณ ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช
Refcode: 20191011103729WCERS
ไม่ประสงค์แสดง
50 คุณ วรวรรณ กิจผาดิ
Refcode: 20191011144144MMFKR
ไม่ประสงค์แสดง
51 คุณ วลัยลักษณ์ ใจอาจ
Refcode: 20191011145326SAZWU
ไม่ประสงค์แสดง
52 คุณ วสุ ศุภรัตน์สิทธิ
Refcode: 20191009154109RNAGH
ไม่ประสงค์แสดง
53 คุณ วิเชียร ไชยมโนวงศ์
Refcode: 20191011143521PDFVH
ไม่ประสงค์แสดง
54 คุณ วิมล อนันต์สกุลวัฒน์
Refcode: 20191107144725VUJAB
ไม่ประสงค์แสดง
55 คุณ วิรัตน์ เมลืองนนท์
Refcode: 20191009142350XKYGF
ไม่ประสงค์แสดง
56 คุณ ศรศิรี ประพฤติธรรม
Refcode: 20191017095953MWECR
ไม่ประสงค์แสดง
57 คุณ สมชัย วงศ์ทางประเสริฐ
Refcode: 20191009113217KHMFK
ไม่ประสงค์แสดง
58 คุณ สมพงษ์ ตั้งปนิธานดี
Refcode: 20191011154050QVJHY
ไม่ประสงค์แสดง
59 คุณ สมพล ประคองพันธ์
Refcode: 20191107143709HBJZV
ไม่ประสงค์แสดง
60 คุณ สิรินมาส คัชมาตย์
Refcode: 20191011152629DNYRK
ไม่ประสงค์แสดง
61 คุณ สิรินมาส คัชมาตย์
Refcode: 20191011145903SVKDU
ไม่ประสงค์แสดง
62 คุณ สิรินมาส คัชมาตย์
Refcode: 20191009142642NHMCZ
ไม่ประสงค์แสดง
63 คุณ สุดาพร ศรีเทพ
Refcode: 20191009151954UJUEV
ไม่ประสงค์แสดง
64 คุณ สุทธินี แทนนิมิต
Refcode: 20191009143934PTCYD
ไม่ประสงค์แสดง
65 คุณ สุทธินี แทนนิมิต
Refcode: 20191015105036FTAXX
ไม่ประสงค์แสดง
66 คุณ สุภาพรรณ จูงเจริญวัฒนา
Refcode: 20191107142556SGNSW
ไม่ประสงค์แสดง
67 คุณ สุรีไพร ชูวงศ์
Refcode: 20191011144659WVDHN
ไม่ประสงค์แสดง
68 คุณ สุวรรณ ธีระวรพันธ์
Refcode: 20191009142037GVEWM
ไม่ประสงค์แสดง
69 คุณ สุวัฒน์ สินสาฎก
Refcode: 20191011142624MWAPH
ไม่ประสงค์แสดง
70 คุณ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
Refcode: 20191009153839QAPWY
ไม่ประสงค์แสดง
71 คุณ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
Refcode: 20191107142924GJQYH
ไม่ประสงค์แสดง
72 คุณ แสงเดือน จินดาวิจักษณ์
Refcode: 20191009142907HGEDK
ไม่ประสงค์แสดง
73 คุณ โสรัจ ทัศนเจริญ
Refcode: 20200726084717TMWMM
ไม่ประสงค์แสดง
74 คุณ หทัยรัตน์ พันธ์ปริพัตร
Refcode: 20191009090217XKAVF
ไม่ประสงค์แสดง
75 คุณ อนงค์นุช เนตยกุล
Refcode: 20191011112023RHXXU
ไม่ประสงค์แสดง
76 คุณ อภิรดา สุคนธ์พันธุ์
Refcode: 20200719115459TYHGY
5,000.00
77 คุณ อมฤตา ศิริไชย
Refcode: 20191011113344AWKAY
ไม่ประสงค์แสดง
78 คุณ อรสา สุริยาพันธ์
Refcode: 20191011112504JYDYK
ไม่ประสงค์แสดง
79 คุณ อาภากร โล่ห์สัมฤทธิ์ชัย
Refcode: 20191011154749RRHAQ
ไม่ประสงค์แสดง
80 คุณ อิทธิพล ภูริสิทธิ์
Refcode: 20191219074224NETPX
ไม่ประสงค์แสดง
81 คุณ อุษณีย์ หาญประมุขกุล
Refcode: 20191015103149YZBNQ
ไม่ประสงค์แสดง
82 คุณ เอกสิทธิ์ ศรีประสิทธิ์
Refcode: 20191011152854YTZJS
ไม่ประสงค์แสดง
รายชื่อผู้บริจาคประเภทบริษัท/ห้างหุ้นส่วนฯ/นิติบุคคล
  ชื่อบริษัท/ร้าน ยอดบริจาค(บาท)
1 Daewoong Foundation
Refcode: 20191007133422PXWUW
ไม่ประสงค์แสดง
2 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
Refcode: 20191009151511XUFEV
ไม่ประสงค์แสดง
3 บริษัท กีฟฟารีนสกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
Refcode: 20191009085206XRXTE
ไม่ประสงค์แสดง
4 บริษัท ชาลอม จำกัด
Refcode: 20191015110618XUHKC
ไม่ประสงค์แสดง
5 บริษัท ทรัพย์สินพาวเวอร์คาร์ จำกัด
Refcode: 20191015103550SRWGD
ไม่ประสงค์แสดง
6 บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
Refcode: 20191015104530UHJXQ
ไม่ประสงค์แสดง
7 บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
Refcode: 20191007144951TDHQT
ไม่ประสงค์แสดง
8 บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
Refcode: 20191009150608BKUSS
ไม่ประสงค์แสดง
9 บริษัท ไบโอแลป จำกัด
Refcode: 20191009150848UEGTP
ไม่ประสงค์แสดง
10 บริษัท สยามเภสัช จำกัด
Refcode: 20191015104834YDBCF
ไม่ประสงค์แสดง
11 บริษัท สยามเภสัช จำกัด
Refcode: 20191007144602TQFGE
ไม่ประสงค์แสดง
12 บริษัท สยามเภสัช จำกัด
Refcode: 20191009144753BCFPM
ไม่ประสงค์แสดง
13 บริษัท อธินาเทค จำกัด
Refcode: 20191015111958NRTCH
ไม่ประสงค์แสดง
14 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
Refcode: 20191011154546BKVVG
ไม่ประสงค์แสดง
15 บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษสินไทย จำกัด
Refcode: 20191011111033WAXCM
ไม่ประสงค์แสดง
16 บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด
Refcode: 20191009145346DEAVW
ไม่ประสงค์แสดง
17 บริษัท เอ็มบีอาร์โกลด์ จำกัด
Refcode: 20191011152308JTRKE
ไม่ประสงค์แสดง
18 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
Refcode: 20191002150250GBZHG
10,000.00
19 บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
Refcode: 20191009085702XFHZJ
ไม่ประสงค์แสดง
20 บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
Refcode: 20191015104245ACNWV
ไม่ประสงค์แสดง
21 สุวดี แซ่เฮง
Refcode: 20191015111049ZXNZT
ไม่ประสงค์แสดง
22 องค์การเภสัชกรรม
Refcode: 20191107143435HMUBF
ไม่ประสงค์แสดงFaculty of Pharmacy, Mahidol University.

447 Sri-Ayuthaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, THAILAND
Designed & Developed by Department of Information Technology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
Copyright © 2013-2019