ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์

หน้าแรก

แนะนำบุคลากร

นโยบายการให้บริการของเรา

เกี่ยวกับเรา

ส่งข้อร้องเรียน

บุคลากรของเรา

ทีมงานของศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยคณาจารย์และนักวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ที่หลากหลาย และมีประสบการณ์ในงานทางด้านการควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร อาหาเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์และความรู้ความชำนาญของทีมงาน ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าบริการที่ได้รับจากเราจะมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันสมัยโดยอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีระดับสูง

ผู้บริหารและคณะกรรมการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปิยนุช โรจน์สง่า

หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี)

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชุติมา เพชรกระจ่าง

ผู้จัดการระบบคุณภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สวรรยา บูรณะผลิน

ผู้จัดการฝ่าย 

ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ลีณา สุนทรสุข

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์

กรรมการ, ผู้ช่วยผู้จัดการระบบคุณภาพ

ผู้ช่วยอาจารย์ ภญ.ฉวีวรรณ สุวรรณเวโช

กรรมการ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี)

นางสาว สุภาวดี ทิมอ่ำ

ผู้จัดการ

นางสาว มลฤดี จันทร์ฉาย

นักวิเคราะห์

นาย วรนันท์ จันทร์เจิดหล้า

นักวิเคราะห์

นางสาว สุทธิกานต์ ศรไชย

นักวิเคราะห์

นางสาว นริสา รักดี

นักวิเคราะห์

นางสาว นิษฐิดา อาชีพสุจริต

นักวิเคราะห์

© 2023 - 2024  Brompoj PrutthiwanasanCenter of Analysis for Product Quality (Chemical Division)Faculty of PharmacyMahidol University