ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์

หน้าแรก

แนะนำบุคลากร

นโยบายการให้บริการของเรา

เกี่ยวกับเรา

ส่งข้อร้องเรียน

การให้บริการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมีการดำเนินการหลักที่การวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพด้านเคมีของตำรับยาแผนปัจจุบัน เครื่องสำอาง อาหารและอาหารเสริม สารเคมีและวัตถุดิบที่ใช้ทางเภสัชกรรม สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ภายใต้หัวข้อทดสอบวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพต่างๆ

ท่านสามารถสอบถามถึงข้อมูลการบริการเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยฯ ได้ทั้งทางโทรศัพท์และ e-mail ทุกวันเวลาราชการ

CAPQ CAPQ CAPQ

อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ได้เปิดให้บริการวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งทางด้านกายภาพและเคมีโดยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ดังต่อไปนี้

นโยบายการจัดการวัสดุและอุปกรณ์ของเรา

เพื่อเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจถึงความถูกต้องในผลการวิเคราะห์ทดสอบที่เราดำเนินการให้แก่ผู้ขอบริการทุกท่าน ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) มีแนวทาง การประกันคุณภาพผลทดสอบโดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และผู้ให้บริการของศูนย์วิเคราะห์ฯ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าอุปกรณ์และเครื่องมือที่นำมาใช้ในการให้บริการวิเคราะห์ของศูนย์วิเคราะห์ฯ นั้น จะมีคุณภาพและตรงตามข้อกำหนดของการให้บริการ ผู้ขอรับบริการสามารถดูรายชื่อผู้ผลิต ผู้แทนจาหน่าย และผู้ให้บริการและแนวทางการประเมินได้ตามเอกสารด้านล่าง

อุปกรณ์และเครื่องมือจะได้รับการสอบเทียบ (Calibration) อย่างสม่ำเสมอโดยบริษัทและช่างเทคนิคผู้ชำนาญการที่ได้รับผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 รวมถึงการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบของเราซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านงานวิเคราะห์และคณะกรรมการวิชาการซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสายงานต่างๆ ควบคุม ดูแลและให้คำปรึกษาทางด้านการวิเคราะห์ทดสอบ ดังนั้นผู้ขอรับบริการทุกท่านจึงสามารถมั่นใจต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานของเราได้

© 2023 - 2024  Brompoj PrutthiwanasanCenter of Analysis for Product Quality (Chemical Division)Faculty of PharmacyMahidol University