ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์

หน้าแรก

แนะนำบุคลากร

นโยบายการให้บริการของเรา

เกี่ยวกับเรา

ส่งข้อร้องเรียน

CAPQ

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 มีลักษณะเป็นห้องปฏิบัติการถาวร ตั้งอยู่ที่ห้อง 512 ชั้น 5 อาคารราชรัตน์ ดำเนินการให้บริการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณของยาและเภสัชภัณฑ์ ตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017 ที่แสดงถึงความแม่นยำ ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของผู้มาขอรับบริการ

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี)

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ในขอบข่าย ดังนี้

ลำดับ ชนิดผลิตภัณฑ์/ตัวอย่าง รายการทดสอบ วิธีทดสอบ
1 ยาแคปซูล 1. Identification Current USP/NF <201> Thin-Layer Chromatographic Identification Test
2. Assay Current USP/NF <621> Chromatography
2 ยาฉีด 3. Identification Current USP/NF <191> Identification Test-General
4. Assay Current USP/NF <541> Titrimetry
3 ยาเม็ด 5. Dissolution Current USP/NF <711> Dissolution

© 2023 - 2024  Brompoj PrutthiwanasanCenter of Analysis for Product Quality (Chemical Division)Faculty of PharmacyMahidol University