การขอจริยธรรมการวิจัยในคน (Human Research Ethics/ IRB)

 
MUHTA & SEAP graduate students (English Form)
IRB / Ethics Created by พุชิตา พึ่งฉิม

ประกาศ/ ขั้นตอน (workflow)
Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์

ติดต่อส่งโครงการวิจัยขอจริยธรรมการวิจัยในคนช่วง COVID-19
Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์ เปิดดูแล้ว 372 ครั้ง Preview

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ขอรับรอง IRB
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ขอจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ) Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์ เปิดดูแล้ว 14 ครั้ง

แบบฟอร์มประเมินตนเองสำหรับโครงการที่ไม่เข้าข่ายการวิจัยในคน
Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์ เปิดดูแล้ว 446 ครั้ง

หลักสูตรอบรมออนไลน์ทางด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
หลักสูตรอบรมออนไลน์ทางด้านจริยธรรมการวิจัยในคน Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์ เปิดดูแล้ว 20 ครั้ง


  โปรด Login หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขไฟล์