การขอจริยธรรมการวิจัยในคน (Human Research Ethics/ IRB)

 
MUHTA & SEAP graduate students (English Form)
IRB / Ethics Created by พุชิตา พึ่งฉิม

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ขอรับรอง IRB
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ขอจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ) Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์ เปิดดูแล้ว 5 ครั้ง


  โปรด Login หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขไฟล์