ประกาศ/ ขั้นตอน (workflow)

 
กำหนดการประชุมประจำปี 2566
Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์ เปิดดูแล้ว 123 ครั้ง

ขั้นตอนการยื่นขอรับรองการวิจัยในคน (IRB)
Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์ เปิดดูแล้ว 158 ครั้ง

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมจริยธรรมการวิจัยในคน
Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์ เปิดดูแล้ว 112 ครั้ง

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ IRB 2565
Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์ เปิดดูแล้ว 96 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับโครงการที่ไม่เข้าข่ายการวิจัยในคน พ.ศ. 2565
Created by อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์ เปิดดูแล้ว 209 ครั้ง


  โปรด Login หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขไฟล์