ติดต่อเรา
 สุขภาพดีด้วยอาหารฟังก์ชั่น: พัฒนาอาหารฟังก์ชั่นอย่างไรให้ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ?
วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านทางระบบออนไลน์

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-016-05-2565 จำนวน 9.5 หน่วยกิต
 
 
   
ในปัจจุบันการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ภาวะความเครียด มลภาวะต่าง ๆ การเกิดโรคอุบัติใหม่ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทำให้ผู้บริโภคมีความสนใจและต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารเพื่อการป้องกันโรค ด้วยแนวคิดของอาหารเพื่อสุขภาพ หรือ อาหารฟังก์ชั่น เป็นการบูรณาการความรู้ในหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การทำงานของร่างกาย การเกิดโรค สารอาหารและสารพฤกษเคมีที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตอาหารในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ความรู้และการฝึกฝนทักษะการพัฒนาอาหารฟังก์ชั่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งทักษะการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพเบื้องต้น เป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาอาหารฟังก์ชั่นที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพในเชิงการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการที่มีหลักฐานทางวิชาการที่รองรับ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำโครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต (Upskilling/Reskilling) พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มพูนทักษะในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร โภชนเภสัช (nutraceuticals) และเครื่องสำอางให้กับบุคคลภายในคณะ มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ ภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้น ที่ใช้ในรูปแบบดั้งเดิมให้ได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบการใช้ที่ทันสมัย มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ภาควิชาอาหารเคมีจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การอาหารและผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ตลอดชีวิต

หมายเหตุ: ภาคปฏิบัติปิดรับลงทะเบียนแล้ว เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบเต็มจำนวน


ดำเนินการส่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตาม E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ โปรดรบกวนตรวจสอบ Junk E-mail

กลุ่มเป้าหมาย:

บุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การอาหารและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-644-8704 E-mail: montita.onr@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Email: supattra.kon@mahidol.ac.th, amonrut.jai@mahidol.ac.th โทร.087-5597393

ค่าลงทะเบียน:

ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ (on-site) ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 5,500.00 THB
ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 1,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


- สมัครทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนลงในระบบเพื่อการตรวจสอบ หรือ
- หรือชำระเงินสดที่ งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สุขภาพดีด้วยอาหารฟังก์ชั่น พัฒนาอาหารฟังก์ชั่นอย่างไรให หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5/5/2565 14:17น.
- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สุขภาพดีด้วยอาหารฟังก์ชั่น พัฒนาอาหารฟ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5/5/2565 14:17น.
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดีด้วยอาหารฟังก์ชั่น_edited June 2 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6/6/2565 10:37น.
   


 
https://tinyurl.com/ya2kmfjm ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C168-0001 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยส** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
2 C168-0002 ภญ. ณัฐนันท์ โล่ส********** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
3 C168-0003 ภญ. ทิพย์วิภา แสงแ** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
4 C168-0004 ภก. ยศนนท์ พัฒน******** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
5 C168-0005 ภก. ยศนนท์ พัฒน******** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
6 C168-0006 ดร. กรรณิการ์ พุ่ม*** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
7 C168-0007 ภญ. นันทนา นุชถ*** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
8 C168-0008 นางสาว สนธิ์ฑิรา พุทธ**** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
9 C168-0009 นางสาว ธีรารัตน์ อิท********* ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
10 C168-0010 นาย ทศภณ ศิริ********* ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ (on-site) ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 5500.0 THB
11 C168-0011 นางสาว กาญจนา จงรั*** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
12 C168-0012 นางสาว ภัทรนิษฐ์ ศรีบ******** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
13 C168-0013 ภก. ศาศวัต วิศา******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
14 C168-0014 นาย พลชาติ เหลื********** ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ (on-site) ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 5500.0 THB
15 C168-0015 ภญ. นภาพร เสถี******** ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ (on-site) ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 5500.0 THB
16 C168-0016 ภญ. สุณิษา คงทอ* ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
17 C168-0017 นางสาว ผกามาศ ดีเพ**** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
18 C168-0018 นางสาว วศินา ทาเข*** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
19 C168-0019 นางสาว ลัดดา สุริ********* ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ (on-site) ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 5500.0 THB
20 C168-0020 ดร. วีณา ศรีส****** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
21 C168-0021 ภญ. พนิดา ศุพิ********* ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
22 C168-0022 ภก. ศุภสิทธิ์ สื่อ********* ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ (on-site) ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 5500.0 THB
23 C168-0023 นางสาว พชรมน วงษ์*** ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ (on-site) ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 5500.0 THB
24 C168-0024 นาย ศิวดล สังท** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
25 C168-0025 ภญ. สุญาณี พงษ์******* ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
26 C168-0026 ภก. พงศกร กิจเ*** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
27 C168-0027 ดร. สุริยา ชัยว*** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
28 C168-0028 นาง อโณทัย ฮวบบ***** ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ (on-site) ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 5500.0 THB
29 C168-0029 ดร. ดารินี พรหม***** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
30 C168-0030 ดร. มณฑนา วัระ******* ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
31 C168-0031 ภก. ธนกร ลีลา*** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
32 C168-0032 ภญ. ชลวิภา ยารั*** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
33 C168-0033 ภญ. วริสรา ปาริ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
34 C168-0034 ผศ.ภญ.ดร. รสริน ตันส****** ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ (on-site) ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 5500.0 THB
35 C168-0035 ภญ. วรางคณา วารี********** ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ (on-site) ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 5500.0 THB
36 C168-0036 ภญ. กุลวรา เมฆส***** ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ (on-site) ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 5500.0 THB
37 C168-0037 ภญ. ณัฏฐินี อนัน**** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
38 C168-0038 ภญ. สินีนาถ แซ่โ*** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
39 C168-0039 ภญ. รัศรินทร์ สุวร******** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
40 C168-0040 นางสาว กานต์สิรี กันท*********** ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ (on-site) ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 5500.0 THB
41 C168-0041 นาย มารุต ใจหล** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
42 C168-0042 นางสาว สุธีรา อาจเ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
43 C168-0043 นางสาว พัชรีรัตน์ กางน** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
44 C168-0044 ดร. ศิรพรรณ สุคน****** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
45 C168-0045 นางสาว เนาวพันธ์ ดลรุ** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
46 C168-0046 นางสาว สิริอร สุเช******* ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ (on-site) ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 5500.0 THB
47 C168-0047 นางสาว อมรรัตน์ สีสุ*** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
48 C168-0048 ภก. ธนิต วิริ********* ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
49 C168-0049 ภญ. ธัชสินี กาญจ******** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
50 C168-0050 คุณ ภคพร สาทล**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
51 C168-0051 Asst. Prof. Dr. Thunnalin Winu******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
52 C168-0052 ดร. หทัยชนก ปันด**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
53 C168-0053 ดร. ถิรวัฒน์ ศิริ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
54 C168-0054 ภก. ปัณณวัฒน์ สิทธ************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
55 C168-0055 Assoc.Prof. Rungsinee Soth****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
56 C168-0056 ผศ.ดร. วิภาวดี สงัด*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
57 C168-0057 ผศ.ดร. จิราภรณ์ สิริ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
58 C168-0058 ผศ.ดร. ทรงศักดิ์ วัฒน********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
59 C168-0059 ผศ.ดร.ภญ. ดวงกมล เลีย********* ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ (on-site) ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 5500.0 THB
60 C168-0060 ผศ. ชเนศ วรรณ* ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ (on-site) ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 5500.0 THB
61 C168-0061 ผศ.ดร. นฤมล บุญม*** ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ (on-site) ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 5500.0 THB
62 C168-0062 ภญ. ธฤตา กิติ******** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
63 C168-0063 นาง ดุษยา เงาม** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
64 C168-0064 นพ. อรรถสิทธิ์ ศักด******** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
65 C168-0065 นางสาว พิลาวัณย์ มหพั*** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
66 C168-0066 นางสาว ดุสิดา อูกั**** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
67 C168-0067 ภญ. นัฏฐ์ภัสสร ชาติ******** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
68 C168-0068 ภก. บุรินทร์ โรจช******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
69 C168-0069 ภก. สุเทพ อรรฆ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
70 C168-0070 ภญ. สุธิอร ตันพ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
71 C168-0071 ภญ. วจี วัฒน*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
72 C168-0072 ภญ. วีณา สาธิ*********** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
73 C168-0073 ภก. สมนึก บุญส*** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
74 C168-0074 นาง สุภารัตน์ บวรเ********* ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
75 C168-0075 ภญ. ชุติมา เพ็ช******* ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
76 C168-0076 นางสาว ชุติมา ศิริ********** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
77 C168-0077 พญ. อารี วิเช************* ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
78 C168-0078 ภญ. ชญานันท์ เอี่********* ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
79 C168-0079 ภญ. สิรินันท์ นิรา********* ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
80 C168-0080 ภญ. พลอยพรรณ โชติ******** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
81 C168-0081 ดร. อนุชตรา วรรณ**** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
82 C168-0082 นพ. สุรเวช น้ำห** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
83 C168-0083 นางสาว วชิราภรณ์ ทองอ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
84 C168-0084 ภก. กฤษณ์ ถิรพ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
85 C168-0085 นางสาว พลอยนับพัน ศรีก*** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
86 C168-0086 ภญ. ชุติมา เพชร******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
87 C168-0087 ภญ. อรอนงค์ เหล่******* ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
88 C168-0088 ภก. วีระศักดิ์ เหล่******* ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
89 C168-0089 ดร. วาลุกา พลาย*** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
90 C168-0090 ผศ.ดร.ภก บุญดิศย์ วงศ์****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
91 C168-0091 ภก. ธีรพงศ์ สง่า*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
92 C168-0092 ภญ. ณิราวรรณ์ กิจป******** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
93 C168-0093 นางสาว พรประภา สัตย*********** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
94 C168-0094 ภญ. วรวรรณ เตีย****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
95 C168-0095 รศ.ภญ. วิลาสินี ซาโตะ หิรั****** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
96 C168-0096 ผศ.ภญ. ปัทมพรรณ โลมะ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
97 C168-0097 อ.ภญ. พิมพิกา กาญจ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
98 C168-0098 ผศ.ดร. อรสา สุริ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
99 C168-0099 คุณ มยุรี ดิษย********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
100 C168-0100 รศ.ภญ. ศวิตา จิวจ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
101 C168-0101 ดร. กมล ไชยส***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
102 C168-0102 ผศ.ภญ. จิราพร เลื่************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
103 C168-0103 อ.ดร. ถาวรีย์ ถิละ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
104 C168-0104 รศ.ภญ. วารี ลิมป********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
105 C168-0105 รศ.ภก. จิรพงศ์ สุขส********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
106 C168-0106 อ.ภก. สุเมธ จงรุ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
107 C168-0107 รศ.ภญ. ปองทิพย์ สิทธ**** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
108 C168-0108 นางสาว จิณัฐข์ดา เอ็ง******* ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
109 C168-0109 ดร. สกุลคุณ มากค** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
110 C168-0110 ภก. ธีร์ณัฐ สิริ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
111 C168-0111 นางสาว วิชุดา สุมา*** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
112 C168-0112 ภญ. รินดาวรรณ พันธ****** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
113 C168-0113 ดร. รพี จรุง******** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
114 C168-0114 นางสาว ณัฏฐิกา ชูสก** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
115 C168-0115 พญ. พิมพา ตันธ******* ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
116 C168-0116 ภญ. ชลวิภา ยารั*** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
117 C168-0117 ภญ. พนิดา ศุพิ********* ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
118 C168-0118 นางสาว อารมณี อุดม******** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
119 C168-0119 ภญ. ฐิติพร รองท** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
120 C168-0120 ภญ. จิตราวดี เหมม***** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
121 C168-0121 ภญ. ปิยนุช ทองผ**** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
122 C168-0122 ภญ. สุกัญญา นิยม******* ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
123 C168-0123 ภญ. สุวิมล ชัยศ******* ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
124 C168-0124 ภญ. ผาณิต กีรต********** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
125 C168-0125 ภญ. นุชนารถ คุ้ม**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
126 C168-0126 ผศ.ภญ. ฟ้าใส จันท********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online 0.0 THB
127 C168-0127 ภญ. วรกร รังษ**** ค่าลงทะเบียนฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 online 1000.0 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  วิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

- สมัครทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนลงในระบบเพื่อการตรวจสอบ หรือ

- หรือชำระเงินสดที่ งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**น้ำมันมะพร้าวรักษาโรค อัลไซม์เมอร์ (Alzheimer ) ได้จริงหรือ
รองศาสตราจารย์วัลลา ตั้งรักษาสัตย์ ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ...
คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการใช้กัญชา
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ และ รองศาสตราจารย์ ภก.ธนรั...
ประโยชน์ของการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน
อาจารย์ ดร. กภ.ยิ่งรัก บุญดำ ช่วยบุญ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร...
อาหารหลากสี มีประโยชน์หลากหลาย (ตอนที่ 1): อาหารหลากสีคืออะไร
ภญ.ดร.นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศ...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554