ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์อาบน้า

โดย: นางสาวจิดาภา อุกฤษฎ์มโนรถ,นางสาวธนพร รัตนศิรินทรวุธ    ปีการศึกษา: 2558    กลุ่มที่: 3

อาจารย์ที่ปรึกษา: แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ , วีณา จิรัจฉริยากูล    ภาควิชา: ภาควิชาจุลชีววิทยา

Keyword: น้ามันกระเบา, ผลิตภัณฑ์อาบน้าจากน้ามัน, ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์, Krabao oil, bath products, antimicrobial efficiency
บทคัดย่อ:
ปัญหาผิวพรรณแห้งในผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่พบในชีวิตประจาวัน ในการบรรเทาปัญหานี้ จึงมีการใช้ผลิตภัณฑ์อาบน้าที่มีส่วนผสมจากน้ามัน เนื่องจากเป็นสินค้าที่ราคาค่อนข้างสูง การนาน้ามันจากสมุนไพรไทยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาบน้าจึงเป็นแนวทางการผลิตสินค้านี้ในประเทศ โครงการนี้มีจุดประสงค์ในการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์อาบน้าที่มีน้ามัน ที่วางขายในท้องตลาด 3 ตราสินค้า เทียบกับฤทธิ์ของน้ามันชนิดบีบสดจากเมล็ดกระเบา เพื่อใช้ในการผลิตน้ามันอาบน้าจากสมุนไพรไทย โดยใช้วิธี broth microdilution เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ Bacillus cereus, Candida albicans, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Microsporum gypseum, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis และ Trichophyton mentagrophytes ของน้ามันอาบน้า Eucerin® oil (E), L’occitane® shower oil (L), Sebamed® cleansing shower oil (S) เทียบกับ Eucerin®washlotion (EW) และน้ามันชนิดบีบสดจากเมล็ดกระเบา (H) ผลการทดลองพบว่า ค่า Minimum Bactericidal Concentration (MBC) จากผลิตภัณฑ์อาบน้าที่มีน้ามันทางพาณิชย์ 3 ตราสินค้า (MBC< 0.24 ถึง 250 μL/mL) มีค่าการออกฤทธิ์กว้างกว่าของน้ามันกระเบา (MBC 9.0 ถึง 36.0 μL /mL, ยกเว้นต่อ K. pneumoniae ที่> 36.0 μL /mL) แสดงถึงศักยภาพของน้ามันชนิดบีบสดจากเมล็ดกระเบา ที่จะนามาใช้ในผลิตภัณฑ์อาบน้าที่มีน้ามันโดยราคาสมเหตุผลแล้ว ยังสนับสนุนการใช้พืชสมุนไพรไทยและเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชไทยอีกทางหนึ่ง
abstract:
Difficulties due to dry skin normally occur in senior people’s daily lives. The use of bath oil in showering or bathing helps subside these troubles. While those imported bath oil products are at high price, incorporation of Thai locally available herbal oil to this kind of product will lead to a promising enterprising project. This project was set to test the antimicrobial activities of 3 commercial bath oil products (Eucerin® oil (E), L’occitane® shower oil (L), and Sebamed® cleansing shower oil (S)) by comparing with those from Eucerin®washlotion (EW) and cold press Krabao oil (H) (Hydrocarpus anthelminthica Pierre ex Laness.) by broth microdilution method against Bacillus cereus, Candida albicans, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Microsporum gypseum, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis and Trichophyton mentagrophytes. The results found were that the MBC ranges from 3 commercial bath oil products (MBC< 0.24 to 250 μL/mL) were wider than Krabao’s (MBC 9.0 to 36.0 μL /mL, except K. pneumoniae was at >36.0 μL /mL). The efficacy of Krabao oil reveals not only the possibility to produce a reasonable price of bath oil products, but also supports the preservation of Thai medicinal plants.
.