• ช่วยเหลือ |
 • หน้าแรก |
 • งานวิจัย |
 • งานสมุนไพร |
 • งานตำรับยา        
 •  
   
   

    


  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
  ประเภทแผนงานหรือชุดโครงการ แผนงานวิจัยการอนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
  (Research program on the Conservation and the Development of Medicinal Plants for Human Resources)
  pyrtk@mahidol.ac.th
  Last update 11/03/2010 11:35:00    มะขามแขก
  มะขามแขก
  ค้นหาตำรับยา
     
  ชื่อตำรับยา : 
  สรรพคุณ :  
  หนังสืออ้างอิง :  
   
     


      
   
   
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ