Medilet © มาจากคำว่า MED ซึ่งแปลว่า ทางยารวมกับ ISLET ซึ่งแปลว่า เกาะ(กลุ่ม)เล็ก เมื่อมาผสมรวมกันได้คำว่า MEDILET ซึ่งแปลว่า ยาเม็ดเล็กๆ

Medilet ©: Drug identification เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพิเศษของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Medilet ©: Drug identification เป็นโปรแกรม (บทเรียนช่วยสอน) ที่ใช้สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ของยาโดยอาศัยคุณลักษณะของเม็ดยามาช่วยในการค้นหา ในเวอร์ชั่นปัจจุบันได้เพิ่มคุณสมบัติการตรวจสอบอันตรกิริยาระหว่างยาในชื่อว่า Medilet ©: Drug-drug interaction ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุง

ความหมายของสัญลักษณ์ Medilet © เมื่อมองโดยรวมจะเห็นคล้ายรูปแคปซูล 2 เม็ดวางซ้อนกัน แสดงถึงโปรแกรมที่มีความเกี่ยวข้องทางยา เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนบน จะเห็นคล้ายรูปตัวอักษร m ซึ่งแสดงถึงชื่อโปรแกรม Medilet ©

สีของสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีเขียวมะกอก สีประจำคณะเภสัชศาสตร์และสีน้ำเงินเข้ม สีประจำมหาวิทยาลัยมหิดล

Medilet © milestones

Version Developer Supervisor
Drug identification 1.0 (2004)

ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์
ภก.สุเมธ จงรุจิโรจน์
ภญ.สุธิดา ปานลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์
(ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
รองศาสตราจารย์ ภญ.สมใจ นครชัย
(ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์
(ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช)
นายโสรัจ ทัศนเจริญ
(หน่วยปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Drug identification 2.0 (2005)

ภญ.นริสรา มาจันแดง
ภญ.พรรัตน์ หวังสิทธิเดช
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์
(ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
รองศาสตราจารย์ ภญ.สมใจ นครชัย
(ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
นายโสรัจ ทัศนเจริญ
(หน่วยปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Drug Identification on-line 1.0 (2005)

Drug Identification on-line 2.X (2006)

ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ N/A
Drug Identification on-line 3.X (2007-2010)

ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์
ภญ.นริสรา มาจันแดง
ภญ.พรรัตน์ หวังสิทธิเดช
N/A
Drug identification 3.0 (2011)

ภก.ปรัชญา ประทานมิตร
ภก.สรรเพชญ เพ็ชรประกอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์
(ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
รองศาสตราจารย์ ภญ.สมใจ นครชัย
(ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์
(หน่วยปฏิบัติการมาตรฐาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
นายโสรัจ ทัศนเจริญ
(หน่วยปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Drug identification on-line 4.0 (2015)

ภก.ธรรมเศรษฐ์ บุญประชา
ภก.นนทชัย กีรตินวนันท์
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์
(ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
รองศาสตราจารย์ ภญ.สมใจ นครชัย
(ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
ผู้ช่วยอาจารย์ ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์
(ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Drug identification on-line 5.0 &
Drug-drug interaction checking 1.0
(2018)

ภญ.ธันญพร จันนามอม
ภญ.นัทกานต์ พานิชยิ่ง
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์
(ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์
(ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
ดร.ภก.สุเมธ จงรุจิโรจน์
(ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
นายโสรัจ ทัศนเจริญ
(งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Drug identification on-line 6.0 &
Drug-drug interaction checking 2.0
(2019 - 2021)

ภก.เชษฐวิทย์ วิจิตรเวียงรัตน์
ภก.ศราวุธ เมธีพานิช
ภญ.ภิญญาพัชร สุขมั่นคงเสมอ
ภญ.อริสา เจนจิตศิริ
ภก.ธนวิน หาญชาญชัย
นาย ณฏฐพล ยิ้มรอด
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์
(ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์
(ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
ดร.ภก.สุเมธ จงรุจิโรจน์
(ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
นายโสรัจ ทัศนเจริญ
(งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Drug identification on-line 7.0 (smart search)
(2021 - present)

นศภ.อาภาภัทร นิธิกุลตานนท์
นศภ.สุพัตรา เผือกพรหม
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์
(ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์
(ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
ดร.ภก.สุเมธ จงรุจิโรจน์
(ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
นายโสรัจ ทัศนเจริญ
(งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

Medilet © 2023 Brompoj Prutthiwanasan et al. All rights reserved.

Our services

Smart search (beta test)

Drug identification

Browse: Generic name

Browse: Trade name

Membership

Sign up for a new membership

Exist users signing in

Inside Medilet © on-line

Help topics

About & History

Terms of agreement

Cookie policy