ประวัติร้านยา

อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดีคนแรกของคณะเภสัชศาสตร์ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนในการให้บริการและคุ้มครองสวัสดิภาพการใช้ยาของผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป อีกทั้งได้เล็งเห็นการณ์ไกล ว่าเภสัชกรยุคใหม่มีแนวโน้มในการเป็นผู้ปฎิบัติการและเป็นเจ้าของร้านขายยาแผนปัจจุบัน ในรูปแบบต่างๆ เช่น ร้านยาแบบห้องแถว ร้านยาในศูนย์การค้า ร้านยาแบบ Chain Stores ฯลฯ ซึ่งอาจดำเนินการโดยอิสระเป็นของตนเอง หรือในรูปของการรวมตัวกันของเภสัชกร ท่านจึงได้ริเริ่มก่อตั้ง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นร้านยาที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการให้บริการจำหน่ายยา และให้บริการความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างเหมาะสม แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาทั้งของคณะฯ และสถาบันอื่นๆ โดยมีอาจารย์และนักศึกษาเป็นผู้ให้บริการ อ่านต่อ


บริการของร้านยา

นอกจากการให้บริการด้านสุขภาพทั่วไปแล้ว ร้านยายังมีบริการคัดกรองโรคเรื้อรังได้แก่
  1. การคัดกรองความเสี่ยงความดันโลหิตสูงโดยการวัดความดันโลหิต ด้วยเครื่องวัดโลหิตอัตโนมัติ
  2. การคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง โดยเครื่อง PICO เพื่อวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนโมนอกไดซด์จากลมหายใจ
  3. การคัดกรองภาวะอ้วนลงพุงโดยการวัดไขมันในช่องท้อง และมวลกล้ามเนื้อ โดยเครื่อง innerscan
  4. การคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน โดยการวัดน้ำตาลปลายนิ้วด้วยเครื่องวัดน้ำตาลอัตโนมัติ
  5. การคัดกรองโรคซึมเศร้า โดยแบบทดสอบค้ดกรองของกรมสุขภาพจิต


ติดต่อเรา

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โทร. 0-2644-4609 , 096-812-3561 หรือ mupydrugstore1@gmail.com

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน(ร้านยา) เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00-17:00 น.


การเดินทาง