ติดต่อเรา
 Challenging in Stability Study and Enhancing Stability of Cosmetic Products
วันที่ 4 สิงหาคม 2566
ณ ห้องประชุม 203 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-032-08-2566 จำนวน 4.5 หน่วยกิต
 
 
   

ปิดรับการลงทะเบียนเนื่องจากขณะนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนเกินจำนวน 100 คนที่ัตั้งเป้าหมายไว้ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ปิดการลงทะเบียน ประกาศเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.50 น.ปัจจุบันผู้บริโภคใส่ใจในการดูแลสุขภาพ และผิวพรรณให้ดูดี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จึงต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญของนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมีความคงตัวที่ดีตลอดอายุของผลิตภัณฑ์ดังนั้นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในการออกแบบสูตร ความเข้าใจในคุณลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ และการออกแบบการทดสอบความคงตัวในสภาวะเร่ง เพื่อให้ผลการทดสอบความคงตัวในสภาวะเร่งสามารถทำนายความคงตัวของผลิตภัณฑ์ในระยะยาวได้อย่างแม่นยำ นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างสูงสุด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย จึงมีความประสงค์ที่จะนำเสนอการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในรูปแบบที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ด้านเภสัชกรรมเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
สำหรับปี พ.ศ. 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดการประชุมมวิชาการเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการออกแบบการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ และเทคนิคในการแก้ไขปัญหาความไม่คงตัวของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง E-mail : mupydermocosmetic@gmail.com โทรศัพท์ 091-801-2915  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์มือถือ 087-559-7393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

ปิดรับลงทะเบียนและไม่สามารถส่งหลักฐานการชำระเงิน 1,000.00 THB
ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 1,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง https://pharmacy.mahidol.ac.th/conference/ พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์มือถือ 087-559-7393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th หรือ ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง โทรศัพท์ 091-801-2915 E-mail : mupydermocosmetic@gmail.com ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- งานประชุมศูนย์ทดสอบเครื่องสำอาง-5.7.66 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- อว 78.08 ว.2075 เชิญชวนประชาสัมพันธ์งานประชุม _000285 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6/7/2566 10:9น.
- ขออนุมัติจัดประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11/7/2566 8:48น.
   


 
Access Denied
Access Denied (authentication_failed)
Your username or password incorrect : General authentication failure due to bad user ID or authentication token. You will not be permitted access until your credentials can be verified.
This is typically caused by an incorrect username or password, but could also be caused by network authenticated problems.
Mahidol University will launch the new network authentication system on August 1, 2014. Please check the username required for accessing the university Internet, MU WiFi and VPN from August 1, 2014 onwards.

read more

มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนระบบการยืนยันตัวตน (Network Authentication) ในการเข้าใช้งานระบบ Internet, MU WiFi และ VPN ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

For assistance, contact internet consult support team email consult@mahidol.ac.th or 02-849-6228,02-849-6229.
" target="_blank"> Access Denied
Access Denied (authentication_failed)
Your username or password incorrect : General authentication failure due to bad user ID or authentication token. You will not be permitted access until your credentials can be verified.
This is typically caused by an incorrect username or password, but could also be caused by network authenticated problems.
Mahidol University will launch the new network authentication system on August 1, 2014. Please check the username required for accessing the university Internet, MU WiFi and VPN from August 1, 2014 onwards.

read more

มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนระบบการยืนยันตัวตน (Network Authentication) ในการเข้าใช้งานระบบ Internet, MU WiFi และ VPN ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

For assistance, contact internet consult support team email consult@mahidol.ac.th or 02-849-6228,02-849-6229.
" border="0" alt=" Access Denied
Access Denied (authentication_failed)
Your username or password incorrect : General authentication failure due to bad user ID or authentication token. You will not be permitted access until your credentials can be verified.
This is typically caused by an incorrect username or password, but could also be caused by network authenticated problems.
Mahidol University will launch the new network authentication system on August 1, 2014. Please check the username required for accessing the university Internet, MU WiFi and VPN from August 1, 2014 onwards.

read more

มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนระบบการยืนยันตัวตน (Network Authentication) ในการเข้าใช้งานระบบ Internet, MU WiFi และ VPN ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

For assistance, contact internet consult support team email consult@mahidol.ac.th or 02-849-6228,02-849-6229.
" /> ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C184-0001 ภก. ยศนนท์ พัฒน******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
2 C184-0002 นางสาว กรัณฑรัตน์ เสริ*********** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
3 C184-0003 ภญ. ชลวิภา ยารั*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
4 C184-0004 นางสาว วันวิสา พุกแ*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
5 C184-0005 ภญ. พนิดา ศุพิ********* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
6 C184-0006 นาย สักรินทร์ ดูอา*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
7 C184-0007 นางสาว ขนิษฐา สะวง** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
8 C184-0008 นางสาว พิมพ์ชนก มณีว********* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
9 C184-0009 นางสาว ชุติมา ศิริ********** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
10 C184-0010 นาย กฤษณพล หัตถ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
11 C184-0011 นางสาว พวงหยก ดำสุ**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
12 C184-0012 นางสาว ญาณิศา นพคุ* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
13 C184-0013 นางสาว เขมจิรา จามก* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
14 C184-0014 นางสาว ลักษณี รัฐถ****** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
15 C184-0015 ภก. นพดล จงเจ******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
16 C184-0016 ภญ. ณัชธาริณี เหล่*********** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
17 C184-0017 ผศ.ดร.ภญ. ศศิประภา ลิ้ม********** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
18 C184-0018 ภญ. ณัฏฐณิชา ปลุก** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
19 C184-0019 นาย ภาวุฒิ การส*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
20 C184-0020 นางสาว ปัทมวรรณ ทองท*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
21 C184-0021 นางสาว พรรณารัตน์ เปลี******* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
22 C184-0022 นางสาว นิธิตา กาญจ****** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
23 C184-0023 นางสาว จิราพร สุวร****** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
24 C184-0024 นางสาว ณัฏฐนิช วัฒน****** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
25 C184-0025 นางสาว ณัฐณิชา ปาคำ ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
26 C184-0026 ดร. พิชญ์ชาญ ศรีเ**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
27 C184-0027 นางสาว จินตรัตน์ พนาส*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
28 C184-0028 ภญ. นปภัช รัตน******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
29 C184-0029 นางสาว ยศวิไลย์ สุธร** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
30 C184-0030 นางสาว รพีพร พรหม**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
31 C184-0031 นางสาว อริสา พ้นพ** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
32 C184-0032 นางสาว ฐาปนา อรชุ* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
33 C184-0033 นางสาว ภฤชฎา ศรีเ****** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
34 C184-0034 นาย เฉลิมพล อารี************* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
35 C184-0035 นางสาว ศศิธร สุดแ*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
36 C184-0036 นางสาว ภัทรมน ศรีว**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
37 C184-0037 นางสาว วรรณทนา ราชช*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
38 C184-0038 ภญ. ธนิกานต์ แสงน*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
39 C184-0039 นาย พีรณัฐ กิติ****** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
40 C184-0040 นางสาว มินตรา อินท*********** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
41 C184-0041 ผศ. ฤทธิพันธ์ รุ่ง***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
42 C184-0042 นางสาว ญาณวดี ยนต์****** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
43 C184-0043 นางสาว สุภาวรรณ อู่ศ*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
44 C184-0044 นาย จุฑาวัฒน์ วัฒน* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
45 C184-0045 นาง รักกร ปรีด******* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
46 C184-0046 นางสาว ภัสส์ฐลกมน ผดุง***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
47 C184-0047 นางสาว จรรยา พัฒน******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
48 C184-0048 นางสาว แพรวพรรณ เอี่**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
49 C184-0049 นางสาว พัชรินทร์ ดีรั*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
50 C184-0050 นาย ณรรฐนนท์ เนาว********* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
51 C184-0051 นางสาว สิริทิพย์ โชติ***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
52 C184-0052 ภก. พิชญ์ โชคว********** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
53 C184-0053 นางสาว ธนภร เจีย******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
54 C184-0054 นางสาว จุฑามาศ บำรุ* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
55 C184-0055 นางสาว ฐาเนตร ท้าว***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
56 C184-0056 นางสาว ณัฏฐ์ชัญญา ประเ******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
57 C184-0057 นางสาว นวลพรรณ ไวทย********* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
58 C184-0058 นางสาว พาขวัญ อู่อ******* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
59 C184-0059 นาย อภิชา นลิน******* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
60 C184-0060 นางสาว กรวิภา ตันว****** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
61 C184-0061 ภญ. วราภรณ์ เตีย***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
62 C184-0062 นางสาว ดวงสมร สังข***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
63 C184-0063 นาง สุวัชรา มัยร**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
64 C184-0064 นางสาว หทัยรัตน์ อิ่ม***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
65 C184-0065 นางสาว นภาพร ประท***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
66 C184-0066 นางสาว ชมพูนุท สุขผ******* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
67 C184-0067 นางสาว ชุติมา ผดุง******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
68 C184-0068 นางสาว อธิพร บุญพ*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
69 C184-0069 ภก. ชูชาติ ศิรา**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
70 C184-0070 นางสาว กัลนสิริ เขีย**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
71 C184-0071 นางสาว บุษรินทร์ ชาวไ****** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
72 C184-0072 ภญ. ชลฏา ปีตะ**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
73 C184-0073 นางสาว นภาภรณ์ กัติ***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
74 C184-0074 ภญ. มาลีนาฎ เพชร***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
75 C184-0075 นางสาว ฐานิตา จอมศ** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
76 C184-0076 นางสาว กมลชนก แก้ว***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
77 C184-0077 นาย ธนกฤต ช้าง*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
78 C184-0078 นางสาว ธัญจิรา ต่าย****** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
79 C184-0079 นางสาว เมศินี คณาธ******* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
80 C184-0080 ดร. กนิษฐิกา สำเน******* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
81 C184-0081 นาย ธนันท์ชัย วาสน********** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
82 C184-0082 นาง ปิยพร อารม**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
83 C184-0083 นางสาว ปรียาภรณ์ ทองฉ** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
84 C184-0084 นาง วรรณลักษณ์ คามว**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
85 C184-0085 นางสาว ชรัญญรัต สุขพ********** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
86 C184-0086 นางสาว ภิรมณ จารุ********* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
87 C184-0087 นางสาว วรางคณา พันค** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
88 C184-0088 นางสาว มนัชยา โกเม* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
89 C184-0089 นางสาว ภารดี อสุโ**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
90 C184-0090 นาย อภิษฎา เตชค*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
91 C184-0091 นางสาว กาญจนา สุขพ*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
92 C184-0092 นางสาว พรพิมล ละม้******* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
93 C184-0093 นาย ไพวัลย์ คงถน** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
94 C184-0094 นางสาว นัชชา สมบั********** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
95 C184-0095 ภญ. รัชนก อินท******* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
96 C184-0096 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยส** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
97 C184-0097 นางสาว มนนันท์ ศักย******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
98 C184-0098 นางสาว เพ็ญนภา สมบู***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
99 C184-0099 ผศ.ดร. สุรชัย เตชะ**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
100 C184-0100 นางสาว สุรียทิพย์ ประย******* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
101 C184-0101 นางสาว วินิษา สุขส*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
102 C184-0102 นางสาว ชลารัตน์ แสงว**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
103 C184-0103 นางสาว ชมพูนุช แสวง****** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
104 C184-0104 นางสาว อัครนงค์ รุจิ***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
105 C184-0105 นางสาว ญาดา มีศิ** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
106 C184-0106 ดร. ปรัชญาวดี สิงห*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
107 C184-0107 นาย ณัฐนนท์ บุญเ**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
108 C184-0108 นางสาว อมรรัตน์ พรหม**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
109 C184-0109 ภญ. ศรัญญา ไชยว***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
110 C184-0110 นาย ปราการ ลีรพ******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
111 C184-0111 นาย ปวีร์ สิทธ**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
112 C184-0112 นางสาว จุฑามาส เลื่**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
113 C184-0113 นางสาว สุพัตรา กุระ***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
114 C184-0114 นางสาว อรอนงค์ โพธิ**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
115 C184-0115 นางสาว นภา พรหม******* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
116 C184-0116 นางสาว ชณัฏฐา ศิริ** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
117 C184-0117 นางสาว อริสรา เรือ********** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
118 C184-0118 นางสาว บุศราวดี อมรโ******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
119 C184-0119 นางสาว เบญจพร คำยอ* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
120 C184-0120 นาย ฐิติพงศ์ เอี่*********** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
121 C184-0121 นางสาว ศศิกาญจน์ อุดม**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
122 C184-0122 นางสาว จิรัชยา ดารา******* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
123 C184-0123 นางสาว สุกัญญา ม่วง**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
124 C184-0124 นางสาว รภัสสรณ์ กองเ*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
125 C184-0125 นางสาว ช่อผกา พุ่ม**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
126 C184-0126 นางสาว ลัดดาวัลย์ เชื้******* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
127 C184-0127 นางสาว วรุณสิริ ผดุง*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
128 C184-0128 นาย รักษณาลี กังว********** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
129 C184-0129 นางสาว รุ่งนภา สุทธ**** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
130 C184-0130 นพ. วรพล เวชช******** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
131 C184-0131 นางสาว กัตติมาส ชื่น******* ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
132 C184-0132 ดร. เดชา คำหล** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
133 C184-0133 ผศ.ภก. วีรวัฒน์ ตีรณ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
134 C184-0134 ศ.ภญ. วราภรณ์ จรรย********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
135 C184-0135 รศ.ภญ. ดวงดาว ฉันท****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
136 C184-0136 รศ.ภก. จิรพงศ์ สุขส********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
137 C184-0137 รศ.ภญ. มัลลิกา ชมนา*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
138 C184-0138 ผศ.ภญ. อัญชลี จินต******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
139 C184-0139 ผศ.ภญ. บุญธิดา มระก** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
140 C184-0140 ผศ.ภญ. จิราพร เลื่************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
141 C184-0141 ผศ.ภญ. อมราพร วงศ์********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
142 C184-0142 นางสาว อารยา บุตร************* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
143 C184-0143 ภก. ณภัทร กลิ่****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
144 C184-0144 นางสาว พัชรี ชูสิ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
145 C184-0145 นางสาว กาญนา โอฬา********** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
146 C184-0146 นางสาว สุพัตรา อ่อน*** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
147 C184-0147 นางสาว ธีตา ภัคค********** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
148 C184-0148 นางสาว พัทธยา พิษณ***** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
149 C184-0149 นางสาว มนัสชนก บุญศ** ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 online
150 C184-0150 คุณ ทศพร เลี้****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  วิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง https://pharmacy.mahidol.ac.th/conference/ พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์มือถือ 087-559-7393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th หรือ ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง โทรศัพท์ 091-801-2915 E-mail : mupydermocosmetic@gmail.com
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**Can probiotics survive under medication treatments?
Associate Professor Vimol Srisukh Department of Food Chemistry, Faculty of Pharmacy, Mahidol University. Title image from : http://shs.osu.edu/posts/blog-archive/probiotics-are-t...
ทองคำบริสุทธิ์ช่วยฟื้นฟูผิวหน้าให้เต่งตึงได้ จริงหรือ?
รศ.ดร.ภญ. พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ...
โรคจีซิกพีดี...ยาและอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ หน่วยคลัง...
ปอบิด พิชิตสรรพโรคได้จริงหรือ?
รองศาสตราจารย์ รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเ...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554