การประชุมวิชาการ เรื่อง Drug Interactions: From PK/PD to Patient Safety & Optimal Outcomes (DI-P2)
วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์ Webex Events

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-001-02-2565 จำนวน 15.25 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ปฏิกิริยาระหว่างยา (drug interaction) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการใช้ยาร่วมกับยาชนิดอื่น ๆ อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพร ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้ผู้ที่รับประทานได้รับผลกระทบทั้งในแง่บวกและลบจากยาที่รับประทาน ส่งผลเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของยา อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิผลจากการรักษาหรือเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้ ยาหลายกลุ่มในปัจจุบันมีหลักฐานทางวิชาการแสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาระหว่างยา รวมถึงการค้นพบองค์ความรู้และทฤษฎีใหม่ของปฏิกิริยาระหว่างยา
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงกลไกของการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา ขอบเขตของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น โดยประยุกต์ความรู้ทางเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics) และเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) เข้ามาอธิบายสาเหตุ รวมไปถึงใช้ความรู้ดังกล่าวมาวางแผนการรักษา เพื่อมุ่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยและได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ยาโดยอ้างอิงตามหลักฐานทางวิชาการ จึงมีความสำคัญที่บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทั้งเภสัชกร แพทย์ และพยาบาลจะได้ตระหนัก และนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาร่วมกัน การวางแผนการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยา การให้คำปรึกษาทางยาแก่ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความตระหนักในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สนใจ จำนวน 400 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชกรรม ผศ. ภญ.พิชญา ดิลกพัฒนมงคล, คุณพิณพิศ แสงเภา, คุณพูนทรัพย์ มี้เจริญ E-mail:mupyclin.conference@gmail.com  โทรศัพท์ :ภาควิชาเภสัชกรรม โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0-2644-8694 หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ 087-559-7393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

บุคคลทั่วไปประชุมที่คณะเภสัชศาสตร์ 3,500.00 THB
บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ 1,500.00 THB
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลประชุมที่คณะเภสัชศาสตร์ 3,000.00 THB
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลประชุมผ่านระบบออนไลน์ 1,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- รายละเอียดการประชุม DI-P2 15.11.64 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/11/2564 10:18น.
- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนงานประชุมวิชาการ DI-P2 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/11/2564 10:24น.
- ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ DI-P2 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/11/2564 10:24น.
- Poster กำหนดการ DI-P2 11.11.64 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/11/2564 10:29น.
   


 

https://tinyurl.com/yegmwzhj

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C163-0001 ภก. พรรณเชษฐ์ วิจิตรมงคลกุล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลประชุมผ่านระบบออนไลน์ online
2 C163-0002 รศ.ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
3 C163-0003 ภญ. พัฒนาพร จันทร์อ่อน ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลประชุมที่คณะเภสัชศาสตร์ online
4 C163-0004 ภก. ศาศวัต วิศาลศิริกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
5 C163-0005 ภญ. กิ่งกาญจน์ ภาณุมาศ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลประชุมผ่านระบบออนไลน์ online
6 C163-0006 ภญ. นวพร เชวงชินวงศ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลประชุมผ่านระบบออนไลน์ online
7 C163-0007 ภญ. นภเกตน์ สิงห์คำ บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online
8 C163-0009 ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
9 C163-0010 ผศ.ภญ. วรวรรณ กิจผาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
10 C163-0011 อ.ภญ. กัลยาณี โตนุ่ม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
11 C163-0012 อ.ภก. กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
12 C163-0014 ภก. แพร เพ็ญศรี ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลประชุมผ่านระบบออนไลน์ online
13 C163-0015 ภญ. กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
14 C163-0016 ภญ. สุหัสชา กั้งแฮ บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online
15 C163-0017 ภญ. สรวีย์ สุริยไพฑูรย์ บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online
16 C163-0018 ภญ. ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online
17 C163-0021 ภญ. อรญา ภู่เจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
18 C163-0023 ภก. ทวีศักดิ์ มณีโรจน์ บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C163-0022 ภญ. พิชาวีร์ โควเศรษฐพล online 1500.0 THB
2 C163-0024 ภญ. นิภาพรรณ มะลิซ้อน online 1000.0 THB
3 C163-0026 ภก. อินอาร์ม คลายนา online 1500.0 THB
4 C163-0027 ภญ. สุญาณี พงษ์ธนานิกร online 1500.0 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C163-0008 ภญ. ทัตพิชา คุณเงิน (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
2 C163-0013 ภก. ปิยะนันท์ ใหม่รุ่งโรจน์ (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
3 C163-0019 ภญ. สุวิภรณ์ ทองฤทธิ์ (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
4 C163-0020 ภญ. ชโลธร ชุติจตุพร (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
5 C163-0025 ภก. วนชล บุญมี (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**อันตรกิริยาระหว่างส้มโอกับยา (ตอนที่ 2)
อาจารย์ ดร.ภญ.นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ และ อาจารย์ ดร.ภก.ภานุพงษ์ ...
STOP SMOKING with Nicotine Replacement Therapy
Gita Anjali Shah, Clinical Pharmacist, UK and Guest Lecturer, Clinical Pharmacist, UK and Guest Lecturer Faculty of Pharmacy, Mahidol University ### Shocking Statistics &...
อาหารเป็นพิษ ... 5 คำถามที่พบบ่อย
รองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศุข ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทย...
รู้เท่าทัน ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำภายหลังฉีดวัคซีน โควิด-19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัช...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554