การประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่ 4 “เภสัชเคมียุคใหม่เพื่อเภสัชอุตสาหกรรม” (Frontiers of Pharmaceutical Chemistry for Industrial Pharmacy)
วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Event

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-012-07-2564 จำนวน 10.25 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
เภสัชเคมีเป็นศาสตร์ที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้หลายสาขาเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะสาขาเคมีและเภสัชกรรมในการค้นพบ ออกแบบตัวยา และปรับปรุงโครงสร้างของยา ตลอดจนการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพยาให้มีความปลอดภัย (safety) คุณภาพ (quality) และประสิทธิผลทางการรักษา (efficiency) ก่อนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และส่งมอบต่อผู้บริโภคต่อไป ภาควิชาเภสัชเคมีมีความตระหนักและเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ด้านเภสัชเคมียุคใหม่ โดยเฉพาะในสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ (emerging disease) จำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการค้นพบ และพัฒนายาชีววัตถุ ยาต้านไวรัส และวัคซีนควบคู่ไปกับยาเคมี รวมทั้งการพัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อการประกันคุณภาพของยา อันจะเป็นการส่งเสริมเภสัชอุตสาหกรรมในประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการค้นพบ พัฒนา ประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพยา และบุคลากรที่สนใจ จำนวน 200 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์/โทรสาร 0-26448695 E-mail : headpypc@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด โทรศัพท์ 087-559-7393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 026-443603-5 โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference และโดยสามารถโอนเงินผ่าน Mobile Banking หรือ Netbank

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- รายละเอียดและกำหนดการประชุมวิชาการเภสัชเคมีครั้งที่4updated หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/5/2564 17:4น.
- หนังสืออนุมัติจัดประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่4 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 13/5/2564 10:52น.
- หนังสือเชิญประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่ 4 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 13/5/2564 10:52น.
   


 

https://tinyurl.com/ygeeyp8u

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C158-0001 ภญ. ปรารถนา สุวรรณ ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
2 C158-0002 ภก. นฤบดี ผดุงสมบัติ ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
3 C158-0003 ผศ.ภญ. จิราพร ลื่อนผลเจริญชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
4 C158-0004 ภญ. สกาววรรณ พงษ์สวัสดิ์ ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
5 C158-0006 ภญ. วรินทร ศุภวิจิตรกุล ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
6 C158-0009 ภก. อวัช ศตวาณิชพงศ์ ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
7 C158-0010 ภก. ศุภวิช ทองพนัง ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
8 C158-0011 ภก. คณิศร ลภัชวรานนท์ ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
9 C158-0014 ภญ. ศิริพร กิตติวิสุทธิ์ ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
10 C158-0015 ภญ. ภัทรพร ใจขาน ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
11 C158-0019 ภญ. เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
12 C158-0020 ภญ. มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
13 C158-0022 ภก. นมนต์ หิรัญ ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
14 C158-0023 ภก. ภิรมน ไขแสงทอง ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
15 C158-0024 ภญ. ฤทัยวรรณ นพเก้า ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
16 C158-0025 ภญ. สโรชา อักนิษฐธีรพันธ์ ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
17 C158-0026 ภญ. ขอจันทร์ งามศรีเทพฤทธิ์ ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
18 C158-0027 ภญ. วริศรา ขจรวนิชโชติ ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
19 C158-0029 ภญ. ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
20 C158-0030 ภญ. ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
21 C158-0032 ภญ. เกษมสิริ จันทรโชติ ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
22 C158-0033 ภญ. ปวีณา วงศ์วิทย์วิโชติ ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
23 C158-0034 ภก. ธีรภัทร นวลน้อย ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
24 C158-0041 ภก. กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
25 C158-0043 ภก. อภิสิทธิ์ พรหมสุวรรณ์ ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C158-0005 ดร. สราวุฒิ โพธิ์ศรี (online) ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม
2000.0 THB
2 C158-0007 ภญ. ธนัยนันท์ ภู่ศรีโรจน์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม
2000.0 THB
3 C158-0008 ภญ. กชพรรณ ชูลักษณ์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม
2000.0 THB
4 C158-0012 ภญ. วรนุช คงสุภาพศิริ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม
2000.0 THB
5 C158-0013 ภญ. อรภา สกุลพาณิชย์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม
2000.0 THB
6 C158-0016 ภก. บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม
2000.0 THB
7 C158-0017 ภญ. นภัสสร ฉันทธำรงศิริ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม
2000.0 THB
8 C158-0018 นางสาว พิมพ์ชนก จรุงจิตร (online) ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม
2000.0 THB
9 C158-0021 ภญ. ธันย์ชนก ศิริรักษ์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม
2000.0 THB
10 C158-0028 ภก. วรธัช ฐิติกรพงศ์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม
2000.0 THB
11 C158-0031 ภญ. ธวัลรัตน์ มิ่งขวัญ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม
2000.0 THB
12 C158-0035 ภญ. สมาวดี เปลี่ยนวงษ์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม
2000.0 THB
13 C158-0036 ภญ. ชนิตา บวรศักดิ์สิทธิ์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม
2000.0 THB
14 C158-0037 ภญ. ชุติมา เจี้ยเวชศิลป์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม
2000.0 THB
15 C158-0038 ภญ. จิตราภรณ์ อรุณ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม
2000.0 THB
16 C158-0039 ภญ. ซอฟียะห์ มะเซ็ง (online) ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม
2000.0 THB
17 C158-0040 ภญ. อัจฉรา จิตต์รัตน์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม
2000.0 THB
18 C158-0042 ภก. พนา ชินะจิตพันธุ์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม
2000.0 THB
19 C158-0044 ภญ. ชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม
2000.0 THB
20 C158-0045 ภก. ภูธร แคนยุกต์ (online) ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม
2000.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 026-443603-5
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference และโดยสามารถโอนเงินผ่าน Mobile Banking หรือ Netbank
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**แกงขี้เหล็ก อาหารที่ถูกลืม
รองศาสตราจารย์ รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณ...
ยารักษาโรคกระดูกพรุน...เหตุใดจึงกินหลังตื่นตอนเช้าโดยกลืนยาทั้งเม็ดพร้อมน้ำเปล่า?
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ หน่วยคลัง...
ยาทาภายนอกรักษาโรคเชื้อรา : ยารักษากลากและเกลื้อน
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ หน่วยคลั...
เรามาออกกำลังสมองกันเถอะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. จิรภรณ์ อังวิทยาธร ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัช...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554