ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา Online
หัวข้อที่ท่านกำลังลงทะเบียนเข้าร่วม

การประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่ 4 “เภสัชเคมียุคใหม่เพื่อเภสัชอุตสาหกรรม” (Frontiers of Pharmaceutical Chemistry for Industrial Pharmacy)

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Event

หากไม่ใช่งานที่ต้องการเข้าร่วม คลิกที่นี่ หากใช่ โปรดกรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนกด Register


 
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
 
เพศ
    ปีที่ท่านเกิด(คศ.) 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 1
 เป็นเบอร์โทรชนิด 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 2
 เป็นเบอร์โทรชนิด 
   
E-mail ที่ใช้สมัคร
 สำคัญมากต้องระบุให้ถูกต้อง
 
ข้อจำกัดด้านอาหาร
อาชีพที่ท่านประกอบ
บุคลากรทางสาธารณสุข (อาทิ: แพทย์ เภสัชกร พยาบาล)
อาชีพอื่นๆ (ประชาชนทั่วไป)


สำหรับเภสัชกรที่ต้องเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง(ถ้ามี)โปรดกรอกเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
โปรดกรอกเฉพาะตัวเลข เฉพาะเภสัชกรเท่านั้น เพื่อเก็บหน่วยกิตฯ(ถ้ามี)


 
ประเภทหน่วยงานที่ท่านทำงาน
ชื่อที่ทำงาน
ลักษณะของหน่วยงานที่ทำงาน
รัฐบาล เอกชน


ท่านเป็นศิษย์เก่าเภสัชมหิดลหรือไม่
  จำเป็นต้องระบุ หากไม่ได้เป็นศิษย์เก่าโปรดเลือก ไม่ได้เป็นศิษย์เก่า

ประเภทลงทะเบียน
ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม (ค่าลงทะเบียน : 2,000.00 บาท)

**กรณีท่านต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงินเป็นชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานที่ท่านสังกัด โปรดระบุรายละเอียดด้านล่างนี้ด้วย**
หากไม่ต้องการท่านสามารถข้ามส่วนนี้ได้
ต้องการให้ออกใบเสร็จในนาม
ที่อยู่ที่ให้ออกในใบเสร็จ


หากเป็นองค์กรหรือบริษัทให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีลงในช่องที่อยู่ด้วย

ผู้สมัครต้องการรับข่าวสารการจัดประชุมฝอบรมวิชาการของคณะฯทางช่องทางใดต่อไปนี้
 
ต้องการรับทาง ไปรษณีย์ (ตามที่ระบุ)
ต้องการรับทาง โทรศัพท์ (SMS)
ต้องการรับทาง อีเมลล์ (ตามที่ระบุ)
ต้องการรับทาง Twitter
ต้องการรับทาง Facebook
อื่นๆ

ผู้สมัครต้องการรับบทความ/ข่าวสารของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ดังต่อไปนี้ทางอีเมลล์
ต้องการรับบทความ อย่าเป็นเหยื่อความไม่รู้เรื่องยา โดยคณาจารย์ของคณะฯ
ต้องการรับบทความ ความรู้สู่ประชาชน โดยคณาจารย์ของคณะฯ
ต้องการรับข่าวการจัดประชุม/อบรมวิชาการของคณะฯ
ต้องการรับข่าวยาใหม่ จากหน่วยคลังข้อมูลยาของคณะฯ (DIC)
ต้องการรับข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆของคณะฯ

หลังจากที่ท่านคลิกปุ่ม "Register(สมัคร)" ด้านล่างนี้แล้ว ทางเราจะแจ้งหมายเลขการลงทะเบียน,
รหัสผ่าน(ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมการสมัคร
เพื่อใช้ในการเข้ามาส่งหลักฐานการจ่ายเงิน(ถ้ามี)
และการส่งบทคัดย่อเข้าระบบ(ถ้ามี) โดยจะแจ้งในหน้าถัดไป และแจ้งทางอีเมลล์ ที่ท่านระบุมา

การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานมายังเราแล้วเท่านั้น

CAPTCHA Image


โปรดกรอกตัวอักษรที่ท่านเห็นลงในช่องด้านล่าง อ่านไม่ออก? เปลี่ยนรูป


  

 

ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554