ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 19
วันที่ 10 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Event

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-007-06-2564 จำนวน 12.0 หน่วยกิต
 
 
   
วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ทันสมัยแก่ผู้เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ โดยในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นการทบทวนเภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเภสัชวิทยาของยาใหม่ ได้แก่ ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับเภสัชวิทยาของยาที่รักษาโรคเกี่ยวกับ COVID-19 ที่เภสัชกรควรทราบ ความรู้ที่ทันสมัยของยาที่ใช้รักษาโรคเลือดไหลไม่หยุด (hemophilia) ยาใหม่ในการรักษาโรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูง และกลุ่มยาใหม่ที่ออกฤทธิ์ต่อสมอง ยารักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน และตำแหน่งการออกฤทธิ์ของกลุ่มยาใหม่รักษาโรคข้อกระดูก เป็นต้น
สำหรับปี พ.ศ. 2564 นี้ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดรูปแบบการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 19 ในรูปแบบการบรรยายผ่านระบบประชุมออนไลน์เท่านั้น และงดการจัดการบรรยายในห้องประชุม ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส SARs-COV-2 ที่เป็นสาเหตุโรค COVID-19 เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถควบคุมได้โดยสมบูรณ์

คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได้ดำเนินการส่ง Meeting Link ให้ทาง E-mail ที่ท่านลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ดังนั้นโปรดตรวจสอบ E-mail ของท่าน

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ ประมาณ 150-200 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: vilasinee.sat@mahidol.ac.th, saisamorn.yen@mahidol.ac.th โทรศัพท์สายตรง: 02-6448700  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.087-559-7393

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex 1,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


การสมัครและการชำระเงิน ทำได้ 2 วิธี
1. สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
2. สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- จดหมายขออนุมัติจัดประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 25/3/2564 15:59น.
- จดหมายเชิญประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29/3/2564 16:30น.
- Update_กำหนดการประชุม เภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 19 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17/5/2564 14:23น.
- วิธีการติดตั้ง+Cisco+Webex+Meeting+For+Windows หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/6/2564 10:53น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+android หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/6/2564 10:53น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+IOS หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/6/2564 10:53น.
   


 

https://tinyurl.com/yh9j7lbw ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C156-0001 ภญ. ศุภกาญจน์ เลิศ********** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
2 C156-0002 ภญ. นภา ติยะ********** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
3 C156-0003 ภญ. ปวิตรา พูลบ*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
4 C156-0005 ภก. ศาศวัต วิศา******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
5 C156-0006 ภก. วสุ ศุภร******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
6 C156-0008 นาย ชัยวัฒน์ เอนก******* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
7 C156-0009 ภญ. สรวีย์ สุริ******** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
8 C156-0011 ภก. บุษราภรณ์ งามอ********** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
9 C156-0013 ภญ. มนฤดี สุขม* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
10 C156-0015 รศ.ภก. เนติ สุขส****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
11 C156-0016 ผศ.ภญ. ศวิตา จิวจ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
12 C156-0017 ดร. ถาวรีย์ ถิละ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
13 C156-0018 ภญ. ณัฐกานต์ ประภ******* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
14 C156-0019 ภญ. พีรยา วณิช****** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
15 C156-0020 ภญ. รัศรินทร์ สุวร******** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
16 C156-0022 ภญ. ปรารถนา สุวร** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
17 C156-0023 ภญ. กันทิมา สงวน***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
18 C156-0024 ภญ. พิไลพรรณ งามล***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
19 C156-0025 ภญ. คณาทิพย์ สิงห**** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
20 C156-0026 ภญ. นิภาพรรณ มะลิ**** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
21 C156-0028 ภญ. ญาณิศา ษมาว*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
22 C156-0029 ภญ. สุนทรี ทวีพ**** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
23 C156-0030 ดร. กมล อยู่*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
24 C156-0031 ภญ. ศรีวรรณ ธีระ****** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
25 C156-0032 ภก. อภิรักษ์ ศรีภ*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
26 C156-0034 ภญ. ณัฐนันท์ โล่ส********** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
27 C156-0035 ภญ. มณีรัตน์ วิภา******* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
28 C156-0036 ภก. ชิดตะวัน หิรั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
29 C156-0037 ภก. วิระพล ภิมา*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
30 C156-0038 ภญ. ปุณยนุช อังค****** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
31 C156-0039 ภญ. พัชรี ศราน****** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
32 C156-0041 ภญ. มนทยา สุนั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
33 C156-0042 ดร. สราวุฒิ โพธิ**** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
34 C156-0043 ภก. อมรทัศน์ สดใส ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
35 C156-0044 ภญ. รุ่งเพชร แก้ว*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
36 C156-0045 ภญ. ทัตพิชา คุณเ*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
37 C156-0046 ภญ. กนกพร วัฒย**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
38 C156-0047 ภก. วราวัลย์ จึงศ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
39 C156-0048 ภก. ยรรยง พวงช*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
40 C156-0049 ภญ. มณีรัตนะมาลา โมริ**** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
41 C156-0050 ภญ. ทิวากร กลั่******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
42 C156-0051 ภก. นิวัฒน์ ศักด******** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
43 C156-0052 พญ. อมรา ไชยก***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
44 C156-0053 ภญ. สุธิดา บุญส* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
45 C156-0054 ผศ.ดร.ภญ. วรวรรณ กิจผ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
46 C156-0055 รศ.ดร.ภญ. วิสุดา สุวิ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
47 C156-0056 ผศ.ดร.สพญ. นรรฆวี แสงก*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
48 C156-0057 ภก. วิรัตน์ พรจิ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
49 C156-0058 ภญ. กันตรัตน์ อรุณ*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
50 C156-0059 ภญ. นันทนา นุชถ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
51 C156-0060 ภญ. บุณฑริกา ฑีฆว**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
52 C156-0061 ภญ. จริยา เกตุ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
53 C156-0062 ภญ. กัญชลา วิชั******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
54 C156-0063 ภญ. เชษฐ์สุดา ขวาน** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
55 C156-0064 ภญ. จันทร์จิรา ทองไ***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
56 C156-0065 ภก. ศุภวิช ทองพ*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
57 C156-0066 ภญ. อรญา ภู่เ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
58 C156-0067 ผศ.ภญ. วริสรา ปาริ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
59 C156-0069 รศ.ภญ. จุฑามณี สุทธ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
60 C156-0070 อ.ภก. กฤษฎา ศักด******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
61 C156-0071 อ.ภก. ธีรัตถ์ เหลื******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
62 C156-0072 อ.ภก. พงศธร มีสว******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
63 C156-0073 อ.ภก. สุรศักดิ์ วิชั*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
64 C156-0074 อ.ภก. อนันต์ชัย อัศว***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
65 C156-0075 อ.ภก. อาณัฐชัย ม้าย***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
66 C156-0076 ภญ. จงกล เที่****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
67 C156-0077 ภญ. ศรีจันทร์ พรจิ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
68 C156-0078 ภญ. สมใจ นครช** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
69 C156-0079 ภก. ศุภสัณห์ ตันย* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
70 C156-0080 ภญ. อัญชนา คำพิ** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
71 C156-0081 ภญ. พรทิพย์ เล็ก***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
72 C156-0082 ภญ. ปิลันธนา เลิศ******** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
73 C156-0083 ภก. พรพิมล ติรว****** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
74 C156-0084 ภญ. พิมพ์ทอง ชนะช** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
75 C156-0085 ภญ. กุลวดี สวัส************* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
76 C156-0086 ภญ. อธิพร ดุมแ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
77 C156-0087 ภญ. รัชดา โตอน**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
78 C156-0089 นาย คุณานนต์ เสรี********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
79 C156-0090 ภญ. อรนุช บางเ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
80 C156-0092 ภก. เอกรัตน์ วงษ์***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
81 C156-0093 ภก. พงศกร จีนก*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
82 C156-0094 ภก. สมศักดิ์ วัจฉ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
83 C156-0095 ภญ. โมฬีพัณณ์ แดงป******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
84 C156-0096 ภญ. เพชรราณี วิทย****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
85 C156-0097 ภญ. กชกร บุณย******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
86 C156-0098 ภญ. กุณฑ์ณิชา วิรั**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
87 C156-0099 ภญ. ปาริกา อุนา*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
88 C156-0100 ภญ. อวัสดา  สุวิ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
89 C156-0101 ภญ. อัญมณี ปิ่น**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
90 C156-0102 ภญ. ปฐมาวดี สุภา*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
91 C156-0103 ภญ. พิมพ์มาดา พลศั**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
92 C156-0104 ภญ. วันวิสาข์ อินท**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
93 C156-0105 ภญ. จิตโสมนัส สุพร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
94 C156-0106 ภญ. พจนา รวยล** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
95 C156-0107 ภญ. ศนิกาญจน์ เทพก****** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
96 C156-0108 พ.ท.หญิง ภญ. โซฟียา สุธา*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
97 C156-0109 ร.อ. ภก. กิตติกานต์ เทพแ*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
98 C156-0110 ภญ. จันทิมา โยธา******* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
99 C156-0111 พันโท ภก. ประยุทธ์ จงเป***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
100 C156-0112 ภญ. พันธเทวา ตรีเ*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
101 C156-0113 ร.อ.หญิง ภญ. วชิราภรณ์ อ่อน*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
102 C156-0114 ภก. สมภพ ดวงแ*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
103 C156-0115 ภก. ปรัชญ์ ทีฆภ********* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
104 C156-0116 ภญ. เจสินันท์ ปันน**** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
105 C156-0117 ภญ. จิราภรณ์ พานิ********* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
106 C156-0118 ภญ. ศิริพักตร์ ตรรก***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
107 C156-0119 ภญ. กรองทอง พุฒิ***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
108 C156-0120 ภญ. ธนิษฐา พึ่ง******** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
109 C156-0121 ภญ. ศีลจิต อินท***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
110 C156-0122 ภญ. วีณา พร้อ********* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
111 C156-0123 ภญ. กันยรัตน์ คัจฉ**** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
112 C156-0124 ภญ. ทิพาพร พงษ์*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
113 C156-0125 ภก. พิชญ์ พงษ์***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
114 C156-0126 ภญ. มนัสดา จิตร******** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
115 C156-0127 ภญ. อรอนงค์ เหล่******* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
116 C156-0128 ภก. อัครวิทย์ อ้วน****** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
117 C156-0129 ภญ. อุดมลักษณ์ สุขส*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
118 C156-0130 ภญ. เขมจิตรา เสนี************* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
119 C156-0131 พ.อ หญิง ภญ. จันทนา อรร****** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
120 C156-0132 ภก. ชัยณรงค์ ก้อง********** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
121 C156-0133 ภญ. ปานรดา นวลโ***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
122 C156-0134 ภก. ไพฑูรย์ เผ่า******* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
123 C156-0135 ภญ. สายชล เกตุ**** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
124 C156-0136 ภก. วีรวัฒน์ ชวนไ******** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
125 C156-0137 ภญ. จตุพร ใจกล** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
126 C156-0138 ภญ. ธราณี สิริ******** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
127 C156-0139 ภญ. นพมาศ วิเช******** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
128 C156-0140 ภญ. นภชา พิริ*********** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
129 C156-0141 ภญ. พิมพ์วรีย์ วรรณ**** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
130 C156-0142 ภญ. ศศิธร โอ่ง***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
131 C156-0143 ดร.ภญ. อนุตรา ฆังต***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
132 C156-0144 ภญ. ทศพร แสงท******** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex corp-online -
133 C156-0145 ภญ. ศิตาพร ยังค* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
134 C156-0146 ภญ. กชพรรณ ชูลั**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
135 C156-0147 ภญ. สุวิมล กสิโ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
136 C156-0148 ภก. โชคชัย เหล่****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
137 C156-0149 นาวาเอกหญิง รัตนา แสนอ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
138 C156-0150 ภญ. จารินี ขวัญ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
139 C156-0151 ศ.ดร.ภญ. จงจิตร อังค******* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
140 C156-0152 ภก. ภาณุพงศ์ ไชยม*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
141 C156-0153 ภญ. มาลีรักษ์ อัตต******* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
142 C156-0154 ภญ. จุฑาทิพย์ อันต******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
143 C156-0155 ภญ. ธนภร อัศน******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
144 C156-0156 ภญ. สุริวัสสา ดิลก********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
145 C156-0157 ภญ. สุนันทา ค้าท** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
146 C156-0158 ภญ. ดลินา บรรเ** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
147 C156-0159 ภก. ปิยวัฒน์ เมฆแ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
148 C156-0160 ภญ. ศิริลักษณ์ บุญม* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
149 C156-0161 ภญ. พัชรี ค้ำช* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
150 C156-0162 ภญ. พิจิตรา รัตน******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
151 C156-0164 ภญ. ณิชกานต์ คุณก***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
152 C156-0165 ผศ.ภญ. ปัทมพรรณ โลมะ****** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
153 C156-0166 ภก. สิรนัฐ สายน*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
154 C156-0167 ภญ. มณีรัตน์ พิสา****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
155 C156-0169 ภญ. จิตราภรณ์ อรุณ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
156 C156-0170 ภญ. ชุติมา เจี้********* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
157 C156-0171 ภก. ศุภศักดิ์ บุญน********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
158 C156-0172 ภญ. พิมพ์ชนก จรุง**** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
159 C156-0173 ภญ. นิภาพรรณ มาอย**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
160 C156-0174 ภญ. ภรณ์ปพัฒน์ พฤกษ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
161 C156-0175 ภญ. อรภรณ์ สวนซ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
162 C156-0176 ภญ. พรยุพา เตีย********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
163 C156-0177 ภญ. ชนิกานต์ ธนวิ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
164 C156-0178 ภญ. โสภาพรรณ ใจดี***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
165 C156-0179 ภญ. ปาหนัน วิจั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
166 C156-0180 ภญ. พรทิพย์ ธีร************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
167 C156-0181 ภก. วิชัย ลิขส************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
168 C156-0182 ภญ. ปิยพร ชูชี* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
169 C156-0183 ภก. วุฒิพงษ์ อักก****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
170 C156-0184 ภญ. พัชราภรณ์ อนวั***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
171 C156-0185 ภญ. นพวรรณ เพิ่******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
172 C156-0186 ภญ. เพ็ญศรี ธงภั*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
173 C156-0187 ภญ. มณีรัตน์ จาตุ********* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
174 C156-0188 ภก. มณฑกานต์ ระหง** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
175 C156-0189 ภก. กัลยา เจะอ*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
176 C156-0190 ภญ. อรอนงค์ ตั้ง*********** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
177 C156-0191 ภญ. ชัชนี ผ่อง***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
178 C156-0192 ภญ. กานต์ธิดา เมธา****** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
179 C156-0193 ภญ. เพียงเดือน ชัยว*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
180 C156-0194 ภญ. กันต์กนิษฐ์ สิงห**** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
181 C156-0195 ภญ. ปานหทัย มนต์****** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
182 C156-0196 ภญ. ปานศิริน มามี*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
183 C156-0197 ภญ. นารีรัตน์ หาญบ****** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
184 C156-0198 ภญ. ณัชชา รุ่ง********** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
185 C156-0199 ภญ. วรัตนากรณ์ เหลื********** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
186 C156-0200 นาย ศักดิโชติ เพชร** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
187 C156-0201 ภญ. สาธิดา แจ้ง***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
188 C156-0202 ภก. พงศกร ปานช** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
189 C156-0203 ภญ. ทิพย์นภา จารุ********* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
190 C156-0204 ภญ. สิราภรณ์ พลเย**** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
191 C156-0205 ภญ. ณัฐกาน รื่น**** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
192 C156-0206 ภญ. กาญจนา ชิ้น************** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
193 C156-0207 ภญ. ณัฎฐ์พัชร์ ประเ********* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
194 C156-0208 ภญ. พรพรรณ ทวิช************ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
195 C156-0209 ภญ. ณัฐพร ไชยะ********** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
196 C156-0210 ภญ. กาญจน์พัฒน์ แจ่ม***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
197 C156-0211 ภก. ชานนท์ จารุ********** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
198 C156-0212 ภญ. ศรีสุณีย์ โชคช********* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
199 C156-0213 ภญ. รดาธาร ซัล******* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
200 C156-0214 ภก. อมรรัตน์ กุศล********* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
201 C156-0215 ภญ. สิริกานต์ วรชั****** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
202 C156-0216 ภญ. ตุลยา โพธา** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
203 C156-0217 ภก. จิรัญญา อัสน* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
204 C156-0218 ภญ. สุดใจ วงษ์********* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
205 C156-0220 ภญ. กนกสุดา เสนี************* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
206 C156-0221 ภญ. ฉัตรวดี กฤษณ****** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
207 C156-0222 ภญ. นวรัตน์ ปัญจ*********** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
208 C156-0223 ภก. ณัฐพล พรจั**** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
209 C156-0224 ภญ. สุวรรณี ฟูรั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
210 C156-0225 ภญ. วิสุดา มูฮำ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
211 C156-0226 ภญ. อรพรรณ เหลื******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
212 C156-0227 ภญ. กันยากร คงสม***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
213 C156-0228 ภก. สุทธิพจน์ จรูญ************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
214 C156-0229 ภญ. ปริญดา พีรธ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
215 C156-0230 ภญ. เพ็ญพิชชา โพธิ******* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
216 C156-0231 ภญ. ประภาพรรณ นุ่ม***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
217 C156-0234 ภก. ชนวิช ธีระ*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
218 C156-0235 ภญ. จริญา ยังป**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
219 C156-0236 ภญ. จิราพร วุฒิ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
220 C156-0237 ภก. ธีร์ณัฐ สิริ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
221 C156-0238 ภญ. ฑิฆัมพร แสงจ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
222 C156-0239 ภญ. สุชาดา ธนภั******* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
223 C156-0240 ภญ. จิตรลดา ศิริ******** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
224 C156-0241 ภญ. อรุณศรี สิทธ****** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
225 C156-0243 ภญ. ฐิติมา ศักด******** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
226 C156-0244 ภก. สิทธิพงษ์ ลิวน***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
227 C156-0245 ภญ. พลอย วรรณ**** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
228 C156-0246 ภญ. เปรมจิตต์ สุทธ***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
229 C156-0247 ภญ. อัญชลิกา กลิ่***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
230 C156-0248 ภญ. ชัญญา เหมเ**** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
231 C156-0249 ภญ. เอลียา ฟ้าม******* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
232 C156-0250 ภก. ณัฐวุฒิ จรีบ******* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
233 C156-0251 ภญ. วณิกนันทน์ หัสด** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
234 C156-0252 ภญ. นวลอนงค์ สิทธ*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
235 C156-0253 ภญ. พรสุข ตันต******* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
236 C156-0254 ภญ. วาสนา เรีย******* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
237 C156-0255 ภญ. คณางค์ ทองแ*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
238 C156-0256 ภญ. กษิรา นวรั***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
239 C156-0257 ภญ. ผันสุ ชุมว***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
240 C156-0258 ภก. วุฒิต์ฉัตร์ ฦาชา ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
241 C156-0259 ภญ. ภัคภร บวรก******* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
242 C156-0260 ภก. นิรันดร์ ประส********* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
243 C156-0261 คุณ จิราภรณ์ นิตย****** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
244 C156-0262 คุณ ลักษมี ไป่ท**** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
245 C156-0263 คุณ วารุณี สิริ******* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
246 C156-0264 ภญ. นฤมล ธ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
247 C156-0265 ภญ. อัญชลี คูธำ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
248 C156-0266 ภญ. ณัฐพร ลิขิ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
249 C156-0267 ภญ. ณัฎฐณิชา ศุภล*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
250 C156-0268 ภญ. ณัฐกานต์ คามใ* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
251 C156-0269 ภก. ศิรปรัชญ์ จำปา*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
252 C156-0270 ภญ. อรพิณ เมฆเ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
253 C156-0271 ภญ. ศรัญญา สัจจ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
254 C156-0272 ภญ. ศิริวรรณ เลิศ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
255 C156-0273 ภญ. ผกากรอง ถาวร********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
256 C156-0274 ภญ. สิริกานต์ กวิน******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
257 C156-0275 ภญ. กรรณิกา พงศ์******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
258 C156-0276 อ.ภญ. ศุภรัตน์ สุวิ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
259 C156-0277 ภญ. สุชาวดี จงโช********** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
260 C156-0278 ภญ. นลินา เกิด***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
261 C156-0279 ภญ. สิริวัจนีย์ กะตะ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
262 C156-0280 ภญ. สุรัตนา กลับ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
263 C156-0280 รศ.ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโต* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
264 C156-0281 ภก. ชิษณุพงศ์ พรมช*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
265 C156-0282 ศ.ภญ. ณัฐนันท์ สินช******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
266 C156-0283 ภญ. ภัคจิรา ภควั**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
267 C156-0284 ภก. ปริทัศน์ สุขส*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
268 C156-0285 ภญ. วิศนีย์ โรจน**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
269 C156-0286 ภญ. วาสินี วงศ์****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
270 C156-0287 ภก. พณรัฐ พิชั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
271 C156-0288 ภก. เอกดนัย ชัยม******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
272 C156-0289 ภญ. พัชญ์วัญญ์ ถาวร******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
273 C156-0290 ภก. วรชาติ เลิศ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
274 C156-0291 นางสาว จันทร์นรินทร์ นนทะ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
275 C156-0292 ภก. นรวรรธน์ น่วม****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
276 C156-0293 Mr. Arman S** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
277 C156-0295 ภญ. ชลิสา วีระ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
278 C156-0296 ภญ. จารุวรรณ งามข* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
279 C156-0297 ภญ. รัตนาภรณ์ กุลล****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
280 C156-0298 ภญ. ปูนหอม ชนะร**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
281 C156-0299 ภญ. ณัฐพร หัวใ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
282 C156-0300 ภญ. นพวรรณ ปัณฑ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
283 C156-0301 ภก. ธนภัทร ทังส***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
284 C156-0302 ภญ. อัญชิสา วชิร** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
285 C156-0303 ภญ. สิรีธร จันท************* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
286 C156-0304 ภญ. กานต์กมล จำนว* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
287 C156-0305 ภก. วินิจ เกิด**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
288 C156-0306 ภญ. วิชชุพร คุปต****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
289 C156-0307 ภญ. เกศมณี หนูค**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
290 C156-0308 ภญ. วรัญญา ครอง**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
291 C156-0309 ภญ. เพ็ญพร พรรณ* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
292 C156-0310 ภก. จุฑามาส กีรต******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
293 C156-0311 ภก. ปวิณ เสน่********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
294 C156-0312 ภญ. เพชรลดา จันท******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
295 C156-0313 ภก. อนุกูล ชื่น****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
296 C156-0314 ภก. ธนกร ยอดท** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
297 C156-0315 ภญ. ลิลลี่ วาระ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
298 C156-0316 ภก. คงพัชร​ เรื&**************** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
299 C156-0317 ภญ. วัลลภา จันท***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
300 C156-0318 ภญ. กฤศน์รัตน์ พึ่ง***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
301 C156-0319 ภญ. นงลักษณ์ บุญฤ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
302 C156-0320 ภญ. ภัทรภร สุวั***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
303 C156-0321 ภญ. เพ็ญพิชชา อ่อน****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
304 C156-0322 ภญ. สุธาทอง มั่ง** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
305 C156-0323 น.ท.หญิง ภัทรธินี เจีย********** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
306 C156-0324 ภก. ทรงพล ศรีน** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
307 C156-0325 ภญ. มุกดารัตน์ ศรีว******** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
308 C156-0326 ภญ. อินทนิน ไพศา******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
309 C156-0327 ภก. อรรณพ ภู่ป******* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
310 C156-0328 ภญ. ธัญรัตน์ เกษส***** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
311 C156-0329 ภญ. ปภิณทิพย์ ธนพั********* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
312 C156-0330 ภญ. อรอภิญญ์ ชัยช******* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
313 C156-0331 พญ. วรัมพร ยั่ง*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
314 C156-0332 ภญ. ชฎาพร ภัทร********* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
315 C156-0333 ภก. สมภพ พรมใ* ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
316 C156-0334 ภญ. จรินทร์ เกตุ*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
317 C156-0335 ภญ. สุรีย์ รอดท** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
318 C156-0336 ภก. ศราวุธ แซ่ฉ*** ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex online -
319 C156-0337 ภญ. พัชรินทร์ สุภา***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
320 C156-0338 ภญ. สุชีรา ลีโท***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
321 C156-0339 ภญ. เพียงพร คติก** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
322 C156-0340 ภญ. พรนลัท เกตุ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
323 C156-0341 ภญ. พรชนก มนแก** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
324 C156-0342 ภญ. กรองทอง สุวร****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
325 C156-0343 ภญ. สุธาสินี ดอกบ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
326 C156-0344 ภญ. ศันสนีย์ จริย********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
327 C156-0345 ภญ. ณัฐธิชา สังข******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
328 C156-0346 ภญ. วรางคณา ชวนะ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
329 C156-0347 ภก. ภานุ คว้า*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
330 C156-0348 ภก. ถานันดร์ ขันค**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
331 C156-0349 ภญ. ธิดารัตน์ ชัยม*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
332 C156-0350 ภญ. พิชญุตม์ รัตน******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
333 C156-0351 ภก. ธราดล โพธิ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
334 C156-0352 ภญ. นภเกตน์ สิงห*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
335 C156-0353 ภญ. นายีฮะห์ ปอเจ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
336 C156-0354 ภก. วัชรพรรษ นิธร** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
337 C156-0355 คุณ ศศิมา เมธา** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
338 C156-0356 ภญ. ธนิตรา จูงา* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
339 C156-0357 ภญ. รสริน วัยน******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
340 C156-0358 ภก. บุญฤทธิ์ สัตก** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
341 C156-0359 ภก. จักรพล คำธา** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
342 C156-0360 ภญ. ประภัสสร บัวท** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
343 C156-0361 ภก. เมธาศิษฐ์ มงคล********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
344 C156-0362 ภญ. สายฝน สังห** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C156-0004 ภญ. กชพรรณ ประย*** (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
2 C156-0007 ภญ. จันทิมา เมทน*** (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
3 C156-0010 ภญ. จิรัฐติกาล ไม้จ** (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
4 C156-0012 ภญ. พัทธนันท์ ดิษย********* (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
5 C156-0014 ภญ. ปรีดิ์ณพัชร โกมล***** (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
6 C156-0021 ภญ. พิไลพรรณ งามล***** (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
7 C156-0027 ภญ. นพรัตน์ นันท******** (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
8 C156-0033 ภญ. ศิริวรรณ รุจิ**** (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
9 C156-0040 ภก. จิตตกร ธิลา (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
10 C156-0088 ภก. ชยกร แซวต***** (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
11 C156-0091 ภก. ธีรโชติ ลีรุ******* (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
12 C156-0163 พ.ต.หญิง สุจิตรา ชูเล** (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
13 C156-0168 ภก. นฤดม รัตน****** (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
14 C156-0219 ผศ. ดร. พญ. วิรงค์รอง เจีย**** (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
15 C156-0232 ภญ. โศภิษฐ์ ธีระ****** (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
16 C156-0233 ภญ. อรอนงค์ สอสุ*** (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
17 C156-0242 ภญ. จิราวรรณ โยธะ***** (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THB
18 C156-0294 ภก. มนต์สิริ ธรรม*** (online) ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex
1000.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

การสมัครและการชำระเงิน ทำได้ 2 วิธี

1. สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ

2. สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ยาห้าราก : ตำรับยาสมุนไพรแก้ไข้
อรัญญา ศรีบุศราคัม สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยา...
ยาลดความอ้วน…สำหรับใคร?
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ ภาควิชาเภสัชวิทยา ค...
ยาที่ผู้หญิงพึงระวัง
เภสัชกร สุรศักดิ์ วิชัยโย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทย...
ฐานข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชตอนที่ 1: The International Plant Names Index (IPNI)
อาจารย์ ดร.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสต...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554