รู้ทัน “เวียนหัว บ้านหมุน น้ำในหูไม่เท่ากัน”
23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00-16.30 น.
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Event

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-005-06-2564 จำนวน 2.75 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเกือบเต็มรูปแบบ (Aged society) โดยมีจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 12 ล้านคน คิดเป็น 18% ของจำนวนประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 20% ในปี 2564 โดยมีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวในปี 2565 และจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super aged society)” ในปี 2583 ซึ่งจะมีจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง 20.42 ล้านคน คิดเป็น 31.28% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ขณะที่ประชากรวัยเด็กจะมีเพียง 8.4 ล้านคน คิดเป็น 12.8% เท่านั้น ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจึงได้ปรับแผนปฏิบัติการ (พ.ศ. 2563-2565) มุ่งเน้นถึงการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยรณรงค์ให้คนวัยทำงานเข้าใจวิธีการเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านรายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงปัจจัยในการดำรงชีวิตด้านอื่น ๆ ดังนั้นการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและโรคภัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นจะทำให้สามารถดูแลตัวเองได้เหมาะสม ทั้งในด้านวิธีการปฏิบัติตัว การเลือกรับประทานยาหรืออาหารเสริม โภชนาการ รวมถึงการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคและลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ
การสูงวัยเป็นกระบวนการปกติของร่างกายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพระดับจุลกายวิภาคศาสตร์ จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับมหกายวิภาคศาสตร์ ส่งผลให้การทำงานของร่างกายมีการเสื่อมถอยลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น โดยระบบประสาทรับความรู้สึกเป็นอีกระบบหนึ่งที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ระบบประสาทรับความรู้สึกเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อร่างกาย ช่วยให้เรารับรู้ข้อมูลของสิ่งแวดล้อมรอบตัว เมื่อสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบจะส่งข้อมูลไปยังสมอง เพื่อที่จะให้สมองทำการประมวลผลและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทรับความรู้สึก เช่น อาการเวียนหัว บ้านหมุน สูญเสียการทรงตัว สามารถพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เป็นอาการที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากอาการดังกล่าวสามารถนำไปสู่การพลัดตกหกล้ม กระดูกหัก จนถึงการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้ต้องสูญเสียค่ารักษาพยาบาลอย่างมากมาย และผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดคือการสูญเสียชีวิตอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน โดยอาการอาการเวียนหัว บ้านหมุน และการสูญเสียการทรงตัว สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ได้เกิดจากภาวะน้ำในหูไม่เท่ากันอย่างที่เข้าใจกันเท่านั้น อาการดังกล่าวอาจเกิดจากการติดเชื้อในหูชั้นใน การอักเสบของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 8 การเคลื่อนตัวของหินปูนในหูชั้นใน ความผิดปกติของสมอง หรือแม้แต่ภาวะไมเกรนก็สามารถทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้ นอกจากนี้อาการเวียนหัวบ้านหมุนไม่ได้พบเฉพาะในผู้สูงอายุเท่านั้น ยังสามารถพบได้ในช่วงวัยอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการเข้าใจถึงพยาธิสรีรวิทยาของอาการเวียนหัว บ้านหมุน อย่างถ่องแท้จะทำให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจถึงสาเหตุ อาการ การรักษา และการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นสมควรเปิดการประชุมวิชาการในหัวข้อ “รู้ทัน เวียนหัว บ้านหมุน น้ำในหูไม่เท่ากัน” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอาการเวียนหัว บ้านหมุน การรักษา และการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี ทำให้สามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเองและคนใกล้ชิดได้


คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได้ดำเนินการส่ง Meeting Link ให้ทาง E-mail ที่ท่านลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ดังนั้นโปรดตรวจสอบ E-mail ของท่าน

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สนใจ จำนวน 150 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2644-8703 Email: narumon.sak@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 087-559-7393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 200.00 THB
ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 300.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โปรดกรอกใบสมัคร onlineทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22/3/2564 13:18น.
- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชา หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20/4/2564 13:55น.
- โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทัน เวียนหัว CPE 2.75 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20/5/2564 13:11น.
- วิธีการติดตั้ง+Cisco+Webex+Meeting+For+Windows หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21/6/2564 11:6น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+android หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21/6/2564 11:6น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+IOS หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21/6/2564 11:6น.
   


 

https://tinyurl.com/yzzuoreh

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C155-0002 ภญ. รัศรินทร์ สุวรรณวงศ์พร ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
2 C155-0004 นางสาว สุพัตรา หมั่นเพียร ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
3 C155-0005 ภญ. กุลธิดา จิตรโสภา ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
4 C155-0006 ภญ. ธิดารัตน์ สีส่อง ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
5 C155-0007 ภก. ชิดตะวัน หิรัญสมบูรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
6 C155-0008 ภญ. วิสิฏฐ์ศรี เพิ่มสุขจิตต์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
7 C155-0009 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยสุต ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
8 C155-0010 ภญ. อรญา ภู่เจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
9 C155-0012 ภญ. สรวีย์ สุริยไพฑูรย์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
10 C155-0014 ภญ. บุษราภรณ์ งามอุดมเกียรติ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
11 C155-0015 ภญ. สมหญิง พุ่มทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
12 C155-0017 รศ.ภญ. วิลาสินี ซาโตะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
13 C155-0018 ผศ.ภญ. ศวิตา จิวจินดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
14 C155-0019 ภญ. ศุภมาศ วาณิชย์ศรีภิญโญ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
15 C155-0020 ภญ. นันทนา นุชถาวร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
16 C155-0021 ภญ. พัชรี เจริญแสงประทีป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
17 C155-0022 ภญ. ปรารถนา สุวรรณ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
18 C155-0024 ภญ. วิไลรัตน์ หวานกิจเจริญ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
19 C155-0025 ภก. จิราวุฒิ จันท์พันแจ้ง ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
20 C155-0026 ภญ. นัชลิดา รัตนสนธิ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
21 C155-0029 ภญ. อัมพา วุฒิสมบูรณ์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
22 C155-0030 ภญ. ปุณยนุช อังคะนาวิน ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
23 C155-0031 นาง หยาดทิพย์ พิมพ์พระ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
24 C155-0032 ภญ. วีณา พร้อมประเสริฐ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
25 C155-0033 นางสาว ชุติมา ศิริเชาวนิชการ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
26 C155-0035 ภก. สุวรรณ ศรีสวัสดิ์ศักดิ์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
27 C155-0036 ผศ.ดร.ภญ. วรวรรณ กิจผาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
28 C155-0037 ภญ. ช่อผกา กรธนไพศาล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
29 C155-0038 ภญ. ดวงรัตน์ กล่อมสวัสดิ์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
30 C155-0039 นางสาว แคทรียา เมาะราศรี ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
31 C155-0040 นางสาว อัมรา พงษ์กลาง ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
32 C155-0041 ภญ. ณัฐนิชา พินิจประชารมย์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
33 C155-0042 ภญ. จันทร์จิรา ทองไหลรวม ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
34 C155-0043 ภญ. สุทธิตา จันทร์สม ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
35 C155-0044 ภญ. กมลทิพย์ จุตาทิศ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
36 C155-0045 ภญ. อลิสา เกื้อกูลพิพัฒน์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
37 C155-0046 ภญ. น้ำเพชร อัศวสัมฤทธิ์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
38 C155-0047 นางสาว พันพร ขยันการนาวี ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
39 C155-0048 ภญ. นงลักษณ์ บุญฤทธิ์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
40 C155-0049 นาง พนิดา แจ่มผล ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
41 C155-0050 นางสาว ดวงกมล ขยันกิจ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
42 C155-0051 ทพญ. ศิรดา กฤษดำ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
43 C155-0053 ผศ.ภญ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
44 C155-0054 อ.ภญ. มนทยา สุนันทิวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
45 C155-0055 ภก. ณฤศักดิ์ ตรงจิตการุณย์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
46 C155-0057 ภญ. รภธิดา พณสหภาษณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
47 C155-0058 ภก. พงศกร จีนกล่ำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
48 C155-0059 ภก. สมศักดิ์ วัจฉละฐิติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
49 C155-0062 ภญ. ฐิติพร วงศ์จรรยา ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
50 C155-0063 ภญ. สุภา เมธาธัญธัต ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
51 C155-0064 ภญ. ซอฟียะห์ มะเซ็ง ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
52 C155-0066 ภญ. พิมพ์ทอง ชนะชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
53 C155-0067 ภญ. สุภาวดี อัศวศิริวิลาศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
54 C155-0068 ภญ. ศรีสุณีย์ โชคชัยพิทักษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
55 C155-0069 ภญ. จิราภรณ์ พานิชนิตินนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
56 C155-0070 ภก. อัจฉราภรณ์ มูลศรี ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
57 C155-0071 ภญ. ศริยา มุสิกนวบุตร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
58 C155-0072 ภญ. ธัญญรัตน์ พุทธา ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
59 C155-0073 ภญ. สุรีรัตน์ ลำเลา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
60 C155-0074 ภก. ยศพัชร์ เขียนสันเทียะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
61 C155-0075 ภญ. ศุภนิดา สิงห์เงิน ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
62 C155-0076 ภญ. จารุมาศ โกยกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
63 C155-0077 ภญ. ชลธิดา สิริบุญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
64 C155-0078 ภก. นนท์ปวิธ ไม้จีน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
65 C155-0079 ภญ. ณัฐพร ไชยะกิตติรัตนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
66 C155-0080 ภก. วัชระพงศ์ คงวัชระกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
67 C155-0081 ภญ. ณัชชา เพ็งประเสริฐ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
68 C155-0082 ภญ. กันตินันท์ อินทร์คง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
69 C155-0083 ภญ. กาญจนา ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
70 C155-0084 ภก. มานะ ดวงประโดน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
71 C155-0085 ภญ. จิราพร วุฒิภาคย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
72 C155-0086 ภญ. พิชาดา ทองสม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
73 C155-0087 ภก. วราพงษ์ เลิศเลียงชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
74 C155-0088 ภญ. วริทธนันท์ วรสุทธิพิศิษฏ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
75 C155-0089 ภก. ศุภรัสส์ จินดาวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
76 C155-0090 ภญ. ธนเพ็ญ พัฒนเสถียรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
77 C155-0091 ภญ. ณัฎฐ์พัชร์ ประเทืองสถบดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
78 C155-0092 ภญ. นภิศ หาญพรชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
79 C155-0093 ภญ. อุรัมภา ขัตตินานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
80 C155-0094 ภญ. วัลภา เลาหะวลีสันติ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
81 C155-0095 ภญ. ศิริวรรณ เทพโกศลประณิธิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
82 C155-0096 ภญ. วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
83 C155-0097 พญ. เพชรรัตน์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
84 C155-0098 ภญ. สุภาพร หอมดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
85 C155-0099 ภญ. พรรณงาม ประสารชัยมนตรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
86 C155-0100 ภญ. วิชชุพร คุปตะวาทิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
87 C155-0101 ภญ. สิริมนต์ ทองพระพักตร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
88 C155-0102 ภญ. อัจฉรา แหลมทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
89 C155-0103 ภญ. มัณฑนา สมศักดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
90 C155-0104 ภญ. สรัญญา ชินางกูรภิวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
91 C155-0105 ภญ. พัตรสุนันท์ ชวิศเจริญวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
92 C155-0106 ภญ. เสาวลักษณ์ เก้าเอี้ยน ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
93 C155-0107 ภญ. อุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
94 C155-0108 ภญ. ศรีสุดา นภาพงษ์จันทรา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite -
95 C155-0109 ภญ. อภิญญา วงษ์ษา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
96 C155-0110 ภญ. ปริชญา วงษ์ษา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
97 C155-0111 ภญ. เพียงนภา เพียรเจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
98 C155-0112 ภญ. พรรณรัตน์ พูลพิทยาธร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
99 C155-0113 ภญ. วิภาพร ตั้งธรรมนิยม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
100 C155-0114 ภญ. วรัญญา กุลจริยานุวัตร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
101 C155-0115 ภญ. นงนุช แต้พานิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
102 C155-0116 ภก. ณัฐดนัย สุวัฑฒิต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
103 C155-0117 ภก. บัญชา เจนรุ่งเรือง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
104 C155-0118 ภญ. กันตา ปิยะวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
105 C155-0119 ภก. เอมปราง จงดีเลิศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
106 C155-0120 ภก. สุชาย สุคัมภีรานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
107 C155-0121 ภก. ไพบูลย์ นวกิจถาวรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
108 C155-0122 ภญ. อัญชลี ชัยชีวชื่น ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
109 C155-0123 ภญ. กาญจนา ว​นิ​ช​ผล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
110 C155-0124 ภญ. กัลยาณี โตนุ่ม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
111 C155-0125 ภญ. วัชรี โภคิณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
112 C155-0126 ภญ. นภาพร เสถียรธรรมกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
113 C155-0127 ภก. วิษณุ ทรัพย์วิบูลย์ชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
114 C155-0128 ภญ. เบญจวรรณ ทรัพย์วิบูลย์ชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite -
115 C155-0129 ภญ. ศิริวดี หอมสุวรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
116 C155-0130 ภญ. กาญกฤตานน เกตุนคร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
117 C155-0131 ภญ. ชญาภา กาญจนพิบูลย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
118 C155-0132 ภญ. ศศิวิมล คิดดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
119 C155-0133 ภญ. กมลลักษณ์ อ่วมทร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
120 C155-0134 ภญ. ศริญญา ประภาทรงสิทธิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
121 C155-0135 ภญ. ณัฐพัชร์ กันเกลา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
122 C155-0136 ภก. อนุกูล ชื่นอารมย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
123 C155-0137 ภญ. ทิพย์นารี จิวตระกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
124 C155-0138 ภก. ธนพล เตรยาภรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
125 C155-0139 ภญ. กุลวดี คุณาพรไพโรจน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
126 C155-0140 ภญ. ศิณิชา ลิ้มศิริเศรษฐกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
127 C155-0141 ภก. บวร อังศุวณิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
128 C155-0142 ภญ. อังคณาภรณ์ ชุติมันต์ชนาศัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
129 C155-0143 ภญ. สุภาพร วิจิตรจิตเลิศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
130 C155-0144 ภญ. พรรณทิพา ปุรณะภักดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
131 C155-0145 ภก. วิรัตน์ ปุรณะภักดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
132 C155-0146 ภญ. จุฑาทิพย์ ทิพสุดาวัลย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
133 C155-0147 ภญ. พภัสสรณ์ แสงกุล ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
134 C155-0148 ภก. คชาทอง นพคุณสบูรณ์ ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
135 C155-0149 ภญ. นัฐพร แก้วไชย ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
136 C155-0150 ภก. ไชยเสน พิศาลวาเลิศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
137 C155-0151 ภญ. อรพินท์ พิศาลวาเลิศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
138 C155-0152 ภก. สุชิน ชาวนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
139 C155-0153 ภญ. กนกพร ผมงาม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
140 C155-0154 ภญ. สุกัญญา โชว์ธนะพานิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
141 C155-0155 ภญ. วรผานิตย์ กำเนิดสิทธิเสรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
142 C155-0156 ภญ. ธนันนภัทร์ พงศ์วรานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
143 C155-0157 ภญ. รุจิราพร ชมภู ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
144 C155-0158 นางสาว ทัศนีย์ หาศิริ ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
145 C155-0159 ภก. กิตติพล วงศ์แปง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
146 C155-0160 ภญ. ศกุนตลา แก้วจินดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
147 C155-0161 ภญ. นวมินทร์ อู่อภิรมย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
148 C155-0162 ภญ. กชพร กาญจนวัฒนกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
149 C155-0163 ภญ. ภัคนุช ฟุ่มเฟือย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
150 C155-0164 ภญ. ธัญภา กิตติรังสิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
151 C155-0165 ภญ. ภานิชา กิตติรังสิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
152 C155-0166 ภก. ปกรชัย ดีเป็นธรรม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
153 C155-0167 ภญ. ปิ่นมณี วงศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
154 C155-0168 ภญ. พรประภา ซื่อสมศักดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
155 C155-0169 ภญ. เพชรรินทร์ ศาลิคุปต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
156 C155-0170 ภญ. วลัยทิพย์ ปิติจอมวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
157 C155-0171 ภญ. จุฬาลักษณ์ สว่าง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
158 C155-0172 ภญ. วิมลวรรณ วุฒิจำนงค์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
159 C155-0173 ภญ. กิตติยา เกียรติอมรวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
160 C155-0174 ภก. สงกรานต์ คงคาเพชรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
161 C155-0175 ภก. อนุเทพ ขวัญเลิศมงคล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
162 C155-0176 ภก. ทวีศักดิ์ เหมะชยางกูร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
163 C155-0177 ภญ. พูลศิริ ฤทัยวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
164 C155-0178 ภก. สุภเวช รัตนศิริวงศ์วุฒิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
165 C155-0179 ภก. ฉัตรชัย มัลลิกา​พิพัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
166 C155-0180 ภญ. วรัญญู อิทธิสาร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
167 C155-0181 ภญ. ศิริพร เจริญผล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
168 C155-0182 ภก. ธนากร อังกูรวัฒนกิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
169 C155-0183 ภก. วุฒินันท์ ส่องเสนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
170 C155-0184 ภญ. กัญจฌ์สุรีย์ สรรพสิริโสภณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
171 C155-0185 ภญ. ศรีวรรณา นุชสี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
172 C155-0186 ภญ. พนิตพร ตระกูลมุทุตา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
173 C155-0187 ภญ. ธัชรินทร์ หอมสุคนธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
174 C155-0188 ภญ. อรวรรณ อมรทรรศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
175 C155-0189 นางสาว สิราวรรณ สิทธิบุญ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
176 C155-0190 ภก. อัครวัฒน์ สินวิรัชพงษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
177 C155-0191 ศ.ดร.ภญ. จงจิตร อังคทะวานิช ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
178 C155-0192 ภก. ชนันท์ กิจทวี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
179 C155-0193 ภญ. ธัญภรณ์ กิจทวี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
180 C155-0194 ภญ. ภัทรวดี บุญมี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
181 C155-0195 ภญ. นันทน์ภาริณี งามไพบูลย์สมบัติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
182 C155-0196 ภญ. สุรีรัตน์ ปิยะรัตนโยธิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
183 C155-0197 ภก. ไพฑูรย์ พิบูลธนเกียรติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
184 C155-0198 ภก. ณพล เตมีศักดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
185 C155-0199 ภก. ศุภมาศ เปรมปิยะวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
186 C155-0200 ภญ. นพวรรณ ศุภฉายากุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
187 C155-0201 ภญ. อุษณีย์ พรล้ำฟ้า ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite -
188 C155-0202 ภญ. จารุวรรณ สวัสดิ์เฉลิม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite -
189 C155-0203 ภญ. สุชาทิพย์ ศรีพระประแดง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
190 C155-0204 ภญ. รัตนาภรณ์ บัดติยา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
191 C155-0205 ภก. บุญชาย กิตติญาณปัญญา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
192 C155-0206 ภญ. จิราภรณ์ วิทรายดำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
193 C155-0207 ภญ. ไพลิน กิติเรืองแสง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
194 C155-0208 ภก. ดุลยเด็จ ศิริติกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
195 C155-0209 ภก. ธีรพงศ์ คำมูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
196 C155-0210 ภญ. ทัศนพร รัตนเสถียร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
197 C155-0211 ภญ. ลลิตา พรหมสุวรรณศิริ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
198 C155-0212 ภก. พูลศักดิ์ พรหมสุวรรณศิริ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
199 C155-0213 ภญ. พิมพาภรณ์ หอพิบูลวิภาสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
200 C155-0214 ภญ. ชุตินภา วัฒนากูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
201 C155-0215 ภญ. ชนากิตต์ อิ่มบำรุง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
202 C155-0216 ภก. ธีรภัทร์ กิจเจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
203 C155-0217 ภญ. อัชฌา บุณยเกียรติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
204 C155-0218 ภญ. สุวิมล รังสิมากร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
205 C155-0219 ภญ. มัลลิกา อภิรักษ์คุณวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
206 C155-0220 ภก. ภรณี ไชยอนันต์สวัสดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
207 C155-0221 ภญ. ณัทภร ภัทรบวรวุฒิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
208 C155-0222 ภญ. พฤษธิชา ว่องประเสริฐ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
209 C155-0223 ภก. จิตเกษม วัฒนวิเชียร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
210 C155-0224 ภญ. อารีรัตน์ ศิรจตุธรรม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
211 C155-0225 ภก. อุทัย สุขวิวัฒน์ศิริ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
212 C155-0226 ภญ. นภวรรณ ชวดบัว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
213 C155-0227 ภญ. จิตรลดา ทรงเวชเกษม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
214 C155-0228 ภญ. กุณนฑี เบญจวณิชกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
215 C155-0229 ภก. พสธร วนิชกุลพิทักษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
216 C155-0230 ภก. เพิ่มพูน ทรัพย์ปัญญาดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
217 C155-0231 ภญ. ภาชินี เสาร์แก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
218 C155-0232 ภญ. เสาวลี จันทะโร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
219 C155-0233 ภญ. พงศ์รัตนา ลีละวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
220 C155-0234 ภก. นิธิพงศ์ จารุรักษา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
221 C155-0235 ภก. กลวิชญ์ ลิขิตมาศกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
222 C155-0236 ภญ. มนัสวี รัตนพัวพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
223 C155-0237 ภญ. ธัญจิรา ป้อมหลักทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
224 C155-0238 ภญ. ชนัดดา ภัทรกิจนิรันดร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
225 C155-0239 ภญ. สุพรรณา เศวตสุทธิพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
226 C155-0240 ภญ. วัลลภา จันทรวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
227 C155-0241 ภก. ชยกร บุญสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
228 C155-0242 ภญ. จรรฐิมา มีราศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
229 C155-0243 ภก. สิรเศรษฐ์ เตชะธนเศรษฐ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
230 C155-0244 ภก. พรหมลิขิต โคนชัยภูมิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
231 C155-0245 ภญ. ณัฐวดี บุรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
232 C155-0246 ภญ. ชวอร ศรีดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
233 C155-0247 ภญ. วนัทปรียา สุทธิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
234 C155-0248 ภญ. สิริมาส ปานแสง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
235 C155-0249 ภญ. ณิชนันทน์ ฦาชา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
236 C155-0250 ภญ. วรญา ไตรรักษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
237 C155-0251 ภก. สมชาติ ตรีทิพย์สถิตย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
238 C155-0252 ภญ. อัญชลี อัครธัญกร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
239 C155-0253 ภญ. บุษยมาส สาพิมาย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
240 C155-0254 ภญ. นวลศรี แสงวารี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
241 C155-0255 ภญ. อนุรักษ์ ภาคภูมิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
242 C155-0256 ภญ. นิรมล สุขเจริญวิภารัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
243 C155-0257 ภญ. ณัฐพร บรรจงศิริ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
244 C155-0258 ภก. ประสิทธิ์ เลาหสินณรงค์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
245 C155-0259 ภก. สุเทพ มิตรเกื้อกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
246 C155-0260 ภญ. ณัฐกานต์ ซอประดับเพชร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
247 C155-0261 ภญ. นันท์นภัส แจ้งสว่าง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
248 C155-0262 รศ.ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
249 C155-0263 รศ.ดร. เพ็ญโฉม พึ่งวิชา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
250 C155-0264 อ.ดร. ยิ่งรัก บุญดำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
251 C155-0265 อ.ภก. วสุ ศุภรัตนสิทธิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
252 C155-0266 ผศ.สพญ. นรรฆวี แสงกลับ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
253 C155-0267 อ.ภญ. ชญานิน กีรติไพบูลย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
254 C155-0268 รศ. บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
255 C155-0269 นางสาว นฤมล ศักดิ์บุญญารัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
256 C155-0270 พญ. รัชวดี รัฐฤทธิ์ธำรง ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
257 C155-0271 ภญ. บุญมา ปุญญนิรันดร์ ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
258 C155-0272 ภญ. พัชรี วรสุวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
259 C155-0273 ภก. สักก์พงษ์ วรสุวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
260 C155-0274 ภญ. ทิพย์สุดา ทิพยวัลย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
261 C155-0275 ศ.ดร.ภญ. ณัฐนันท์ สินชัยพานิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
262 C155-0276 ภก. สมพร จันทร์สุขเศรษฐ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C155-0001 น.ท.พญ. อรวรรณ กิจเชวงกุล (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
2 C155-0003 ภญ. ชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์ (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
3 C155-0011 ภญ. บุษราภรณ์ งามอุดมเกียรติ (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
4 C155-0013 ภญ. จันทิมา เมทนีธร (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
5 C155-0016 ภญ. จุฑาภรณ์ กัญญาคำ (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
6 C155-0023 ภญ. กัญจน์ฉัตร ฉมาดล (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
7 C155-0034 ภญ. กนกพร มีลาภ (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
8 C155-0042 ภญ. จันทร์จิรา ทองไหลรวม (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
9 C155-0046 ภก. มณฑล วิบูลย์ศิริกุล (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
10 C155-0052 นาย อลงกรณ์ ตันเจริญลาภ (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
11 C155-0056 ภญ. ณบดี เชาวน์วุฒิพันธ์ (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
12 C155-0060 ภก. ชวาลย์วัต รัตนประยูร (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
13 C155-0061 นาง chantakan keereekate (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
14 C155-0065 ภญ. ปริญญา? โสตถิ?พัฒนพงศ์? (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โปรดกรอกใบสมัคร onlineทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0
ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก (ตอนที่ 2)ท่านอยู่ในโดชาใด
รศ.ดร.อ้อมบุญ วัลลิสุต ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาล...
รอบรู้เรื่องธาตุกัมมันตรังสี
ผศ.ดร.ภก.กิตติศักดิ์ ศรีภา ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทย...
กระท้อน
ภญ.กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย...
โรครองช้ำ
อาจารย์ ดร.กภ.ยิ่งรัก บุญดำ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิท...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554