โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทัน “เวียนหัว บ้านหมุน น้ำในหูไม่เท่ากัน”
23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00-16.30 น.
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Event

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-005-06-2564 จำนวน 2.75 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเกือบเต็มรูปแบบ (Aged society) โดยมีจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 12 ล้านคน คิดเป็น 18% ของจำนวนประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 20% ในปี 2564 โดยมีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวในปี 2565 และจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super aged society)” ในปี 2583 ซึ่งจะมีจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง 20.42 ล้านคน คิดเป็น 31.28% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ขณะที่ประชากรวัยเด็กจะมีเพียง 8.4 ล้านคน คิดเป็น 12.8% เท่านั้น ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจึงได้ปรับแผนปฏิบัติการ (พ.ศ. 2563-2565) มุ่งเน้นถึงการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยรณรงค์ให้คนวัยทำงานเข้าใจวิธีการเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านรายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงปัจจัยในการดำรงชีวิตด้านอื่น ๆ ดังนั้นการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและโรคภัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นจะทำให้สามารถดูแลตัวเองได้เหมาะสม ทั้งในด้านวิธีการปฏิบัติตัว การเลือกรับประทานยาหรืออาหารเสริม โภชนาการ รวมถึงการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคและลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ
การสูงวัยเป็นกระบวนการปกติของร่างกายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพระดับจุลกายวิภาคศาสตร์ จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับมหกายวิภาคศาสตร์ ส่งผลให้การทำงานของร่างกายมีการเสื่อมถอยลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น โดยระบบประสาทรับความรู้สึกเป็นอีกระบบหนึ่งที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ระบบประสาทรับความรู้สึกเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อร่างกาย ช่วยให้เรารับรู้ข้อมูลของสิ่งแวดล้อมรอบตัว เมื่อสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบจะส่งข้อมูลไปยังสมอง เพื่อที่จะให้สมองทำการประมวลผลและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทรับความรู้สึก เช่น อาการเวียนหัว บ้านหมุน สูญเสียการทรงตัว สามารถพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เป็นอาการที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากอาการดังกล่าวสามารถนำไปสู่การพลัดตกหกล้ม กระดูกหัก จนถึงการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้ต้องสูญเสียค่ารักษาพยาบาลอย่างมากมาย และผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดคือการสูญเสียชีวิตอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน โดยอาการอาการเวียนหัว บ้านหมุน และการสูญเสียการทรงตัว สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ได้เกิดจากภาวะน้ำในหูไม่เท่ากันอย่างที่เข้าใจกันเท่านั้น อาการดังกล่าวอาจเกิดจากการติดเชื้อในหูชั้นใน การอักเสบของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 8 การเคลื่อนตัวของหินปูนในหูชั้นใน ความผิดปกติของสมอง หรือแม้แต่ภาวะไมเกรนก็สามารถทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้ นอกจากนี้อาการเวียนหัวบ้านหมุนไม่ได้พบเฉพาะในผู้สูงอายุเท่านั้น ยังสามารถพบได้ในช่วงวัยอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการเข้าใจถึงพยาธิสรีรวิทยาของอาการเวียนหัว บ้านหมุน อย่างถ่องแท้จะทำให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจถึงสาเหตุ อาการ การรักษา และการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นสมควรเปิดการประชุมวิชาการในหัวข้อ “รู้ทัน เวียนหัว บ้านหมุน น้ำในหูไม่เท่ากัน” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอาการเวียนหัว บ้านหมุน การรักษา และการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี ทำให้สามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเองและคนใกล้ชิดได้

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สนใจ จำนวน 150 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2644-8703 Email: narumon.sak@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 087-559-7393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โปรดกรอกใบสมัคร onlineทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22/3/2564 13:18น.
- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชา หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20/4/2564 13:55น.
- โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทัน เวียนหัว CPE 2.75 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20/5/2564 13:11น.
   


 

https://tinyurl.com/yzzuoreh

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C155-0002 ภญ. รัศรินทร์ สุวรรณวงศ์พร ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
2 C155-0004 นางสาว สุพัตรา หมั่นเพียร ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
3 C155-0005 ภญ. กุลธิดา จิตรโสภา ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
4 C155-0006 ภญ. ธิดารัตน์ สีส่อง ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
5 C155-0007 ภก. ชิดตะวัน หิรัญสมบูรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
6 C155-0008 ภญ. วิสิฏฐ์ศรี เพิ่มสุขจิตต์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
7 C155-0009 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยสุต ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
8 C155-0010 ภญ. อรญา ภู่เจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
9 C155-0012 ภญ. สรวีย์ สุริยไพฑูรย์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
10 C155-0014 ภญ. บุษราภรณ์ งามอุดมเกียรติ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
11 C155-0015 ภญ. สมหญิง พุ่มทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
12 C155-0017 รศ.ภญ. วิลาสินี ซาโตะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
13 C155-0018 ผศ.ภญ. ศวิตา จิวจินดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
14 C155-0019 ภญ. ศุภมาศ วาณิชย์ศรีภิญโญ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
15 C155-0020 ภญ. นันทนา นุชถาวร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
16 C155-0021 ภญ. พัชรี เจริญแสงประทีป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
17 C155-0022 ภญ. ปรารถนา สุวรรณ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
18 C155-0024 ภญ. วิไลรัตน์ หวานกิจเจริญ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
19 C155-0025 ภก. จิราวุฒิ จันท์พันแจ้ง ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
20 C155-0026 ภญ. นัชลิดา รัตนสนธิ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
21 C155-0029 ภญ. อัมพา วุฒิสมบูรณ์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
22 C155-0030 ภญ. ปุณยนุช อังคะนาวิน ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
23 C155-0031 นาง หยาดทิพย์ พิมพ์พระ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
24 C155-0032 ภญ. วีณา พร้อมประเสริฐ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
25 C155-0033 นางสาว ชุติมา ศิริเชาวนิชการ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
26 C155-0035 ภก. สุวรรณ ศรีสวัสดิ์ศักดิ์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
27 C155-0036 ผศ.ดร.ภญ. วรวรรณ กิจผาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
28 C155-0038 ภญ. ดวงรัตน์ กล่อมสวัสดิ์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
29 C155-0041 ภญ. ณัฐนิชา พินิจประชารมย์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
30 C155-0042 ภญ. จันทร์จิรา ทองไหลรวม ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
31 C155-0043 ภญ. สุทธิตา จันทร์สม ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
32 C155-0044 ภญ. กมลทิพย์ จุตาทิศ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
33 C155-0045 ภญ. อลิสา เกื้อกูลพิพัฒน์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
34 C155-0046 ภญ. น้ำเพชร อัศวสัมฤทธิ์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
35 C155-0047 นางสาว พันพร ขยันการนาวี ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
36 C155-0048 ภญ. นงลักษณ์ บุญฤทธิ์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
37 C155-0049 นาง พนิดา แจ่มผล ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
38 C155-0050 นางสาว ดวงกมล ขยันกิจ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
39 C155-0051 ทพญ. ศิรดา กฤษดำ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
40 C155-0053 ผศ.ภญ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
41 C155-0054 อ.ภญ. มนทยา สุนันทิวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
42 C155-0055 ภก. ณฤศักดิ์ ตรงจิตการุณย์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
43 C155-0057 ภญ. รภธิดา พณสหภาษณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
44 C155-0058 ภก. พงศกร จีนกล่ำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
45 C155-0059 ภก. สมศักดิ์ วัจฉละฐิติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
46 C155-0062 ภญ. ฐิติพร วงศ์จรรยา ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
47 C155-0063 ภญ. สุภา เมธาธัญธัต ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
48 C155-0064 ภญ. ซอฟียะห์ มะเซ็ง ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
49 C155-0066 ภญ. พิมพ์ทอง ชนะชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
50 C155-0067 ภญ. สุภาวดี อัศวศิริวิลาศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
51 C155-0068 ภญ. ศรีสุณีย์ โชคชัยพิทักษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
52 C155-0069 ภญ. จิราภรณ์ พานิชนิตินนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
53 C155-0070 ภก. อัจฉราภรณ์ มูลศรี ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
54 C155-0071 ภญ. ศริยา มุสิกนวบุตร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
55 C155-0072 ภญ. ธัญญรัตน์ พุทธา ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
56 C155-0073 ภญ. สุรีรัตน์ ลำเลา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
57 C155-0074 ภก. ยศพัชร์ เขียนสันเทียะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
58 C155-0075 ภญ. ศุภนิดา สิงห์เงิน ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
59 C155-0076 ภญ. จารุมาศ โกยกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
60 C155-0077 ภญ. ชลธิดา สิริบุญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
61 C155-0078 ภก. นนท์ปวิธ ไม้จีน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
62 C155-0079 ภญ. ณัฐพร ไชยะกิตติรัตนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
63 C155-0080 ภก. วัชระพงศ์ คงวัชระกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
64 C155-0081 ภญ. ณัชชา เพ็งประเสริฐ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
65 C155-0082 ภญ. กันตินันท์ อินทร์คง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
66 C155-0083 ภญ. กาญจนา ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
67 C155-0084 ภก. มานะ ดวงประโดน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
68 C155-0085 ภญ. จิราพร วุฒิภาคย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
69 C155-0086 ภญ. พิชาดา ทองสม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
70 C155-0087 ภก. วราพงษ์ เลิศเลียงชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
71 C155-0088 ภญ. วริทธนันท์ วรสุทธิพิศิษฏ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
72 C155-0089 ภก. ศุภรัสส์ จินดาวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
73 C155-0090 ภญ. ธนเพ็ญ พัฒนเสถียรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
74 C155-0091 ภญ. ณัฎฐ์พัชร์ ประเทืองสถบดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
75 C155-0092 ภญ. นภิศ หาญพรชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
76 C155-0093 ภญ. อุรัมภา ขัตตินานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
77 C155-0094 ภญ. วัลภา เลาหะวลีสันติ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
78 C155-0095 ภญ. ศิริวรรณ เทพโกศลประณิธิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
79 C155-0096 ภญ. วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
80 C155-0097 พญ. เพชรรัตน์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
81 C155-0098 ภญ. สุภาพร หอมดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
82 C155-0099 ภญ. พรรณงาม ประสารชัยมนตรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
83 C155-0100 ภญ. วิชชุพร คุปตะวาทิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
84 C155-0101 ภญ. สิริมนต์ ทองพระพักตร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
85 C155-0102 ภญ. อัจฉรา แหลมทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
86 C155-0103 ภญ. มัณฑนา สมศักดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
87 C155-0104 ภญ. สรัญญา ชินางกูรภิวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
88 C155-0105 ภญ. พัตรสุนันท์ ชวิศเจริญวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
89 C155-0107 ภญ. อุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
90 C155-0108 ภญ. ศรีสุดา นภาพงษ์จันทรา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite -
91 C155-0109 ภญ. อภิญญา วงษ์ษา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
92 C155-0110 ภญ. ปริชญา วงษ์ษา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
93 C155-0111 ภญ. เพียงนภา เพียรเจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
94 C155-0112 ภญ. พรรณรัตน์ พูลพิทยาธร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
95 C155-0113 ภญ. วิภาพร ตั้งธรรมนิยม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
96 C155-0114 ภญ. วรัญญา กุลจริยานุวัตร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
97 C155-0115 ภญ. นงนุช แต้พานิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
98 C155-0116 ภก. ณัฐดนัย สุวัฑฒิต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
99 C155-0117 ภก. บัญชา เจนรุ่งเรือง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
100 C155-0118 ภญ. กันตา ปิยะวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
101 C155-0119 ภก. เอมปราง จงดีเลิศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
102 C155-0120 ภก. สุชาย สุคัมภีรานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
103 C155-0121 ภก. ไพบูลย์ นวกิจถาวรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C155-0001 น.ท.พญ. อรวรรณ กิจเชวงกุล (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
2 C155-0003 ภญ. ชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์ (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
3 C155-0011 ภญ. บุษราภรณ์ งามอุดมเกียรติ (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
4 C155-0013 ภญ. จันทิมา เมทนีธร (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
5 C155-0016 ภญ. จุฑาภรณ์ กัญญาคำ (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
6 C155-0023 ภญ. กัญจน์ฉัตร ฉมาดล (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
7 C155-0034 ภญ. กนกพร มีลาภ (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
8 C155-0037 ภญ. ช่อผกา กรธนไพศาล (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
9 C155-0039 นางสาว แคทรียา เมาะราศรี (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
10 C155-0040 นางสาว อัมรา พงษ์กลาง (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
11 C155-0042 ภญ. จันทร์จิรา ทองไหลรวม (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
12 C155-0046 ภก. มณฑล วิบูลย์ศิริกุล (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
13 C155-0052 นาย อลงกรณ์ ตันเจริญลาภ (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
14 C155-0056 ภญ. ณบดี เชาวน์วุฒิพันธ์ (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
15 C155-0060 ภก. ชวาลย์วัต รัตนประยูร (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
16 C155-0061 นาง chantakan keereekate (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
17 C155-0065 ภญ. ปริญญา? โสตถิ?พัฒนพงศ์? (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
18 C155-0106 ภญ. เสาวลักษณ์ เก้าเอี้ยน (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564
300.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โปรดกรอกใบสมัคร onlineทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0
ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ยาเอ็นเสด (NSAIDs) กับโควิด-19
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ หน่วยคลัง...
สถานะการณ์ราคายาในประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศา...
ต้อลม-ต้อเนื้อ
อาจารย์ ดร.ภก.วสุ ศุภรัตนสิทธิ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาว...
กินเร็วเสี่ยงเป็นโรคอ้วน
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. จิรภรณ์ อังวิทยาธร ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศ...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554