รู้ทัน “เวียนหัว บ้านหมุน น้ำในหูไม่เท่ากัน”
23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00-16.30 น.
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Event

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-005-06-2564 จำนวน 2.75 หน่วยกิต
 
 
   
จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเกือบเต็มรูปแบบ (Aged society) โดยมีจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 12 ล้านคน คิดเป็น 18% ของจำนวนประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 20% ในปี 2564 โดยมีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวในปี 2565 และจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super aged society)” ในปี 2583 ซึ่งจะมีจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง 20.42 ล้านคน คิดเป็น 31.28% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ขณะที่ประชากรวัยเด็กจะมีเพียง 8.4 ล้านคน คิดเป็น 12.8% เท่านั้น ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจึงได้ปรับแผนปฏิบัติการ (พ.ศ. 2563-2565) มุ่งเน้นถึงการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยรณรงค์ให้คนวัยทำงานเข้าใจวิธีการเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านรายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงปัจจัยในการดำรงชีวิตด้านอื่น ๆ ดังนั้นการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและโรคภัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นจะทำให้สามารถดูแลตัวเองได้เหมาะสม ทั้งในด้านวิธีการปฏิบัติตัว การเลือกรับประทานยาหรืออาหารเสริม โภชนาการ รวมถึงการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคและลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ
การสูงวัยเป็นกระบวนการปกติของร่างกายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพระดับจุลกายวิภาคศาสตร์ จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับมหกายวิภาคศาสตร์ ส่งผลให้การทำงานของร่างกายมีการเสื่อมถอยลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น โดยระบบประสาทรับความรู้สึกเป็นอีกระบบหนึ่งที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ระบบประสาทรับความรู้สึกเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อร่างกาย ช่วยให้เรารับรู้ข้อมูลของสิ่งแวดล้อมรอบตัว เมื่อสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบจะส่งข้อมูลไปยังสมอง เพื่อที่จะให้สมองทำการประมวลผลและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทรับความรู้สึก เช่น อาการเวียนหัว บ้านหมุน สูญเสียการทรงตัว สามารถพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เป็นอาการที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากอาการดังกล่าวสามารถนำไปสู่การพลัดตกหกล้ม กระดูกหัก จนถึงการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้ต้องสูญเสียค่ารักษาพยาบาลอย่างมากมาย และผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดคือการสูญเสียชีวิตอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน โดยอาการอาการเวียนหัว บ้านหมุน และการสูญเสียการทรงตัว สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ได้เกิดจากภาวะน้ำในหูไม่เท่ากันอย่างที่เข้าใจกันเท่านั้น อาการดังกล่าวอาจเกิดจากการติดเชื้อในหูชั้นใน การอักเสบของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 8 การเคลื่อนตัวของหินปูนในหูชั้นใน ความผิดปกติของสมอง หรือแม้แต่ภาวะไมเกรนก็สามารถทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้ นอกจากนี้อาการเวียนหัวบ้านหมุนไม่ได้พบเฉพาะในผู้สูงอายุเท่านั้น ยังสามารถพบได้ในช่วงวัยอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการเข้าใจถึงพยาธิสรีรวิทยาของอาการเวียนหัว บ้านหมุน อย่างถ่องแท้จะทำให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจถึงสาเหตุ อาการ การรักษา และการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นสมควรเปิดการประชุมวิชาการในหัวข้อ “รู้ทัน เวียนหัว บ้านหมุน น้ำในหูไม่เท่ากัน” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอาการเวียนหัว บ้านหมุน การรักษา และการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี ทำให้สามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเองและคนใกล้ชิดได้


คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได้ดำเนินการส่ง Meeting Link ให้ทาง E-mail ที่ท่านลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ดังนั้นโปรดตรวจสอบ E-mail ของท่าน

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สนใจ จำนวน 150 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2644-8703 Email: narumon.sak@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 087-559-7393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 200.00 THB
ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 300.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โปรดกรอกใบสมัคร onlineทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22/3/2564 13:18น.
- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชา หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20/4/2564 13:55น.
- โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทัน เวียนหัว CPE 2.75 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20/5/2564 13:11น.
- วิธีการติดตั้ง+Cisco+Webex+Meeting+For+Windows หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21/6/2564 11:6น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+android หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21/6/2564 11:6น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+IOS หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21/6/2564 11:6น.
   


 

https://tinyurl.com/yzzuoreh ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C155-0002 ภญ. รัศรินทร์ สุวร******** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
2 C155-0004 นางสาว สุพัตรา หมั่****** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
3 C155-0005 ภญ. กุลธิดา จิตร**** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
4 C155-0006 ภญ. ธิดารัตน์ สีส่** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
5 C155-0007 ภก. ชิดตะวัน หิรั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
6 C155-0008 ภญ. วิสิฏฐ์ศรี เพิ่********* ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
7 C155-0009 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยส** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
8 C155-0010 ภญ. อรญา ภู่เ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
9 C155-0012 ภญ. สรวีย์ สุริ******** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
10 C155-0014 ภญ. บุษราภรณ์ งามอ********** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
11 C155-0015 ภญ. สมหญิง พุ่ม*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
12 C155-0017 รศ.ภญ. วิลาสินี ซาโต* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
13 C155-0018 ผศ.ภญ. ศวิตา จิวจ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
14 C155-0019 ภญ. ศุภมาศ วาณิ*********** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
15 C155-0020 ภญ. นันทนา นุชถ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
16 C155-0021 ภญ. พัชรี เจริ********** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
17 C155-0022 ภญ. ปรารถนา สุวร** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
18 C155-0024 ภญ. วิไลรัตน์ หวาน******** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
19 C155-0025 ภก. จิราวุฒิ จันท******** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
20 C155-0026 ภญ. นัชลิดา รัตน**** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
21 C155-0029 ภญ. อัมพา วุฒิ******* ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
22 C155-0030 ภญ. ปุณยนุช อังค****** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
23 C155-0031 นาง หยาดทิพย์ พิมพ**** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
24 C155-0032 ภญ. วีณา พร้อ********* ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
25 C155-0033 นางสาว ชุติมา ศิริ********** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
26 C155-0035 ภก. สุวรรณ ศรีส************ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
27 C155-0036 ผศ.ดร.ภญ. วรวรรณ กิจผ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
28 C155-0037 ภญ. ช่อผกา กรธน***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
29 C155-0038 ภญ. ดวงรัตน์ กล่อ******** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
30 C155-0039 นางสาว แคทรียา เมาะ***** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
31 C155-0040 นางสาว อัมรา พงษ์**** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
32 C155-0041 ภญ. ณัฐนิชา พินิ********** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
33 C155-0042 ภญ. จันทร์จิรา ทองไ***** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
34 C155-0043 ภญ. สุทธิตา จันท**** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
35 C155-0044 ภญ. กมลทิพย์ จุตา*** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
36 C155-0045 ภญ. อลิสา เกื้*********** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
37 C155-0046 ภญ. น้ำเพชร อัศว******** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
38 C155-0047 นางสาว พันพร ขยัน******* ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
39 C155-0048 ภญ. นงลักษณ์ บุญฤ**** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
40 C155-0049 นาง พนิดา แจ่ม** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
41 C155-0050 นางสาว ดวงกมล ขยัน*** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
42 C155-0051 ทพญ. ศิรดา กฤษด* ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
43 C155-0053 ผศ.ภญ. ปัทมพรรณ โลมะ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
44 C155-0054 อ.ภญ. มนทยา สุนั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
45 C155-0055 ภก. ณฤศักดิ์ ตรงจ********* ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
46 C155-0057 ภญ. รภธิดา พณสห***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
47 C155-0058 ภก. พงศกร จีนก*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
48 C155-0059 ภก. สมศักดิ์ วัจฉ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
49 C155-0062 ภญ. ฐิติพร วงศ์***** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
50 C155-0063 ภญ. สุภา เมธา****** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
51 C155-0064 ภญ. ซอฟียะห์ มะเซ** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
52 C155-0066 ภญ. พิมพ์ทอง ชนะช** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
53 C155-0067 ภญ. สุภาวดี อัศว********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
54 C155-0068 ภญ. ศรีสุณีย์ โชคช********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
55 C155-0069 ภญ. จิราภรณ์ พานิ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
56 C155-0070 ภก. อัจฉราภรณ์ มูลศ** ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
57 C155-0071 ภญ. ศริยา มุสิ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
58 C155-0072 ภญ. ธัญญรัตน์ พุทธ* ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
59 C155-0073 ภญ. สุรีรัตน์ ลำเล* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
60 C155-0074 ภก. ยศพัชร์ เขีย********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
61 C155-0075 ภญ. ศุภนิดา สิงห***** ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
62 C155-0076 ภญ. จารุมาศ โกยก** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
63 C155-0077 ภญ. ชลธิดา สิริ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
64 C155-0078 ภก. นนท์ปวิธ ไม้จ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
65 C155-0079 ภญ. ณัฐพร ไชยะ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
66 C155-0080 ภก. วัชระพงศ์ คงวั****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
67 C155-0081 ภญ. ณัชชา เพ็ง******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
68 C155-0082 ภญ. กันตินันท์ อินท**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
69 C155-0083 ภญ. กาญจนา ชิ้น************** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
70 C155-0084 ภก. มานะ ดวงป***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
71 C155-0085 ภญ. จิราพร วุฒิ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
72 C155-0086 ภญ. พิชาดา ทองส* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
73 C155-0087 ภก. วราพงษ์ เลิศ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
74 C155-0088 ภญ. วริทธนันท์ วรสุ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
75 C155-0089 ภก. ศุภรัสส์ จินด****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
76 C155-0090 ภญ. ธนเพ็ญ พัฒน********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
77 C155-0091 ภญ. ณัฎฐ์พัชร์ ประเ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
78 C155-0092 ภญ. นภิศ หาญพ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
79 C155-0093 ภญ. อุรัมภา ขัตต******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
80 C155-0094 ภญ. วัลภา เลาห********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
81 C155-0095 ภญ. ศิริวรรณ เทพโ*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
82 C155-0096 ภญ. วราวัลย์ จึงศ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
83 C155-0097 พญ. เพชรรัตน์ เอี่************* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
84 C155-0098 ภญ. สุภาพร หอมด* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
85 C155-0099 ภญ. พรรณงาม ประส********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
86 C155-0100 ภญ. วิชชุพร คุปต****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
87 C155-0101 ภญ. สิริมนต์ ทองพ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
88 C155-0102 ภญ. อัจฉรา แหลม*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
89 C155-0103 ภญ. มัณฑนา สมศั**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
90 C155-0104 ภญ. สรัญญา ชินา*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
91 C155-0105 ภญ. พัตรสุนันท์ ชวิศ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
92 C155-0106 ภญ. เสาวลักษณ์ เก้า****** ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
93 C155-0107 ภญ. อุไรวรรณ ศิลป********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
94 C155-0108 ภญ. ศรีสุดา นภาพ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite -
95 C155-0109 ภญ. อภิญญา วงษ์** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
96 C155-0110 ภญ. ปริชญา วงษ์** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
97 C155-0111 ภญ. เพียงนภา เพีย****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
98 C155-0112 ภญ. พรรณรัตน์ พูลพ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
99 C155-0113 ภญ. วิภาพร ตั้ง********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
100 C155-0114 ภญ. วรัญญา กุลจ*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
101 C155-0115 ภญ. นงนุช แต้พ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
102 C155-0116 ภก. ณัฐดนัย สุวั**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
103 C155-0117 ภก. บัญชา เจนร******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
104 C155-0118 ภญ. กันตา ปิยะ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
105 C155-0119 ภก. เอมปราง จงดี**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
106 C155-0120 ภก. สุชาย สุคั********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
107 C155-0121 ภก. ไพบูลย์ นวกิ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
108 C155-0122 ภญ. อัญชลี ชัยช****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
109 C155-0123 ภญ. กาญจนา ว*********************** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
110 C155-0124 ภญ. กัลยาณี โตนุ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
111 C155-0125 ภญ. วัชรี โภคิ* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
112 C155-0126 ภญ. นภาพร เสถี********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
113 C155-0127 ภก. วิษณุ ทรัพ************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
114 C155-0128 ภญ. เบญจวรรณ ทรัพ************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite -
115 C155-0129 ภญ. ศิริวดี หอมส***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
116 C155-0130 ภญ. กาญกฤตานน เกตุ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
117 C155-0131 ภญ. ชญาภา กาญจ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
118 C155-0132 ภญ. ศศิวิมล คิดด* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
119 C155-0133 ภญ. กมลลักษณ์ อ่วม** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
120 C155-0134 ภญ. ศริญญา ประภ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
121 C155-0135 ภญ. ณัฐพัชร์ กันเ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
122 C155-0136 ภก. อนุกูล ชื่น****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
123 C155-0137 ภญ. ทิพย์นารี จิวต***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
124 C155-0138 ภก. ธนพล เตรย***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
125 C155-0139 ภญ. กุลวดี คุณา********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
126 C155-0140 ภญ. ศิณิชา ลิ้ม************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
127 C155-0141 ภก. บวร อังศ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
128 C155-0142 ภญ. อังคณาภรณ์ ชุติ*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
129 C155-0143 ภญ. สุภาพร วิจิ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
130 C155-0144 ภญ. พรรณทิพา ปุรณ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
131 C155-0145 ภก. วิรัตน์ ปุรณ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
132 C155-0146 ภญ. จุฑาทิพย์ ทิพส******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
133 C155-0147 ภญ. พภัสสรณ์ แสงก** ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
134 C155-0148 ภก. คชาทอง นพคุ******* ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
135 C155-0149 ภญ. นัฐพร แก้ว*** ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
136 C155-0150 ภก. ไชยเสน พิศา******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
137 C155-0151 ภญ. อรพินท์ พิศา******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
138 C155-0152 ภก. สุชิน ชาวน* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
139 C155-0153 ภญ. กนกพร ผมงา* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
140 C155-0154 ภญ. สุกัญญา โชว์******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
141 C155-0155 ภญ. วรผานิตย์ กำเน*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
142 C155-0156 ภญ. ธนันนภัทร์ พงศ์******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
143 C155-0157 ภญ. รุจิราพร ชมภู ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
144 C155-0158 นางสาว ทัศนีย์ หาศิ** ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
145 C155-0159 ภก. กิตติพล วงศ์**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
146 C155-0160 ภญ. ศกุนตลา แก้ว****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
147 C155-0161 ภญ. นวมินทร์ อู่อ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
148 C155-0162 ภญ. กชพร กาญจ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
149 C155-0163 ภญ. ภัคนุช ฟุ่ม****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
150 C155-0164 ภญ. ธัญภา กิตต****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
151 C155-0165 ภญ. ภานิชา กิตต****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
152 C155-0166 ภก. ปกรชัย ดีเป****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
153 C155-0167 ภญ. ปิ่นมณี วงศร* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
154 C155-0168 ภญ. พรประภา ซื่อ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
155 C155-0169 ภญ. เพชรรินทร์ ศาลิ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
156 C155-0170 ภญ. วลัยทิพย์ ปิติ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
157 C155-0171 ภญ. จุฬาลักษณ์ สว่า* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
158 C155-0172 ภญ. วิมลวรรณ วุฒิ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
159 C155-0173 ภญ. กิตติยา เกีย********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
160 C155-0174 ภก. สงกรานต์ คงคา******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
161 C155-0175 ภก. อนุเทพ ขวัญ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
162 C155-0176 ภก. ทวีศักดิ์ เหมะ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
163 C155-0177 ภญ. พูลศิริ ฤทัย***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
164 C155-0178 ภก. สุภเวช รัตน************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
165 C155-0179 ภก. ฉัตรชัย มัลล***************** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
166 C155-0180 ภญ. วรัญญู อิทธ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
167 C155-0181 ภญ. ศิริพร เจริ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
168 C155-0182 ภก. ธนากร อังก********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
169 C155-0183 ภก. วุฒินันท์ ส่อง**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
170 C155-0184 ภญ. กัญจฌ์สุรีย์ สรรพ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
171 C155-0185 ภญ. ศรีวรรณา นุชส* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
172 C155-0186 ภญ. พนิตพร ตระก******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
173 C155-0187 ภญ. ธัชรินทร์ หอมส***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
174 C155-0188 ภญ. อรวรรณ อมรท**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
175 C155-0189 นางสาว สิราวรรณ สิทธ**** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
176 C155-0190 ภก. อัครวัฒน์ สินว******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
177 C155-0191 ศ.ดร.ภญ. จงจิตร อังค******* ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
178 C155-0192 ภก. ชนันท์ กิจท** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
179 C155-0193 ภญ. ธัญภรณ์ กิจท** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
180 C155-0194 ภญ. ภัทรวดี บุญม* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
181 C155-0195 ภญ. นันทน์ภาริณี งามไ************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
182 C155-0196 ภญ. สุรีรัตน์ ปิยะ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
183 C155-0197 ภก. ไพฑูรย์ พิบู********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
184 C155-0198 ภก. ณพล เตมี****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
185 C155-0199 ภก. ศุภมาศ เปรม********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
186 C155-0200 ภญ. นพวรรณ ศุภฉ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
187 C155-0201 ภญ. อุษณีย์ พรล้**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite -
188 C155-0202 ภญ. จารุวรรณ สวัส******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน onsite -
189 C155-0203 ภญ. สุชาทิพย์ ศรีพ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
190 C155-0204 ภญ. รัตนาภรณ์ บัดต*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
191 C155-0205 ภก. บุญชาย กิตต********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
192 C155-0206 ภญ. จิราภรณ์ วิทร**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
193 C155-0207 ภญ. ไพลิน กิติ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
194 C155-0208 ภก. ดุลยเด็จ ศิริ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
195 C155-0209 ภก. ธีรพงศ์ คำมู* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
196 C155-0210 ภญ. ทัศนพร รัตน****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
197 C155-0211 ภญ. ลลิตา พรหม********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
198 C155-0212 ภก. พูลศักดิ์ พรหม********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
199 C155-0213 ภญ. พิมพาภรณ์ หอพิ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
200 C155-0214 ภญ. ชุตินภา วัฒน**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
201 C155-0215 ภญ. ชนากิตต์ อิ่ม***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
202 C155-0216 ภก. ธีรภัทร์ กิจเ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
203 C155-0217 ภญ. อัชฌา บุณย******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
204 C155-0218 ภญ. สุวิมล รังส***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
205 C155-0219 ภญ. มัลลิกา อภิร*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
206 C155-0220 ภก. ภรณี ไชยอ************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
207 C155-0221 ภญ. ณัทภร ภัทร******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
208 C155-0222 ภญ. พฤษธิชา ว่อง******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
209 C155-0223 ภก. จิตเกษม วัฒน******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
210 C155-0224 ภญ. อารีรัตน์ ศิรจ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
211 C155-0225 ภก. อุทัย สุขว********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
212 C155-0226 ภญ. นภวรรณ ชวดบ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
213 C155-0227 ภญ. จิตรลดา ทรงเ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
214 C155-0228 ภญ. กุณนฑี เบญจ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
215 C155-0229 ภก. พสธร วนิช********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
216 C155-0230 ภก. เพิ่มพูน ทรัพ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
217 C155-0231 ภญ. ภาชินี เสาร***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
218 C155-0232 ภญ. เสาวลี จันท*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
219 C155-0233 ภญ. พงศ์รัตนา ลีละ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
220 C155-0234 ภก. นิธิพงศ์ จารุ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
221 C155-0235 ภก. กลวิชญ์ ลิขิ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
222 C155-0236 ภญ. มนัสวี รัตน******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
223 C155-0237 ภญ. ธัญจิรา ป้อม******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
224 C155-0238 ภญ. ชนัดดา ภัทร*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
225 C155-0239 ภญ. สุพรรณา เศวต********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
226 C155-0240 ภญ. วัลลภา จันท***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
227 C155-0241 ภก. ชยกร บุญส** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
228 C155-0242 ภญ. จรรฐิมา มีรา*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
229 C155-0243 ภก. สิรเศรษฐ์ เตชะ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
230 C155-0244 ภก. พรหมลิขิต โคนช****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
231 C155-0245 ภญ. ณัฐวดี บุรั*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
232 C155-0246 ภญ. ชวอร ศรีด* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
233 C155-0247 ภญ. วนัทปรียา สุทธ* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
234 C155-0248 ภญ. สิริมาส ปานแ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
235 C155-0249 ภญ. ณิชนันทน์ ฦาชา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
236 C155-0250 ภญ. วรญา ไตรร**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
237 C155-0251 ภก. สมชาติ ตรีท********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
238 C155-0252 ภญ. อัญชลี อัคร***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
239 C155-0253 ภญ. บุษยมาส สาพิ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
240 C155-0254 ภญ. นวลศรี แสงว*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
241 C155-0255 ภญ. อนุรักษ์ ภาคภ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
242 C155-0256 ภญ. นิรมล สุขเ************* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
243 C155-0257 ภญ. ณัฐพร บรรจ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
244 C155-0258 ภก. ประสิทธิ์ เลาห******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
245 C155-0259 ภก. สุเทพ มิตร******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
246 C155-0260 ภญ. ณัฐกานต์ ซอปร******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
247 C155-0261 ภญ. นันท์นภัส แจ้ง***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
248 C155-0262 รศ.ภญ. วิสุดา สุวิ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
249 C155-0263 รศ.ดร. เพ็ญโฉม พึ่ง**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
250 C155-0264 อ.ดร. ยิ่งรัก บุญด* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
251 C155-0265 อ.ภก. วสุ ศุภร******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
252 C155-0266 ผศ.สพญ. นรรฆวี แสงก*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
253 C155-0267 อ.ภญ. ชญานิน กีรต******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
254 C155-0268 รศ. บุญเทียม คงศั********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
255 C155-0269 นางสาว นฤมล ศักด************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
256 C155-0270 พญ. รัชวดี รัฐฤ******** ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
257 C155-0271 ภญ. บุญมา ปุญญ******** ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online -
258 C155-0272 ภญ. พัชรี วรสุ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
259 C155-0273 ภก. สักก์พงษ์ วรสุ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
260 C155-0274 ภญ. ทิพย์สุดา ทิพย***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
261 C155-0275 ศ.ดร.ภญ. ณัฐนันท์ สินช******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
262 C155-0276 ภก. สมพร จันท*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C155-0001 น.ท.พญ. อรวรรณ กิจเ****** (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
2 C155-0003 ภญ. ชญานันท์ เอี่********* (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
3 C155-0011 ภญ. บุษราภรณ์ งามอ********** (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
4 C155-0013 ภญ. จันทิมา เมทน*** (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
5 C155-0016 ภญ. จุฑาภรณ์ กัญญ*** (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
6 C155-0023 ภญ. กัญจน์ฉัตร ฉมาด* (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
7 C155-0034 ภญ. กนกพร มีลา* (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
8 C155-0042 ภญ. จันทร์จิรา ทองไ***** (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
9 C155-0046 ภก. มณฑล วิบู********** (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
10 C155-0052 นาย อลงกรณ์ ตันเ******* (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
11 C155-0056 ภญ. ณบดี เชาว*********** (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
12 C155-0060 ภก. ชวาลย์วัต รัตน****** (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
13 C155-0061 นาง chantakan keer****** (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THB
14 C155-0065 ภญ. ปริญญา โสตถ********* (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โปรดกรอกใบสมัคร onlineทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0
ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ต้อกระจก
อาจารย์ ดร.ภก.วสุ ศุภรัตนสิทธิ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาว...
ต้อลม-ต้อเนื้อ
อาจารย์ ดร.ภก.วสุ ศุภรัตนสิทธิ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาว...
ภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา (เบาหวานขึ้นตา)
อาจารย์ ดร.ภก.วสุ ศุภรัตนสิทธิ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาว...
การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก (ตอนที่ 1)
รศ.ดร.อ้อมบุญ วัลลิสุต ภาควิชาเภสัชวินิฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาล...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554