การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 5 เรื่อง Updates on Vaccines 2019: What You Need To Know
วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-014-05-2562 จำนวน 9.5 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
ปัจจุบันองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและวิจัยวัคซีนชนิดใหม่ การปรับปรุงการใช้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคในประเทศโดยการพิจารณานำวัคซีนใหม่เข้าสู่แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรครวมถึงการพัฒนาแนวทางการใช้วัคซีนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วัคซีนเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ ที่เป็นปัญหาของประเทศไทยและของโลกโดยการดำเนินโครงการตามนโยบายเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับประชาชนในชุมชนกลุ่มต่างๆ ได้แก่เด็กเล็ก เด็กโต วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุรวมถึงการนำมาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มบุคคลเฉพาะเช่น หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น
หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี (2559 - 2579) ของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลคือการวางเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขและระบบสุขภาพยั่งยืน โดยมาตราการหนึ่งที่สอดรับกับนโยบายและแผนงานดังกล่าวคือการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพและการเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคด้วยวัคซีน เพื่อลดปัญหาของการระบาดของโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้โดยวัคซีน อันเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นและเสริมสร้างความยั่งยืนของระบบสุขภาพได้
สืบเนื่องจากทางภาควิชาจุลชีววิทยาได้จัดประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยาครั้งที่ 3 เรื่อง วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (Vaccines for emerging and re-emerging diseases) ในปี 2560 ที่ผ่านมา และเนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์ความรู้ งานวิจัยรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน ดังนั้น เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสหวิชาชีพสาขาต่างๆ จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ร่วมกันในการวางนโยบาย แผนงานและสร้างกลไกในการป้องกันการระบาดของโรค ส่งเสริมให้การใช้วัคซีนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค รวมทั้งการให้ความรู้ในการป้องกันและการสร้างสื่อเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพและสาธารณสุขแบบยั่งยืน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น จึงจัดประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 5 เรื่อง Updates on Vaccines 2019: What You Need To Know ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการที่ทันสมัยให้แก่เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงผู้ที่มีความสนใจเรื่องวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยในเรื่องของวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยฉบับใหม่ ความก้าวหน้าของวัคซีนใหม่ในปี 2562 วัคซีนที่ใช้ในประชากรเฉพาะกลุ่ม รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการวิจัยและพัฒนาวัคซีน โดยเป็นเนื้อหาการบรรยายที่ต่อยอดและเพิ่มเติมจากการจัดประชุมวัคซีนในครั้งก่อนหน้า ซึ่งเป็นการอันจะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันในลักษณะของสหวิชาชีพในการให้ความรู้รวมถึงการใช้วัคซีนในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจในบทบาทของชุมชนในการช่วยป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้โดยวัคซีนต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกรและบุคลากรสายสุขภาพ มีความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในการป้องกันโรคที่สำคัญ สามารถให้ข้อมูลในการบริหารวัคซีน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาจุลชีววิทยา คุณอรพรรณ์ โขมะสรานนท์ เลขานุการ ; orapan.kom@mahidol.ac.th,ผศ.ดร.ภก.จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล หัวหน้าภาค ;jaturong.pra@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :ภาควิชาจุลชีววิทยา โทรศัพท์/โทรสาร: 02-644-8692 หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ : 02-644-4536

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครผ่านเว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสาร หมายเลข 02-644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- หนังสือประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Updates on Vaccines 2019 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- โครงการ เรื่อง Updates on Vaccines 2019 ล่าสุด หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6/3/2562 10:36น.
- ใบจองห้องพัก Updates on Vaccines 30-31 พค. 62 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1/4/2562 14:7น.
- กำหนดการ เรื่อง Updates on Vaccines 2019 ล่าสุด หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2/4/2562 16:8น.
- ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการเภสัชจุลขีววิทยา ครั้งที่ 5 (ประชาสัมพันธ์) new หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5/4/2562 15:21น.
- แจ้งหน่วยกิต CME หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15/5/2562 9:21น.
   


 

https://tinyurl.com/yboq5pbq

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C138-0001 ภญ. ธนกร ศิริสมุทร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
2 C138-0002 ภญ. น้ำพลอย ร่มแก้ว ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
3 C138-0003 ภญ. ปิยะนาถ แสงมณี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
4 C138-0004 ภญ. สุดสิริ ชาญณรงค์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
5 C138-0005 ภญ. มณฑิตา ปรกติ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
6 C138-0006 ภญ. ธนพร รัตนศิรินทรวุธ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
7 C138-0007 ภก. วงศธร กิติรัตน์ตระการ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
8 C138-0008 ภญ. ภูริชญา อาจจำนงค์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
9 C138-0009 ภญ. อติยา ทรัพย์สังข์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
10 C138-0010 ภญ. ดวงรัตน์ นิยมไทย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
11 C138-0011 ภญ. วิลาสินี ยุวรี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
12 C138-0012 ภก. มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
13 C138-0013 ภญ. วริสรา ปาริชาติกานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
14 C138-0014 ภญ. รวงรัตน์ วิรยศิริ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
15 C138-0015 ภญ. วรวรรณ กิจผาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
16 C138-0016 ภก. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
17 C138-0017 ภก. จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
18 C138-0018 ภญ. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
19 C138-0019 ดร. ผกากรอง วนไพศาล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
20 C138-0020 ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
21 C138-0021 ภญ. เบญจวรรณ แจ่มใส ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
22 C138-0022 ภญ. วิภาดา สัมประสิทธิ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
23 C138-0023 ดร. เมธี ศรีประพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
24 C138-0024 ภก. สุเมธ จงรุจิโรจน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
25 C138-0027 ภญ. เหมือนฝัน แผนวิริยะกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
26 C138-0028 ภก. จิรศักดิ์ กุศลวิริยะวงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
27 C138-0029 ภญ. กันทิมา สงวนโภคัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
28 C138-0030 ภก. อัศวิน อิศโรจน์กุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
29 C138-0031 ภญ. ธนิดา สุวรรณวิจิตร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
30 C138-0032 ภญ. กนกกาญจน์ ทองนิตย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
31 C138-0033 ภก. ยุทธพงศ์ น่วมทอง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
32 C138-0035 นางสาว ปองขวัญ วิศาลเศรษฐพันธ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
33 C138-0036 นาย ธนิตพงศ์ สิริวลีวิชญ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
34 C138-0037 ภญ. อัญพัชญ์ พูลโพธิ์ทอง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
35 C138-0039 ภญ. นรมน จีนจรรยา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
36 C138-0040 ภญ. สุภัทร์ชา ถาวรชีพ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
37 C138-0042 ภญ. สุมณี เลิศกนกกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
38 C138-0043 ภญ. สุรัชวดี อมรเดชาวัฒน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
39 C138-0044 ภก. ศราวุฒิ ตันติชัยวนิช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
40 C138-0045 ดร. วันวิสาข์ ทองคำวิทูรย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
41 C138-0046 ภญ. บุณยนุช โกสุมวิสัยสกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
42 C138-0047 ภก. บุญชัย พรประสิทธิ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
43 C138-0048 ภญ. ฉัตรยุพา ธวัชสถิตย์วานิช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
44 C138-0049 ภญ. จิระดา เจริญมานพ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
45 C138-0050 ภญ. จิรดา ประเสริฐทรัพย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
46 C138-0051 ภญ. วารี ลิมป์วิกรานต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
47 C138-0053 ภญ. ขวัญใจ สาโรจน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
48 C138-0054 ภก. บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
49 C138-0055 ภญ. อรวรรณ บุญสิทธิ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
50 C138-0056 ภญ. วิรชา ศิริสกุลพร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
51 C138-0059 ภก. วัชรากร รัตนมังคลานนท์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
52 C138-0060 ภก. วรรณี ผาณิตพงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
53 C138-0062 ภญ. พัชรินทร์ วิจิตรเวียงรัตน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
54 C138-0063 ภญ. พัชรียา จั่นนาค ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
55 C138-0064 ภญ. เสาวณีย์ ลีลาคุณากร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
56 C138-0066 ดร. จำปี เกรนเจอร์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
57 C138-0067 นางสาว มนฤดี โชคประจักษ์ชัด ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
58 C138-0068 ภญ. ชนาธิป อินทรกำแหง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
59 C138-0069 ภญ. ศศิวรรณ ลิ้มฉุ้น ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
60 C138-0070 ภญ. ชนกพร จุติอมรเลิศ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
61 C138-0071 ภญ. ณัฏฐพร คำยิ่ง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
62 C138-0072 ภก. อัษฎายุทธ โคตรวงษ์จันทร์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
63 C138-0073 ภก. นฤชา ตันติยาทร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
64 C138-0074 ภก. มณฑล วิบูลย์ศิริกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
65 C138-0075 คุณ กฤติยาภรณ์ พัดพรม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
66 C138-0076 ภก. ภัทราพร อัศววงศ์พรหม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
67 C138-0077 ภก. อนุศรา พิพัฒน์พิทยาสกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
68 C138-0078 ภญ. ปัญจวรรณ อำไพสุวรรณ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
69 C138-0079 ภก. พิสิษฐ์ สุวรรณนิกรกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
70 C138-0080 ภก. กิตติศักดิ์ ศรีภา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
71 C138-0081 ภญ. ศุทธินี ทรัพย์โชคอนันต์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
72 C138-0082 ภญ. อัญชิสา อภิกุลวณิช ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
73 C138-0083 ภก. ขัตติยะ อุตม์อ่าง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
74 C138-0084 นาย เผด็จศักดิ์ ชอบธรรม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
75 C138-0085 ภญ. วัชรากร บุญทวีสกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
76 C138-0086 ภญ. ธนิกานต์ เทพนาม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
77 C138-0087 ภญ. วิจิตรา ทองสว่าง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
78 C138-0088 ภญ. พรศรี อิงเจริญสุนทร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
79 C138-0089 ภญ. บุษราภรณ์ งามอุดมเกียรติ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
80 C138-0091 ภญ. ธีรารัตน์ แย้มโรจน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
81 C138-0092 ภญ. พิชชากร ชูประเสริฐ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
82 C138-0093 ภญ. ปิยวรรณ รติวิทยกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
83 C138-0094 ภญ. นารีรัตน์ เนียมสุวรรณ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
84 C138-0095 ภญ. รุ้งลาวัลย์ ตันติวัฒนกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
85 C138-0096 ภญ. สุขสันต์รัตน์ จาวลา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
86 C138-0097 ภก. วสัณฑ์ วันกลิ้ง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
87 C138-0098 ภก. ธนวัฒน์ หนูนารถ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
88 C138-0099 ภก. จุฑามาศ มุทธากาญจน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
89 C138-0100 ภก. พนิดา นามวงษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
90 C138-0101 ภญ. น้ำฝน สุขอ่อน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
91 C138-0102 ภก. วุฒิพงศ์ เทพเพชรรัตน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
92 C138-0103 ภญ. รินรดา อนรรฆวี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
93 C138-0105 ภก. ไธพัตย์ รัตนอมรเลิศ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
94 C138-0106 ภญ. ปิยตา อึ๋งสกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
95 C138-0107 พ.ต.หญิง ชุลีพร ชอบสุข ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
96 C138-0108 ภญ. ธนัชพร ชูโชติ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
97 C138-0109 ภญ. ปิยะนาถ เชื้อนาค ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
98 C138-0110 ภญ. กนกพร รัตนสุวรรณชัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
99 C138-0112 ภก. บวร สิทธิศรัณย์กุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
100 C138-0113 ภญ. จริยา ใจใหญ่ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
101 C138-0114 ภก. ทักษิณ จันทร์สิงห์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
102 C138-0115 ภญ. อุบลรัตน์ สินรักษา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
103 C138-0116 ภก. นรภัทร ปีสิริกานต์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
104 C138-0117 ภญ. ชมพูนุท กอไพศาล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
105 C138-0118 ภญ. ศิรินทิพย์ ม่วงประเสริฐ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
106 C138-0119 ภญ. เพชรรัตน์ ทองดูศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
107 C138-0120 ภญ. ธรรญกัลยา โฆษิตฤทธิเดช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
108 C138-0121 ภญ. นิภา แก้วโกมล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
109 C138-0122 ภญ. นราวดี กาญจนินทุ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
110 C138-0123 นาง ชนิดา พิทยครรชิต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
111 C138-0124 ดร. ขุมชล ไชยโย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
112 C138-0125 ภญ. จงกลนี ดำรงรัตน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
113 C138-0126 ภก. อภิชัย พจน์เลิศอรุณ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
114 C138-0127 ภก. สุธาทิพย์ สุทธิเมธากร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
115 C138-0128 ภญ. ปนัสยา ศรชัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
116 C138-0129 ภญ. พัชรินทร์ ช่วยระวะ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
117 C138-0130 ภญ. ชฎาพร บูชากุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
118 C138-0131 ภญ. อรไพลิน เผื่อนพินิจ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
119 C138-0132 ภญ. กุลชญา คูอาริยะกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
120 C138-0133 ภญ. มณีรัตน์ วิภาณุรัตน์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
121 C138-0134 ภก. ประสาน มาสูงเนิน ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
122 C138-0135 ภญ. พิมพ์ทิพย์ พสุธา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
123 C138-0136 ภญ. อาภาสินี สานุพันธ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
124 C138-0137 ภก. ณพดนัย จักรภีร์ศิริสุข ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
125 C138-0138 ภญ. จุฑามาศ พิสปิงคำ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
126 C138-0139 ภญ. ธนิยา เชี่ยวชาญ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
127 C138-0140 ภญ. ณัฐนันท์ สินเจริญมณี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
128 C138-0141 ภญ. ชยาพัชร ทาทิตย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
129 C138-0143 ภญ. ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
130 C138-0144 ภญ. ณัฏฐ์ชัญญา โอภาสวิมุตติ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
131 C138-0145 ภญ. จิรัชญา บันลือพงศ์เจริญ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
132 C138-0146 ภก. กิตตินันท์ สำราญปภัสสร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
133 C138-0147 ภญ. อรนันท์ เกิดพินธ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
134 C138-0148 ภญ. ธนาภรณ์ พัฒนไทย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
135 C138-0149 ภญ. ทัศนีย์ เริ่มพัฒนะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
136 C138-0150 ภก. นวากาญจน์ นวานุช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
137 C138-0151 ภญ. ณิชารีย์ ถมยา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
138 C138-0152 ภญ. เกล็ดดาว ธิมา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
139 C138-0153 ภญ. อภิรติ หย่างไพบูลย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
140 C138-0154 ภญ. โชติมา สันแสงดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
141 C138-0155 ภญ. ก้อนแก้ว ชัยะโสตถิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
142 C138-0156 ภญ. กัญชลา วิชัยชนะกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
143 C138-0157 ภญ. กมลรัตน์ เฟื่องฟู ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน corp-online -
144 C138-0158 ภก. ไพฑูรย์ เผ่าทิตธรรม ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
145 C138-0159 ภญ. ตรีรัตน์ วรเลิศฤทธิชัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
146 C138-0160 ภญ. สุภาพร ทับมณี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
147 C138-0161 ภญ. ชนุตภรณ์ พิลาวรรณ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
148 C138-0162 ภญ. อัญชลา แสงธีระพานิชย์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
149 C138-0163 ภญ. รวิวรรณ เพียรวิทยาพันธุ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
150 C138-0164 ภก. พัสตราภรณ์ จิราภรณ์สิริกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
151 C138-0165 ภญ. สุภาพร วรินทรนุวัตร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
152 C138-0166 ภญ. บุษกร สันติจิตรุ่งเรือง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
153 C138-0167 ภญ. ธิดารัตน์ จันทภา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
154 C138-0168 ภญ. ปิยาภรณ์ นามไพร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
155 C138-0169 ภญ. ชลิดา เจตนเมษฐ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
156 C138-0170 ภญ. มุกดา เงินสุทธิชัยพร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
157 C138-0171 ภญ. วชิราภรณ์ อ่อนชัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
158 C138-0172 ภญ. ณฐมน ใจจันทร์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
159 C138-0173 ภญ. กิตติมา จังตระกูล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
160 C138-0174 ภญ. กติยากร กุสุมวิจิตร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
161 C138-0175 ภญ. ณัฐกร จริยภมรกุร ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
162 C138-0176 ภญ. พรพรรณ ทวิชชาติวิทยา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
163 C138-0177 ภญ. จีราพร เดชกัลยา ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
164 C138-0178 ภญ. สุลาวัลย์ สุขะเกตุ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
165 C138-0179 ภญ. ธนาภา สัจจาพิทักษ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
166 C138-0180 ภญ. ธนพร จิตตะวิกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
167 C138-0181 ภญ. ขจรพร สุริไพศาลสกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
168 C138-0182 ภญ. อุมากร โฮ่สกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
169 C138-0183 ภญ. สุมนา รตะเสรี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
170 C138-0184 ภญ. รัตนาภรณ์ ขันติอัครพงศ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
171 C138-0185 ภญ. กรนิสา ชมภูศรี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
172 C138-0186 พญ. ดนุนาถ อรรณพพรชัย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
173 C138-0187 ภญ. เบญจวรรณ กันณะ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
174 C138-0188 ภญ. วรรณรดา โนนเพีย ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
175 C138-0189 ภก. ยศพัชร์ เขียนสันเทียะ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
176 C138-0190 ภญ. สาวิตรี โชคสวัสดิ์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
177 C138-0191 ภก. ปณวัตร กระจ่างโอภาส ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
178 C138-0192 ภญ. ดลิน รังษีสว่าง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
179 C138-0193 ภญ. สถิตมาส จันทร์ปลั่ง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
180 C138-0194 ภก. สมศักดิ์ พึ่งเศรษฐ์ดี ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
181 C138-0195 ภก. กฤชชัย พัฒนจันทร์ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
182 C138-0196 ภญ. สุภานัน อินแผลง ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) corp-online -
183 C138-0197 คุณ สุจิตรา ผลทิพย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
184 C138-0198 คุณ เบญจกาญจน์ คล้ายกัน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
185 C138-0199 คุณ ปิยวรรณ์ โศจิรัตน์ดิษกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
186 C138-0200 ภญ. ธนวดี รัตนงามกุล ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) online -
187 C138-0201 นพ. ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
188 C138-0202 นพ. รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
189 C138-0203 ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
190 C138-0204 นางสาว ณพิชญา พชรปิยังกูร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
191 C138-0205 พญ. สุดา พันธุ์รินทร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
192 C138-0206 นพ. ยง ภู่วรวรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
193 C138-0207 ภญ. จันทนา ห่วงสายทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
194 C138-0208 นพ. ชิษณุ พันธุ์เจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
195 C138-0209 นพ. สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
196 C138-0210 ภญ. ศิริรัตน์ เตชะธวัช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
197 C138-0211 ผศ.นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
198 C138-0212 ภก. ณฐกร ฉวีวรรณมาศ ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) mail -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C138-0025 ภญ. บุษกร สันติจิตรุ่งเรือง (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
2 C138-0026 ภก. ธีระพรรณ เหลืองรุ่งทรัพย์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
3 C138-0034 ภญ. เพลินเนตร โลหะการ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
4 C138-0038 ภญ. จงกลนี ดำรงรัตน์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
5 C138-0041 ภญ. พัชรี เจริญศิริ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
6 C138-0052 ภญ. วรุณรัตน์ แก้วกาญจนารัตน์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
7 C138-0057 ภญ. พรปวีณ์ ตรีวรปรัชญ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
8 C138-0058 ภญ. เกล็ดดาว ธิมา (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
9 C138-0061 ภญ. อรอนงค์ เหล่าตระกูล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
10 C138-0065 ภญ. วณิชยา แซ่ลิ้ม (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
11 C138-0090 ภญ. บุษราภรณ์ งามอุดมเกียรติ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
12 C138-0104 ภญ. ชณันภัสร์ เจตสันต์สกุล (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
13 C138-0111 พญ. ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
14 C138-0142 ภญ. ธิดารัตน์ ทรัพย์วิทยาภัณฑ์ (online) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THB
15 C138-0213 ภญ. พัทธนันท์ วงศ์กิจกรชัย (mail) ค่าลงทะเบียน (ภายใน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562)
3000 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference
พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-443603-5
ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสาร หมายเลข 02-644-4536
(ในวันประชุมโปรดนำใบฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**สารบำรุงตาจากพืชมีสี
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อ้อมบุญ วัลลิสุต ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://global.rakuten.com/en/store/korepiyo/item/ke10000-1/ ### &n...
Read this article
วัณโรคระยะแฝง
ผศ.ดร.ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.whohowwhen.com/wp-content/uploads/2018/03/Tuberculosis.jpg #...
Read this article
ปอบิด พิชิตสรรพโรคได้จริงหรือ?
รองศาสตราจารย์ รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### ถ้ามีใครเดินไปตามร้านขายผัก หร...
Read this article
ไข้ซิกา …ภัยใหม่จากยุงลายตัวเก่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง ภาควิขาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : https://getpoz.files.wordpress.com/2013/04/mosquito.jpg ###  ...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554