ติดต่อเรา
 Clinical Pharmacy Conference: Spotlight on Special Populations (SSP)
6-8 มีนาคม พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุม 207 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-001-03-2567 จำนวน 17.75 หน่วยกิต
 
 
   
งานบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) เป็นความรับผิดชอบของเภสัชกรโดยตรง ในยาที่ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับ เพื่อมุ่งหวังให้ได้ผลการรักษาตามเป้าหมาย ลดอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย แต่ในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ (special populations) หรือแตกต่างจากประชากรทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นหญิงตั้งครรภ์, เด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยในหอวิกฤต หรือกลุ่มประชากรที่มีน้ำหนักตัวผิดปกติ มักมีเภสัชจลนศาสตร์ที่แตกต่างไปจากประชากรทั่วไป ดังนั้นการปรับการรักษาและการใช้ยาให้เหมาะสมและปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ การประชุมวิชาการ Clinical Pharmacy Conference: Spotlight on Special Populations (SSP) จึงจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับ ความรู้เภสัชจลนศาสตร์พื้นฐานในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ในการประกอบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล แนวทางในการค้นหาข้อมูลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ ยาที่ใช้บ่อยในผู้ป่วยที่มีภาวะมีบุตรยาก (Infertility) ภาวะผิดปกติที่พบบ่อยระหว่างการตั้งครรภ์ โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ยาหรือวิตามินที่ใช้ระหว่างตั้งครรภ์ ยาหรือสมุนไพรกระตุ้นการหลั่งน้ำนม การคาดคะเนการผ่านของยาไปสู่น้ำนมแม่ ความผิดพลาดทางยาที่พบบ่อยในผู้ป่วยทารกแรกเกิด การใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เหมาะสมสำหรับการรักษาโรคติดต่อทางเดินหายใจส่วนบนในผู้ป่วยเด็ก การเลือกใช้นมผงอย่างเหมาะสมสำหรับเด็ก การคัดกรองและการรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะน้ำหนักตัวผิดปกติ การประเมินแพ้ยาในผู้ป่วยเด็กและบทบาทความรู้ด้านเภสัชพันธุศาสตร์ วัคซีนสำหรับผู้ป่วยเด็กที่นอกจากวัคซีนพื้นฐาน ข้อควรระวังในการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวผิดปกติ และในผู้สูงอายุ ทั้งนี้ความรู้ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับจะช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัยอย่างสูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สนใจ จำนวน 300 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: mupyclin.conference@gmail.com  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์ 087-5597393 E-mail : supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

บุคคลทั่วไป 3,500.00 THB
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan และแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชา หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20/10/2566 14:30น.
- ขออนุมัติการประชุมวิชาการ_SSP 2024 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2/11/2566 13:17น.
- Updated โครงการ SSP 29.2.67 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29/2/2567 16:6น.
   


 
https://tinyurl.com/ynzy8yw8 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C189-0001 ภญ. อรพรรณ อัฑฒ*** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online
2 C189-0002 ภก. วิวัฒน์ ถาวร******** บุคคลทั่วไป online
3 C189-0004 ภญ. ศศิประภา อัศว******** บุคคลทั่วไป online
4 C189-0005 ภญ. ชญารัศม์ จินด********* บุคคลทั่วไป online
5 C189-0006 ภญ. รัตยา ลือช******* บุคคลทั่วไป online
6 C189-0007 ภญ. กฤตพร ศิริ**** บุคคลทั่วไป online
7 C189-0008 ภก. ธนกร ศิริ***** บุคคลทั่วไป online
8 C189-0009 ภญ. กัณฐ์ลดา แก้ว*** บุคคลทั่วไป online
9 C189-0010 ภญ. บุษกร มโนท*********** บุคคลทั่วไป online
10 C189-0011 ภก. นพดล เทีย******* บุคคลทั่วไป online
11 C189-0012 ภก. พงศธร พงษ์***** บุคคลทั่วไป online
12 C189-0013 ภก. ทิวา รัตน**** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online
13 C189-0014 ภญ. ณัฐนันท์ จิตร****** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online
14 C189-0015 ภญ. สรวีย์ สุริ******** บุคคลทั่วไป online
15 C189-0016 ภญ. อัจฉราภรณ์ ทองเ*** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online
16 C189-0017 ภญ. วันเพ็ญ ผณิน******** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online
17 C189-0019 ภญ. วิชชุตา อุ่น**** บุคคลทั่วไป online
18 C189-0020 ภญ. กมลทิพย์ วิวั****** บุคคลทั่วไป online
19 C189-0021 ภญ. นรวรรณ อาศิ******* ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online
20 C189-0022 ภญ. ศุภกานต์ อัศ********* บุคคลทั่วไป online
21 C189-0023 ภญ. ภัทราวดี เดิน******** บุคคลทั่วไป online
22 C189-0024 ภญ. ธัญญพัทธ์ วราว********* บุคคลทั่วไป online
23 C189-0025 ภญ. วรัญญา พันธ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
24 C189-0026 ภก. ศุภกิตติ์ บรรณ***** บุคคลทั่วไป online
25 C189-0027 ดร. อัตถสิทธิ์ ระเบ****** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online
26 C189-0028 ภญ. มัทนียา ภู่เ*** บุคคลทั่วไป online
27 C189-0029 ภก. อัครวัฒน์ กรจิ************ บุคคลทั่วไป online
28 C189-0031 ภญ. สุวิมล ยี่ภ** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online
29 C189-0032 ภญ. วริศรา ตรีว********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
30 C189-0033 ภญ. สุภกานดา งามส* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
31 C189-0034 รศ.ภญ. บุษบา จินด********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
32 C189-0035 ผศ.ภก. วิชิต โนสู***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
33 C189-0036 ผศ.ภก. ศุภทัต ชุมน******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
34 C189-0037 อ.พญ. ณิชมน ภาคย****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
35 C189-0038 ผศ.ภญ. ศยามล สุขข* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
36 C189-0039 อ.พญ. วรลักษณ์ มรดก**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
37 C189-0040 ผศ.ภญ. เจนนิษฐ์ มีนว**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
38 C189-0041 ผศ.ภญ. วิภารักษ์ รัตน******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
39 C189-0042 รศ.ภก. ปรีชา มนทก******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
40 C189-0043 ผศ.ภญ. นิศารัตน์ ศิริ************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
41 C189-0044 อ.ภญ. สุวิดา ตั้ง********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
42 C189-0045 อ.ภก. อภิรัฐ ม่วง**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
43 C189-0046 ศ.ภญ. จงจิตร อังค****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
44 C189-0047 ศ.พญ. ศิรินุช ชมโท ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
45 C189-0048 รศ.ภก. ปราโมทย์ ตระก********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
46 C189-0049 รศ.พญ. วนัทปรียา พงษ์****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
47 C189-0050 อ.ภญ. สุธาน บัวใ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
48 C189-0051 ผศ.ภญ. พิชญา ดิลก******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
49 C189-0052 รศ.ภก. ธนรัตน์ สรวล****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
50 C189-0053 อ.ภก. ชิดตะวัน หิรั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
51 C189-0054 ผศ.ภญ. อัญชลี จินต******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
52 C189-0055 ภญ. อรทัย ชินก********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
53 C189-0056 ภญ. อนงค์พร นิละ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
54 C189-0057 ภญ. ปิ่นนุช โลหิ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
55 C189-0058 ภญ. วิสา การบ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
56 C189-0059 ภญ. ภัณฑิลา สุภั******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
57 C189-0060 ภก. เจษฎาพงศ์ อ้วน****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
58 C189-0061 ภญ. ณัฐธร คูวิ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
59 C189-0062 ผศ.ภญ. ศิตาพร ยังค* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
60 C189-0063 ภญ. อรวรรณ อมรท**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
61 C189-0064 ภญ. ไพลิน วาสน***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
62 C189-0065 รศ.ภญ. อุษา ฉายเ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
63 C189-0066 ภญ. พัชรินทร์ มิตร******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
64 C189-0067 ภญ. อิสรีย์ ปู่จ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
65 C189-0068 ภญ. พรรณจรีย์ เส็ง***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
66 C189-0069 ภก. ปริวรรต มูลศ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
67 C189-0070 ภญ. ธนัตถ์นันท์ ทองเ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
68 C189-0071 ภก. ศุภกิจ เลิศ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
69 C189-0072 รศ.ภญ. จิระพรรณ จิตต**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
70 C189-0073 ภญ. อมรรัตน์ ฉ่ำแ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
71 C189-0074 ภก. ฉัตรชัย มัลล*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
72 C189-0075 ภญ. หทัยรัตน์ ทองป****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
73 C189-0076 ภญ. ศิริพร เจริ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
74 C189-0077 ภญ. วริศรา เนตร********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
75 C189-0078 รศ.ภญ. วริสรา ปาริ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
76 C189-0079 ภญ. ณัฐธิดา พงศา********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
77 C189-0080 ภญ. สุภาพร ทับม** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
78 C189-0081 ภญ. พลอยไพลิน เตี้***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
79 C189-0082 ภญ. ณัฐญาดา ฉ่ำช*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
80 C189-0083 ผศ.ภญ. ฟ้าใส จันท********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
81 C189-0084 ภก. พงศกร กิจเ*** บุคคลทั่วไป online
82 C189-0085 ภญ. สุชญา ประเ******** บุคคลทั่วไป online
83 C189-0086 ภก. ธรรมรินทร์ แสงอ*** บุคคลทั่วไป online
84 C189-0087 ภญ. นพกาญจน์ พิศา********** บุคคลทั่วไป online
85 C189-0088 ภก. ฉัตรชัย เมือ**** บุคคลทั่วไป online
86 C189-0089 นางสาว ปรียาภรณ์ ปลอด*** บุคคลทั่วไป online
87 C189-0090 ภญ. วันฤดี ดีแจ** บุคคลทั่วไป online
88 C189-0091 ภญ. สุรีรัตน์ ฤกษ์** บุคคลทั่วไป online
89 C189-0092 ภก. ภีระ เรือ***** บุคคลทั่วไป online
90 C189-0093 ภญ. นัทธมน แก้ว**** บุคคลทั่วไป online
91 C189-0094 ภญ. กัญญาณี ไตรม*********** บุคคลทั่วไป online
92 C189-0095 ภญ. มณฑิตา เลิศ******* ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online
93 C189-0096 ภก. เอกสิทธิ์ อนุต***** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online
94 C189-0098 ภญ. วนิชชา พลจิ*** บุคคลทั่วไป online
95 C189-0099 ภก. ธนวัฒน์ อุดม** บุคคลทั่วไป online
96 C189-0100 ภญ. ธนิตา จำปา***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
97 C189-0101 ภก. วินัย พากเ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
98 C189-0102 ภก. ภควัต คีตว****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
99 C189-0103 ภญ. ณัชรัตน์ สีสุ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
100 C189-0104 ภญ. ฤทัยทิพย์ ไกรน*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
101 C189-0105 ภญ. เยี่ยมรุ้ง วงศ์***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
102 C189-0106 ภญ. วราวัลย์ จึงศ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
103 C189-0107 ภญ. ปาณิศา กุลธ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
104 C189-0108 ภญ. ปุณยวีร์ เปรม******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
105 C189-0109 ภญ. ดวงทิพย์ ชัยส********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
106 C189-0110 ภญ. พิมพ์ชนก ครูป********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
107 C189-0111 ภญ. กรรณิการ์ คลัง**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
108 C189-0112 ภญ. จิราวรรณ เวีย******** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online
109 C189-0113 ภญ. รินรดา อนรร*** บุคคลทั่วไป online
110 C189-0114 ภญ. ปทิตตา โสมท***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
111 C189-0115 ภญ. วารี ลิมป********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
112 C189-0116 ภญ. สุดศรี พิชั******** บุคคลทั่วไป online
113 C189-0117 ภญ. รัศรินทร์ สุวร******** บุคคลทั่วไป online
114 C189-0118 ภญ. แอนนี่ ไพศา******** บุคคลทั่วไป online
115 C189-0119 ภก. สุวิชชา สเวก***** บุคคลทั่วไป online
116 C189-0120 ภญ. ชมภูนุท อมาต**** บุคคลทั่วไป online
117 C189-0121 ภญ. อโนมา เอมโ** บุคคลทั่วไป online
118 C189-0122 ภก. จิรัฐติ สุขป**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
119 C189-0123 ภญ. ณัฐกาน รื่น**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
120 C189-0124 ภญ. ศรันต์ยกรน์ เร้า**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
121 C189-0125 ภญ. ณิชาภัทร เลปน****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
122 C189-0126 ภก. กิตติพงษ์ สกุล******** บุคคลทั่วไป online
123 C189-0127 ภก. ธีระภาพ วัฒน********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
124 C189-0128 ภก. ภาณุวิชญ์ ปัชช****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
125 C189-0129 ภญ. จิรนุช วงศ์***** บุคคลทั่วไป online
126 C189-0130 ภญ. วาริณีฑ์ พันธ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
127 C189-0131 ภก. ฤทริรงค์ สายเ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
128 C189-0132 ภญ. กัลยา เจะอ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
129 C189-0133 ภก. วีระ โชคป********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
130 C189-0134 ภญ. ภิสัชกานต์ บัวท** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
131 C189-0135 ภญ. กาญจนาพร วิบู********** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online
132 C189-0136 ภญ. ปิลันธนา เขมะ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
133 C189-0137 ภก. วิภาส เมลื****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
134 C189-0138 ภญ. เพ็ญพิชา อ่อน****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
135 C189-0139 ภญ. วารุณี ทฤษณ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
136 C189-0140 ภญ. รังสิมา เทพเ*** บุคคลทั่วไป online
137 C189-0141 ภญ. นวพร พูลท** บุคคลทั่วไป online
138 C189-0142 ภญ. จิตราภรณ์ อรุณ บุคคลทั่วไป online
139 C189-0143 ภญ. ชุติมา เจี้********* บุคคลทั่วไป online
140 C189-0144 ภญ. วิภาวรรณ เรือ********** บุคคลทั่วไป online
141 C189-0145 ภญ. สิริพร วงศ์*** บุคคลทั่วไป online
142 C189-0146 รศ.ภญ. มัลลิกา ชมนา*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
143 C189-0147 ภก. กฤษณ์ ถิรพ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
144 C189-0148 ภก. สุเมธ จงรุ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
145 C189-0149 ภญ. ธนัชญา คมกร** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
146 C189-0150 ภญ. ศิรดา เด่น****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
147 C189-0151 ภญ. กรองทอง พุฒิ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
148 C189-0152 อ.ภญ. สุดาทิพย์ อารี****** บุคคลทั่วไป online
149 C189-0153 ภญ. วาสินี พุฒิ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
150 C189-0154 ภญ. ช่อแก้ว เจีย******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
151 C189-0155 ภก. วริทธนันท์ วรสุ********** บุคคลทั่วไป online
152 C189-0156 ภญ. ปรารถนา สุวร********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
153 C189-0157 ภญ. พนมลักษณ์ ผ่าน*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
154 C189-0158 ภญ. ศศิวรรณ อินว******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
155 C189-0159 ภก. อานนท์ ไลตร**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
156 C189-0160 ภญ. รติมา เชาว******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
157 C189-0161 ภญ. มนทรัตม์ ถาวร*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
158 C189-0162 รศ.ภญ. วิลาสินี หิรั************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
159 C189-0163 อ.ภญ. มนทยา สุนั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C189-0003 ภญ. จามจุรี ราชแ** (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3000.0 THB
2 C189-0018 ภญ. มณีวรรณ อมรส********* (online) บุคคลทั่วไป
3500.0 THB
3 C189-0030 ภญ. ปาณิศา กุลธ******** (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3000.0 THB
4 C189-0097 นางสาว ฐิติวรดา ธนิก*** (online) บุคคลทั่วไป
3500.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan และแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก (ตอนที่ 3)
รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อมบุญ วัลลิสุตี ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศ...
วัคซีนโควิด-19 ให้ประสิทธิผลในการป้องกันโรคเพียงใด?
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ หน่วยคลังข...
แพ้ยา มีผื่นขึ้นรุนแรง คืออะไร
นศภ. ธีรวิชญ์ อัชฌาศัย นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัช...
...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554