ติดต่อเรา
 โครงการบริการวิชาการ “Herbal Appreciation : Herbal Walk สำรวจสมุนไพรในสวน ครั้งที่ 3
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 
 
   

แจ้งปิดรับการลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามที่กำหนดแล้ว ขออภัยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ กรุณาติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากทางคณะฯ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทางคณะฯ ในครั้งต่อไป

ในปัจจุบัน กระแสการรักสุขภาพและการรักษ์ธรรมชาติกำลังเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้คนจำนวนมากหันมาสนใจดูแลสุขภาพด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย ปรับวิธีการรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิต รวมถึงมีความตื่นตัวในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร จะเห็นได้จากจำนวนของรายการอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพตามร้านอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดต่างๆที่มีขายทั่วไปและเป็นที่นิยมมากขึ้น รวมถึงตลาดต้นไม้ที่มีการขายเมล็ดและกล้าพันธุ์สมุนไพรจำนวนมาก ผู้คนไม่จำกัดเพศและวัยหันมาสนใจพืชสมุนไพรและไม่ได้มองการใช้พืชสมุนไพรเป็นเรื่องเฉพาะแต่ของผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเท่านั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการใช้พืชสมุนไพรอันเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของสังคมไทย และเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้พืชสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นว่า สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร นอกจากจะเป็นสถานที่ที่ประชาชนนิยมไปออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพและมีพืชสมุนไพรอยู่ด้วย การจัดกิจกรรมเดินชมสวนสาธารณะพร้อมกับการเผยแพร่ความรู้เรื่องสมุนไพรน่าจะเป็นการส่งเสริมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับพืชสมุนไพร จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการ Herbal Walk ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการบริการวิชาการต่อเนื่อง Herbal Appreciation โดยครั้งที่ 1 และ 2 จัดขึ้นในวัน ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน และ 17 ธันวาคม 2565 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) มีรูปแบบกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและพฤกษศาสตร์เบื้องต้น เดินสำรวจและบันทึกพืชสมุนไพรที่พบในสวนสาธารณะ เรียนรู้สรรพคุณของพืชสมุนไพรที่สำรวจพบ และอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนทั่วไป จึงได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นโครงการบริการวิชาการ Herbal Appreciation : Herbal Walk สำรวจสมุนไพรในสวน ครั้งที่ 3 และ 4 โดยเป็นการอบรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 และวันเสาร์ของเดือนสิงหาคม 2566 ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร


สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้ ขอความกรุณาแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อสละสิทธิ์ให้ผู้สนใจท่านอื่นได้ร่วมกิจกรรมแทน

กลุ่มเป้าหมาย:

ประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 30 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: headpypb@mahidol.ac.th โทรศัพท์มือถือ: 086-384-4689  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ Email: supattra.kon@mahidol.ac.th โทรศัพท์ 087-5597393

ค่าลงทะเบียน:

ไม่มีค่าลงทะเบียน 0.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


แจ้งปิดรับการลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามที่กำหนดแล้ว ขออภัยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ กรุณาติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากทางคณะฯ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทางคณะฯ ในครั้งต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขออนุมัติจัดโครงการบริการวิชาการชุด หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1/2/2566 8:53น.
- โครงการบริการวิชาการ Herbal Appreciation+ Herbal Walk 3 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1/2/2566 8:56น.
   


 
https://tinyurl.com/2f9ne7rn ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C175-0001 นางสาว กิตติยา ลิมป********** ไม่มีค่าลงทะเบียน online
2 C175-0002 นางสาว กันทิมา พุ่ม**** ไม่มีค่าลงทะเบียน online
3 C175-0003 นาย ปัญญา ละออ**** ไม่มีค่าลงทะเบียน online
4 C175-0004 นางสาว นฤมล ไชยภ**** ไม่มีค่าลงทะเบียน online
5 C175-0005 นางสาว ชลลดา สิริ******** ไม่มีค่าลงทะเบียน online
6 C175-0006 ภญ. ฝนทิพย์ ทองส********** ไม่มีค่าลงทะเบียน online
7 C175-0007 นางสาว ช. นัฐนี เพ็ช******** ไม่มีค่าลงทะเบียน online
8 C175-0008 นางสาว จินดาหรา สุวร***** ไม่มีค่าลงทะเบียน online
9 C175-0009 นางสาว อรุณวตรี รัตน**** ไม่มีค่าลงทะเบียน online
10 C175-0010 นางสาว พินนา เลาห*** ไม่มีค่าลงทะเบียน online
11 C175-0011 นางสาว นภจร ศรีฉ********* ไม่มีค่าลงทะเบียน online
12 C175-0012 นางสาว พรสวรรค์ ดีสุ***** ไม่มีค่าลงทะเบียน online
13 C175-0013 นาย ธีระทัศน์ ลิ้ม********* ไม่มีค่าลงทะเบียน online
14 C175-0014 นางสาว พีรดา ทองพ*** ไม่มีค่าลงทะเบียน online
15 C175-0015 นางสาว พรปวีณ์ ชูชี* ไม่มีค่าลงทะเบียน online
16 C175-0016 นางสาว นิชานันท์ ห้วย******* ไม่มีค่าลงทะเบียน online
17 C175-0017 นางสาว อราริส แก้ว**** ไม่มีค่าลงทะเบียน online
18 C175-0018 นาย ปัน หลั่********* ไม่มีค่าลงทะเบียน online
19 C175-0019 นาย สุทธิพัฒน์ ทองพ*** ไม่มีค่าลงทะเบียน online
20 C175-0020 นางสาว พิชชาภา ยังว**** ไม่มีค่าลงทะเบียน online
21 C175-0021 นางสาว อรัญญา บุญห*** ไม่มีค่าลงทะเบียน online
22 C175-0022 นางสาว จุฑาพร ศรีน****** ไม่มีค่าลงทะเบียน online
23 C175-0023 นางสาว จิราภรณ์ วิหว* ไม่มีค่าลงทะเบียน online
24 C175-0024 นางสาว ภินันดา คุรุ********* ไม่มีค่าลงทะเบียน online
25 C175-0025 นางสาว พัชรีวรรณ ชัยช**** ไม่มีค่าลงทะเบียน online
26 C175-0026 นาง มาริสา วิหว* ไม่มีค่าลงทะเบียน online
27 C175-0027 นางสาว ชนัญชิดา แสงต***** ไม่มีค่าลงทะเบียน online
28 C175-0028 นางสาว นฤมล วงษ์******* ไม่มีค่าลงทะเบียน online
29 C175-0029 นางสาว อังคณารักษ์ วงจั**** ไม่มีค่าลงทะเบียน online
30 C175-0030 นางสาว สรัลรัตน์ หนาแ*** ไม่มีค่าลงทะเบียน online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  วิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

แจ้งปิดรับการลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามที่กำหนดแล้ว ขออภัยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ กรุณาติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากทางคณะฯ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทางคณะฯ ในครั้งต่อไป
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**อาหารหลากสี มีประโยชน์หลากหลาย (ตอนที่ 1): อาหารหลากสีคืออะไร
ภญ.ดร.นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศ...
ยาพ่นจมูก…สำหรับโรคจมูกอักเสบ
อาจารย์ ดร.ภก. สุรศักดิ์ วิชัยโย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ม...
ฟักข้าว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะเภ...
ดอกคาโมมายล์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ณัฏฐินี อนันตโชค ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณ...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554