โครงการบริการวิชาการชุด Herbal Appreciation: เรื่อง Herbal Walk สำรวจสมุนไพรในสวน
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน และ 17 ธันวาคม 2565
สวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ) และอุทยานผีเสื้อและแมลง
 
 
   
ในปัจจุบัน กระแสการรักสุขภาพและการรักษ์ธรรมชาติกำลังเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้คนจำนวนมากหันมาสนใจดูแลสุขภาพด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย ปรับวิธีการรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิต รวมถึงมีความตื่นตัวในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร จะเห็นได้จากจำนวนของรายการอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพตามร้านอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดต่างๆที่มีขายทั่วไปและเป็นที่นิยมมากขึ้น รวมถึงตลาดต้นไม้ที่มีการขายเมล็ดและกล้าพันธุ์สมุนไพรจำนวนมาก ผู้คนไม่จำกัดเพศและวัยหันมาสนใจพืชสมุนไพรและไม่ได้มองการใช้พืชสมุนไพรเป็นเรื่องเฉพาะแต่ของผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเท่านั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการใช้พืชสมุนไพรอันเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของสังคมไทย และเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้พืชสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นว่า สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีความหลากหลายของพรรณไม้ที่จัดแสดงไว้อย่างสวยงาม นอกจากเป็นสถานที่ที่ประชาชนนิยมไปออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังสามารถใช้แหล่งในการเรียนรู้เชิงสันทนาการเกี่ยวกับพืชสมุนไพรของประชาชนที่สนใจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากความสะดวกในการเดินทางที่ตั้งอยู่ภายในกรุงเทพมหานครและสามารถเข้าถึงได้โดยขนส่งสาธารณะ การจัดกิจกรรมเดินชมสวนสาธารณะพร้อมกับการเผยแพร่ความรู้เรื่องสมุนไพรจะเป็นการส่งเสริมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยพืชสมุนไพร ภาควิชาฯ จึงมีความประสงค์จัดโครงการบริการวิชาการเชิงสันทนาการ เรื่อง “Herbal Walk: สำรวจสมุนไพรในสวน” ซึ่งเป็นโครงการแรกภายใต้โครงการบริการวิชาการ ชุด “Herbal Appreciation” โดยเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสำรวจสมุนไพรใกล้ตัวในสวนสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้พฤกษศาสตร์เบื้องต้นของพืชสมุนไพร การจำแนกพืชสมุนไพรใกล้ตัวอย่างง่าย และการจัดทำพรรณไม้แห้งเพื่อสันทนาการแก่ประชาชนที่สนใจ
การจัดกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการใช้พืชสมุนไพร ได้เรียนรู้จักสมุนไพรใกล้ตัว การใช้สมุนไพรอย่างเหมาะสม ช่วยให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติและช่วยปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย


หมายเหตุ: การเดินทางโดยรถสาธารณะ หรือรถส่วนตัว ในกรณีที่ท่านนำรถส่วนตัวมาให้นำรถของท่านไปจอดที่สวนชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ)

กลุ่มเป้าหมาย:

ประชาชนทั่วไปที่สนใจ รอบละ 30 คน จำนวน 2 รอบ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: headpypb@mahidol.ac.th โทรศัพท์มือถือ: 086-384-4689  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์มือถือ: 087-5597393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 1,500.00 THB
รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 1,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


ประชาชนทั่วไปที่สนใจ คนละ 1,500 บาท (ค่าลงทะเบียน รวมค่าอุปกรณ์ อาหารว่างและน้ำดื่ม)
สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขออนุมัติจัดโครงการสมุนไพรในสวน Herbal Walk หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/10/2565 8:32น.
- โครงการHerbalWalk 11.11.65 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11/11/2565 10:34น.
   


 
https://tinyurl.com/2o8uaje5 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C171-0005 ภญ. จุฑารัตน์ ธีระ******* รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
2 C171-0006 ภญ. ชนิกานต์ ธนวิ********* รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
3 C171-0007 นาย ชอบ ปานม* รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
4 C171-0008 นางสาว มาริสา ธเนศ**** รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
5 C171-0009 นางสาว ชลิดา คุณา*** รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
6 C171-0010 นางสาว วิลัสณา พูนพ*********** รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
7 C171-0011 นาย อนุรักษ์ จันท****** รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
8 C171-0012 นางสาว ฐิติสิริ วีระ****** รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
9 C171-0013 นางสาว อภิรดี นิยม*** รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
10 C171-0014 นางสาว มัณฑนา วงศ์*********** รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
11 C171-0015 นางสาว วนัชพร กองเ**** รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
12 C171-0018 นางสาว ฐิติชญา ศิริ*** รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
13 C171-0019 ภญ. สุวิมล วราช** รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
14 C171-0022 ภญ. นภัสสร ฉันท******** รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
15 C171-0023 นางสาว สุรภา พรพิ********* รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
16 C171-0024 ภญ. เนตรชนก เจีย************ รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
17 C171-0025 นาง อสมา โลหา**** รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
18 C171-0026 ภญ. ปวรริสา นาคส***** รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
19 C171-0027 นางสาว สุเพ็ญพร พันธ******* รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
20 C171-0029 นางสาว สุภัชญา บริบ**** รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
21 C171-0030 ภญ. ธันย์ชนก ศิริ***** รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
22 C171-0031 นางสาว ณฐา ศรีท** รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
23 C171-0032 นาย สิริพัฒน์ ตั้ง************ รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
24 C171-0033 ภญ. ภัทร์รวี ปิยว********* รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
25 C171-0036 ภญ. วัลยา พันธ****** รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
26 C171-0037 นางสาว สิรามล ตันศ*** รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
27 C171-0040 นางสาว นภจร ศรีฉ********* รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
28 C171-0040 นางสาว นภจร ศรีฉ********* รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
29 C171-0041 นางสาว วิภาดา ชาติ****** รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
30 C171-0042 นางสาว ญาดา เตชะ********** รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
31 C171-0043 นางสาว รัชวิภา สังข******* รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
32 C171-0045 นางสาว ลัลน์ลลิต จารุ***** รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
33 C171-0046 นางสาว นัสรียา ไสหย** รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
34 C171-0047 นางสาว วรุณยุพา คงยื* รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
35 C171-0048 นางสาว เมขลา ไกรส*********** รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
36 C171-0049 นางสาว เมยานี ไสหย** รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
37 C171-0050 นางสาว ขวัญวิวัฒน์ ศรีว****** รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
38 C171-0051 นาง ถิระวัฒน์ ศรีว****** รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
39 C171-0052 ภญ. สุภาวดี ศีลส** รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
40 C171-0053 ผศ.ดร. อรสา สุริ******* รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
41 C171-0054 นาย กานน คุมพ********* รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
42 C171-0055 ภญ. สุวิชญา แสงภ****** รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
43 C171-0057 นาย จตุพล สุขว****** รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
44 C171-0058 นางสาว กฤชญา หมวด****** รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
45 C171-0059 นาย พุฒิเศรษฐ์ แพทย****** รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
46 C171-0060 นางสาว วรณัน กุศล******** รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
47 C171-0061 นาย วิเชียร แพทย****** รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 online
48 C171-0062 ภญ. นูรมา การา*** รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
49 C171-0063 นางสาว อุบล วีระ******** รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
50 C171-0064 ผศ.ภญ. ปัทมพรรณ โลมะ***** รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
51 C171-0066 นางสาว ศิรดา รัตน**** รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C171-0001 นางสาว อาทิตยา เสมอ**** (online) รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
1500.0 THB
2 C171-0002 นางสาว ฐิติลาภา แซ่เ** (online) รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
1500.0 THB
3 C171-0003 ดร. วชิรชัย พบูป***** (online) รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
1500.0 THB
4 C171-0004 ดร. วราลักษณ์ ไชยช*** (online) รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
1500.0 THB
5 C171-0017 นางสาว ปาริชาติ เต็ม******* (online) รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
1500.0 THB
6 C171-0020 นางสาว เขมจิรา กาญจ******* (online) รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
1500.0 THB
7 C171-0021 นางสาว ธนิดา วิมล******* (online) รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
1500.0 THB
8 C171-0028 ภญ. วชิรญาณ์ กลีบ*** (online) รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
1500.0 THB
9 C171-0034 ภก. วสุนธรา สนั่**** (online) รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
1500.0 THB
10 C171-0035 ภญ. ศิริพร พุทธ****** (online) รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
1500.0 THB
11 C171-0038 นาย เรวัติ พุ่ม*** (online) รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
1500.0 THB
12 C171-0039 นาย ปรมี จูเก***** (online) รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
1500.0 THB
13 C171-0044 นาย สิทธารัถ ไซกั* (online) รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
1500.0 THB
14 C171-0056 นางสาว ผุสดี ดำเก******** (online) รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
1500.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ประชาชนทั่วไปที่สนใจ คนละ 1,500 บาท
(ค่าลงทะเบียน รวมค่าอุปกรณ์ อาหารว่างและน้ำดื่ม)

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**น้ำเกลือแร่สำหรับท้องเสีย: เลือกที่ใช่ ใช้ถูกต้อง
อาจารย์ ภก. ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ม...
เชื้อโรคในห้องสุขา
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง จากนักศึ...
ร้อยไหมกระชับผิวหน้า .. ข้อควรระวัง
รองศาสตราจารย์.ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกุล และ ดร.ภญ.วรประภา ตรีศุภรัต...
อันตรายจากสารไนเตรต-ไนไตรต์
น.ส.พรรณพิสุทธิ์ สันติภราดร (นักวิทยาศาสตร์) ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภ...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554