โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทัน “เวียนหัว บ้านหมุน น้ำในหูไม่เท่ากัน”
23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00-16.30 น.
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Event

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-005-06-2564 จำนวน 1.75 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเกือบเต็มรูปแบบ (Aged society) โดยมีจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 12 ล้านคน คิดเป็น 18% ของจำนวนประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 20% ในปี 2564 โดยมีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวในปี 2565 และจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super aged society)” ในปี 2583 ซึ่งจะมีจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง 20.42 ล้านคน คิดเป็น 31.28% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ขณะที่ประชากรวัยเด็กจะมีเพียง 8.4 ล้านคน คิดเป็น 12.8% เท่านั้น ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจึงได้ปรับแผนปฏิบัติการ (พ.ศ. 2563-2565) มุ่งเน้นถึงการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยรณรงค์ให้คนวัยทำงานเข้าใจวิธีการเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านรายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงปัจจัยในการดำรงชีวิตด้านอื่น ๆ ดังนั้นการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและโรคภัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นจะทำให้สามารถดูแลตัวเองได้เหมาะสม ทั้งในด้านวิธีการปฏิบัติตัว การเลือกรับประทานยาหรืออาหารเสริม โภชนาการ รวมถึงการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคและลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ
การสูงวัยเป็นกระบวนการปกติของร่างกายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพระดับจุลกายวิภาคศาสตร์ จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับมหกายวิภาคศาสตร์ ส่งผลให้การทำงานของร่างกายมีการเสื่อมถอยลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น โดยระบบประสาทรับความรู้สึกเป็นอีกระบบหนึ่งที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ระบบประสาทรับความรู้สึกเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อร่างกาย ช่วยให้เรารับรู้ข้อมูลของสิ่งแวดล้อมรอบตัว เมื่อสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบจะส่งข้อมูลไปยังสมอง เพื่อที่จะให้สมองทำการประมวลผลและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทรับความรู้สึก เช่น อาการเวียนหัว บ้านหมุน สูญเสียการทรงตัว สามารถพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เป็นอาการที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากอาการดังกล่าวสามารถนำไปสู่การพลัดตกหกล้ม กระดูกหัก จนถึงการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้ต้องสูญเสียค่ารักษาพยาบาลอย่างมากมาย และผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดคือการสูญเสียชีวิตอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน โดยอาการอาการเวียนหัว บ้านหมุน และการสูญเสียการทรงตัว สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ได้เกิดจากภาวะน้ำในหูไม่เท่ากันอย่างที่เข้าใจกันเท่านั้น อาการดังกล่าวอาจเกิดจากการติดเชื้อในหูชั้นใน การอักเสบของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 8 การเคลื่อนตัวของหินปูนในหูชั้นใน ความผิดปกติของสมอง หรือแม้แต่ภาวะไมเกรนก็สามารถทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้ นอกจากนี้อาการเวียนหัวบ้านหมุนไม่ได้พบเฉพาะในผู้สูงอายุเท่านั้น ยังสามารถพบได้ในช่วงวัยอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการเข้าใจถึงพยาธิสรีรวิทยาของอาการเวียนหัว บ้านหมุน อย่างถ่องแท้จะทำให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจถึงสาเหตุ อาการ การรักษา และการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นสมควรเปิดการประชุมวิชาการในหัวข้อ “รู้ทัน เวียนหัว บ้านหมุน น้ำในหูไม่เท่ากัน” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอาการเวียนหัว บ้านหมุน การรักษา และการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี ทำให้สามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเองและคนใกล้ชิดได้

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สนใจ จำนวน 150 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2644-8703 Email: narumon.sak@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 087-559-7393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 200.00 THB
ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2564 300.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โปรดกรอกใบสมัคร onlineทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22/3/2564 13:18น.
- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชา หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20/4/2564 13:55น.
- โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทัน “เวียนหัว บ้านหมุน น้ำในหูไม่เท่ากัน' หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20/4/2564 13:55น.
   


 

https://tinyurl.com/yzzuoreh

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C155-0002 ภญ. รัศรินทร์ สุวรรณวงศ์พร ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online
2 C155-0004 นางสาว สุพัตรา หมั่นเพียร ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online
3 C155-0005 ภญ. กุลธิดา จิตรโสภา ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online
4 C155-0006 ภญ. ธิดารัตน์ สีส่อง ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online
5 C155-0007 ภก. ชิดตะวัน หิรัญสมบูรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
6 C155-0008 ภญ. วิสิฏฐ์ศรี เพิ่มสุขจิตต์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online
7 C155-0010 ภญ. อรญา ภู่เจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
8 C155-0012 ภญ. สรวีย์ สุริยไพฑูรย์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online
9 C155-0014 ภญ. บุษราภรณ์ งามอุดมเกียรติ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online
10 C155-0015 ภญ. สมหญิง พุ่มทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
11 C155-0017 รศ.ภญ. วิลาสินี ซาโตะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
12 C155-0018 ผศ.ภญ. ศวิตา จิวจินดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
13 C155-0020 ภญ. นันทนา นุชถาวร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
14 C155-0021 ภญ. พัชรี เจริญแสงประทีป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online
15 C155-0024 ภญ. วิไลรัตน์ หวานกิจเจริญ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online
16 C155-0025 ภก. จิราวุฒิ จันท์พันแจ้ง ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online
17 C155-0026 ภญ. นัชลิดา รัตนสนธิ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online
18 C155-0029 ภญ. อัมพา วุฒิสมบูรณ์ ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online
19 C155-0030 ภญ. ปุณยนุช อังคะนาวิน ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online
20 C155-0042 ภญ. จันทร์จิรา ทองไหลรวม ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C155-0001 น.ท.พญ. อรวรรณ กิจเชวงกุล (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200 THB
2 C155-0003 ภญ. ชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์ (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200 THB
3 C155-0009 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยสุต (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200 THB
4 C155-0011 ภญ. บุษราภรณ์ งามอุดมเกียรติ (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200 THB
5 C155-0013 ภญ. จันทิมา เมทนีธร (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200 THB
6 C155-0016 ภญ. จุฑาภรณ์ กัญญาคำ (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200 THB
7 C155-0019 ภญ. ศุภมาศ วาณิชย์ศรีภิญโญ (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200 THB
8 C155-0022 ภญ. ปรารถนา สุวรรณ (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200 THB
9 C155-0023 ภญ. กัญจน์ฉัตร ฉมาดล (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200 THB
10 C155-0031 นาง หยาดทิพย์ พิมพ์พระ (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200 THB
11 C155-0032 StephenBus StephenBus StephenBus (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200 THB
12 C155-0033 CarlosGrich CarlosGrich CarlosGrich (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200 THB
13 C155-0034 Eldondeemn Eldondeemn Eldondeemn (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200 THB
14 C155-0035 Terrybib Terrybib Terrybib (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200 THB
15 C155-0036 ผศ.ดร.ภญ. วรวรรณ กิจผาติ (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200 THB
16 C155-0037 ภญ. ช่อผกา กรธนไพศาล (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200 THB
17 C155-0043 Geraldlow Geraldlow Geraldlow (online) ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
200 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โปรดกรอกใบสมัคร onlineทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0
ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**มะเร็งลำไส้ใหญ่ อาหารอะไรป้องกันโรค
รองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศุข ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://4cu9kbglzjq2812c74...
Read this article
ตาแดง…สัญญาณเตือนภัยใกล้ตัว
นศภ. ประพัทธิ์ เก่งอนันตานนท์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://netdoctor.cdnds.net/15/45/980x490/landscape-1445715811-conju...
Read this article
ทุเรียน..ราชาแห่งผลไม้
กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ### แหม่...คำกล่าวนี้ไม่ถือว่าเกินไปจริงๆ เพราะเมือง...
Read this article
ร้อยไหมกระชับผิวหน้า .. ข้อควรระวัง
รองศาสตราจารย์.ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกุล และ ดร.ภญ.วรประภา ตรีศุภรัตน์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบจาก : http://www.healioswoundsolutions.com/wp-...
Read this articleระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554